Зачекайте
НАЗК111к

головний спеціаліст відділу навчання та оцінки роботи уповноважених підрозділів Управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції Департаменту запобігання та виявлення корупції

Публічне адміністрування/ Державне управління
Національне агентство з питань запобігання корупції
Департамент запобігання та виявлення корупції
Віддід навчання та оцінки роботи уповноважених підрозділів

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Без вимог до досвіду роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Вимоги до компетентності:
Аналітичні здібності:
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.
Багатозадачність:
- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
- уміння управляти результатом і бачити прогрес.
Досягнення результатів:
- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.
Комунікація та взаємодія:
- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.
Загальні здібності (оцінюється шляхом проведення тестування):
- абстрактне мислення (логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);
- вербальне мислення (здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (в тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);
- аналітичні здібності (здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягнення поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Професійні знання:
Знання законодавства:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:
Знання:
Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади»;
Постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС 2019/1937 від 23.10.2019 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Союзу;
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи».

Спеціальні знання:
Підходів антикорупційної експертизи законодавства;
Стандартів оцінювання корупційних ризиків;
Стандартів менеджменту протидії корупції в організаціях публічного сектору;
Розробки методології оцінки професійної діяльності в сфері антикорупції;
Методів та технологій професійної освіти дорослих.

Посадові обов’язки

1. Виконання:
- актів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства, його заступника відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату Національного агентства відповідно до його повноважень, керівника Департаменту, Управління, Відділу;
- Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
2.Участь у:
- забезпеченні реалізації державної антикорупційної
політики;
- розробленні проєктів наказів Національного агентства;
- підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
- міжнародних заходах з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- розгляді в межах повноважень у встановленому законодавством порядку звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, запитів і звернень народних депутатів України;
- інформаційному наповненні офіційного вебсайту
Національного агентства в межах повноважень Відділу.
3.Розробка:
- навчальних програм, курсів з антикорупційної тематики та матеріалів до них;
- інформаційних, роз’яснювальних, довідкових та аналітичних матеріалів, необхідних для належного виконання завдань, покладених Законом України «Про запобігання корупції» на уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
- проєктів нормативно-правових актів та участь в опрацюванні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.
4.Проведення:
- навчання з організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, а також осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи;
- аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо виконання основних завдань, визначених ч. 6 ст. 131 Закону України «Про запобігання корупції».
5.Забезпечення та участь у:
- визначенні найкращих практик діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми;
- впровадження найкращих практик щодо аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми юридичної особи;
- реалізації за дорученням керівника Відділу, Управління спеціальних проєктів на виконання завдань Департаменту;
- підготовці самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання керівнику Відділу.
6. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
7. Головний спеціаліст Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.
8. Виконання інших обов’язків, передбачених законодавством, актами Національного агентства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):
- посадовий оклад у розмірі 21 200 грн на місяць;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);
- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
- премія (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

21200 - 21200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, бульвар Дружби народів, 28


Прудка Світлана Іванівна
+38-(044)-200-0835
konkurs@nazk.gov.ua

03.12.2021 10:00
10:00 03 грудня 2021 року, проведення тестування на знання законодавства дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Проведення тестування загальних здібностей та співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
16.11.2021
30.11.2021
24.12.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація