Зачекайте
000055

державний експерт експертної групи енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства Директорату енергоефективності

Енергетика
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат енергоефективності
експертна група енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) бере участь у формуванні державної політики на основі постійного аналізу стану справ щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
2) здійсненює моніторинг та оцінювання результатів державної політики, розроблення пропозицій щодо її регулювання стосовно ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства, розроблення пропозицій щодо її впровадження або коригування;
3) здійснює постійний аналіз стану справ ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у зазначеній сфері на основі досліджень статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
4) забезпечує здійснення фахових комунікацій;
5) розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівнику експертної групи;
6) здійснює аналіз нормативно-правових актів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів міністерства;
7) забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
8) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики міністерства щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
9) здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію; вивчає європейський досвід ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
10) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховній Раді України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
11) проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
12) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності міністерства з питань, що належать до його компетенції;
13) бере участь у бюджетному процесі на рівні міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів;
14) здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
15) надає в межах своєї компетенції пропозиції щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими директоратами міністерства або іншими державними органами;
16) бере в установленому порядку участь у розробленні Державної програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує розроблення та виконання інших державних і галузевих програм з питань, що належать до компетенції експертної служби;
17) забезпечує розробку та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
18) здійснює співпрацю з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України щодо реалізації державної політики ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сфері житлово-комунального господарства;
19) розробляє заходи, спрямовані на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань проведення реформи енергоефективності в житлово-комунальному господарстві;
20) бере участь в межах компетенції у реалізації інвестиційних та пілотних проектів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у сферах житлово-комунального господарства;
21) розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
22) готує пропозиції щодо енергоефективності та застосування технічних та технологічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
23) аналізує та узагальнює інформацію щодо енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; готує пропозиції щодо підвищення енергозбереження;
24) здійснює вивчення прогресивного світового та вітчизняного досвіду з питань запровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та підготовку пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;
25) здійснює співпрацю з Державною установою «Фонд енергоефективності» щодо ефективного запровадження заходів з енергоефективності в житловому фонді країни;
26) сприяє в межах повноважень реалізації оновленої Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
27) здійснює в межах компетенції співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери енергоефективності, з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження сучасних заходів з енергозбереження, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
28) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та схемами «зелених інвестицій»;
29) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України, бере участь у їх погодженні;
30) подає керівнику експертної групи енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства Директорату енергоефективності розроблені за результатами своєї діяльності рекомендації та пропозиції;
31) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 17 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6000 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
30 000 – 40 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 24


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп.Перемоги, 50
06.10.2017

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація