Зачекайте
ЦДНТАУ13

завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Фінанси
Центральний державний науково-технічний архів України
Сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», або у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування».
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою: не потребує

Посадові обов’язки

Планує роботу сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку та забезпечує повне, ефективне та вчасне виконання покладених на нього завдань.
Забезпечує:
- керівництво діяльністю сектору, раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;
- погодження проєктів договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;
- здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;
- погодження кандидатур працівників архіву, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;
- контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться ЦДНТА України;
- контроль за складенням звітності;
- контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
- контроль за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості ЦДНТА України;
- контроль за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
- контроль за додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
- контроль за оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
- погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;
Організовує:
- роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;
- контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна ЦДНТА України;
- контроль за правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
- усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами ЦДНТА України, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності ЦДНТА України і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.
Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;
Завідувач сектору фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.
Контролює виконання завдань працівниками сектору, передбачених Положенням про сектор фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку ЦДНТА України.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300,00 грн.;
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Рівень заробітної плати

6300 - 6300 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
61157, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ, вул. Москалівська 139


Ясько Людмила Олександрівна
+38-(057)-731-2567
sokr_cdntau@arch.gov.ua

30.12.2021 09:00
Центральний державний науково-технічний архів України м. Харків, вул. Москалівська, 139 Проведення конкурсу за фізичної присутності кандидатів
29.11.2021
28.12.2021
30.12.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація