Зачекайте
120

директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Освіта
Львівська ОДА
Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта-вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
2 Досвід роботи -досвід роботи на посадах державної служби категорії ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
3 Володіння державною мовою-вільно

Посадові обов’язки

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
3. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
4. Створення в межах повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
5. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
6. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Львівської області;
7. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, молоді та спорту, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
8. Забезпечення участі у реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти на території області;
9. Забезпечення у межах повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програми розвитку позашкільної освіти, спрямованої на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, забезпечення здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
10. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
11. Забезпечення участі у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
12. Здійснення керівництва і контролю за діяльністю органів управління освітою районів і міст обласного значення області;
13. Забезпечення аналізу освіти дітей, молоді, розроблення регіональних програм їх розвитку;
14. Сприяння розвитку мережі закладів освіти в області, забезпечення створення в межах повноважень закладів освіти або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
15. Вжиття заходів із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
16. Забезпечення в межах повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
17. Впровадження в практику рекомендованих МОН нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
18. Забезпечення внесення на розгляд МОН пропозицій щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних;
19. Забезпечення формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту;
20. Забезпечення організації доставки підручників для забезпечення ними учнів і вихованців закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти;
21. Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячих і молодіжних), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
22. Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, що спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
23. Забезпечення співпраці з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ і служби у справах дітей облдержадміністрації щодо запобігання дитячій бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх;
24. Організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
25. Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальних форм власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;
26. Здійснення контролю за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проєктів будівництва закладів освіти та наукових установ;
27. Забезпечення підготовки пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції департаменту, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОН;
28. Координація в межах повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і школярів, самостійне виконання відповідних програм, сприяння збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
29. Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створення безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вжиття заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
30. Забезпечення в межах повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи в освітній, виробничій та соціально-побутовій сферах;
31. Забезпечення вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
32. Порушення у встановленому порядку клопотання про призначення стипендій Президента України, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
33. Координація діяльності закладів вищої освіти та наукових установ;
34. Управління закладами освіти, які є обласною комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
35. Забезпечення моніторингу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;
36. Забезпечення участі у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
37. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
38. Забезпечення участі у формуванні регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;
39. Сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складових, що відповідають потребам області;
40. Координація роботи місцевих органів освіти і науки, Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, бібліотечних фондів закладів та установ освіти, аудит установ освіти, централізованих бухгалтерій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів;
41. Забезпечення участі у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між закладами професійно-технічної освіти та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;
42. Організація та контроль роботи державних і комунальних закладів вищої освіти відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, здійснення керівництва в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
43. Забезпечення внесення МОН пропозицій щодо впорядкування мережі закладів освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закладів професійно-технічної освіти, закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації;
44. Організація роботи з ліцензування та державної атестації закладів освіти, розміщених в області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією закладів освіти України;
45. Забезпечення проводення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах компетенції;
46. Забезпечення співпраці з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів закладів вищої освіти, підготовка у межах повноважень пропозицій щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
47. Забезпечення виконання таких повноважень у галузі професійної (професійно-технічної) освіти:
розроблення та виконання регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
організація діяльності регіональної ради професійно-технічної освіти;
здійснення оперативного управління майном закладів освіти;
здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, проведення аналізу та контролю за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
надання МОН пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;
складання середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;
здійснення контролю за організацією навчально-виробничого процесу у закладах освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяння впровадженню сучасних виробничих технологій;
48. Забезпечення участі в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками закладів освіти, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників професійно-технічних закладів освіти, закладів вищої освіти І-II рівнів акредитації, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, подання відповідних матеріалів. Забезпечення проведення аналізу стану виконання керівниками закладів професійно-технічних освіти та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, що підпорядковані МОН, умов контрактів і внесення пропозицій щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
49. Сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вжиття заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;
50. Сприяння розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
51. Забезпечення участі за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
52. Забезпечення участі у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проєктів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;
53. Вжиття у межах компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов учнів закладів професійно-технічної освіти, студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
54. Подання пропозицій щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;
55. Координація роботи закладів вищої освіти та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;
56. Розгляд питань та внесення МОН в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
57. Забезпечення підготовки та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки;
58. Забезпечення підготовки пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм щодо поліпшення стану освіти, науки та забезпечення їх виконання;
59. Розроблення і подання на розгляд обласної державної адміністрації пропозицій до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки;
60. Вивчення потреб у фахівцях для забезпечення освітнього процесу в закладах освіти;
61. Забезпечення в межах повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції департаменту;
62. Забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у департаменті;
63. Внесення пропозицій до проєктів обласного бюджету;
64. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
65. Забезпечення розроблення проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
66. Забезпечення участі в межах компетенції у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
67. Забезпечення участі у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Львівської обласної ради;
68. Забезпечення підготовки у департаменті самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;
69. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
70. Забезпечення підготовки (участі у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень;
71. Забезпечення розгляду звернень громадян у встановленому законодавством порядку;
72. Забезпечення опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
73. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
74. Забезпечення інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;
75. Забезпечення здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
76. Забезпечення у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
77. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
78. Забезпечення у межах повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
79. Забезпечення участі у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
80. Забезпечення провендення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
81. Забезпечення захисту персональних даних;
82. Здійснення інших повноважень у сфері освіти і науки, передбачених чинним законодавством;
83. Здійснення визначених Законом України «Про державну службу» повноважень керівника державної служби в департаменті.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

Умови оплати праці

1) Посадовий оклад - 10990,00 гривень.
2) Розміри надбавки до посадового окладу за вислугу років та ранг державного службовця, додаткових стимулюючих виплат (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) визначаються та встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).
3) Преміювання відповідно до чинного законодавства.

Рівень заробітної плати

10990 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
79008, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Проствіти, 4а


Мерйо Ольга Романівна
+38-(032)-299-9597
kadryvd@loda.gov.ua

23.10.2019 11:00
м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257
03.10.2019
18.10.2019
03.10.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація