Зачекайте
987654321

головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів - державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області

Екологія та природні ресурси
Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області
Відділ державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи - без вимог
3. Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою - без вимог

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу здійснює державний нагляд (контроль):
1) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства:
а) про екологічну безпеку, зокрема щодо:
наявності та виконання вимог висновків державної екологічної експертизи;
наявності та виконання висновків з оцінки впливу на довкілля;
під час провадження видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку) законодавства про використання та охорону земель, надр із:
- консервації деградованих і малопродуктивних земель;
- збереження водно - болотних угідь;
- виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
- здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
- додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
- додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
- встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також із додержання режиму використання їх територій;
- ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
- використання та охорони надр.
б) законодавства про поводження з відходами щодо:
- дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларацій про відходи;
- складання і ведення реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів;
- перевезення небезпечних відходів територією України та транскордонних перевезень відходів;
- збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;
- ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
- виконання вимог нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;
- недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
- дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
- дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
- додержання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні й похованні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
- своєчасності й повноти виконання заходів щодо захисту земель від засмічення відходами;
в) законодавства щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.
г) проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю.
ґ) державний нагляд (контроль) з інших ресурсів за окремим дорученням керівника;
3. Складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать, до компетенції відділу, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства та здійснює контроль за їх виконанням.
4. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.
5. Готує пропозиції щодо надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;
готує пропозиції щодо внесення до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності.
6. Готує пропозиції щодо обмеження чи зупинення судовими органами діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин та лімітів скидів забруднюючих речовин.
7.Здійснює розрахунки збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних ресурсів.
8. Готує матеріали про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних ресурсів для пред’явлення в установленому порядку претензій.
9. Готує та передає правоохоронним органам матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
10. Готує та вносить у встановленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.
11. Готує пропозиції у встановленому порядку територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
12. Забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, в тому числі забезпечує захист таємної та/або службової інформації, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства.
14. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
15. Приймає участь у роботі з укомплектування та передачі для зберігання і обліку архівних документів до архіву Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області відповідно до встановлених правил.
16. Приймає участь у плануванні роботі відділу.
17. Несе персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання завдань покладених на відділ, порушення Правил етичної поведінки державних службовців та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, за додержанням правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки.
18. Здійснює інші повноваження відповідно до доручень начальника відділу та керівництва Інспекції.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 5500,00 грн.;
2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 (із змінами).

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
29001, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Івана Франка 2/2, м.Хмельницький


Онука Марина Іванівна
+38-(097)-761-6816
khmeln@dei.gov.ua

23.03.2020
30.03.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація