Зачекайте
9МОДА

керівник апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Миколаївська ОДА
Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

Посадові обов’язки

1. Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції.
2. Організовує роботу апарату обласної державної адміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень голови обласної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації з цих питань.
3. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації:
1) організовує планування роботи з персоналом апарату обласної державної адміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
5) укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
6) присвоює ранги державним службовцям апарату обласної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
7) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату обласної державної адміністрації;
8) здійснює планування навчання персоналу апарату обласної державної адміністрації з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
9) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті обласної державної адміністрації та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);
10) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
11) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»;
12) виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату обласної державної адміністрації, які не є державними службовцями;
13) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
14) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України.
4. Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території області.
5. Розглядає питання і вносить пропозиції голові обласної державної адміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації.
6. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування області та контроль за здійсненням виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
7. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
8. Забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
9. Сприяє взаємодії правоохоронних органів області щодо здійснення ними заходів стосовно запобігання корупції, боротьби з організованою злочинністю.
10. Організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження обласній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед обласною радою про їх виконання.
11. Організовує здійснення апаратом обласної державної адміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної державної адміністрації.
12. За дорученням голови обласної державної адміністрації представляє інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, а також з міжнародними організаціями.
13. Забезпечує організацію надання обласною державною адміністрацією безоплатної первинної правової допомоги.
14. Забезпечує організацію доступу до публічної інформації

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб’єктом призначення переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства, але не більше двох місяців після відміни карантину

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12100 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премії залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи обласної державної адміністрації в межах фонду преміювання

Рівень заробітної плати

12100 - 12100 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
54001, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Адміральська, 22


Кондратюк Михайло Віталійович
+38-(051)-253-3256
kondratiuk@mk.gov.ua

13.11.2020
16.11.2020
20.11.2020
13.11.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація