Зачекайте
000053

Генеральний директор Директорату фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку

Регіональний та міський розвиток
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері регіонального та місцевого розвитку або управління інвестиціями

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи Директорату, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- постійний аналіз стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу в сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку аналітичних, інформаційних, довідкових, інших матеріалів та подання їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, підготовку пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчає європейський досвід у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
- підготовку методичних рекомендацій, надання необхідних роз’яснень та участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики директорату;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснення координації, залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
- взаємодію, в межах повноважень, покладених на директорат, з міжнародними фінансовими організаціями щодо реалізації кредитних програм;
- здійснення в межах компетенції супроводження, організації та контролю за належним використанням коштів, що спрямовуються на впровадження проектів регіонального та місцевого розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету та міжнародних фінансових ресурсів;
- у межах компетенції цільове та ефективне використання фінансових ресурсів, що виділяються Міністерству як головному розпорядникові бюджетних коштів для виконання відповідних програм, та здійснює внутрішній контроль за надходженням коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів, їх витрачанням;
- здійснення оцінки та відбору на конкурсних засадах поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в межах їх індикативного прогнозного обсягу;
- здійснення щорічного подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів, що можуть виконуватися за його рахунок, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад;
- в межах компетенції сприяє сталому місцевому та регіональному розвитку регіонів;
- взаємодію та координацію діяльності та організаційно-методичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
- надання нормативно-методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям з питань, що належать до його компетенції;
- підготовку питань у межах компетенції Директорату для розгляду на засіданнях науково-технічної ради Міністерства;
3) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
4) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до його компетенції;
5) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
6) бере участь у підготовці та опрацюванні документів стосовно укладання (підготовки, підписання, затвердження, ратифікації чи приєднання) та виконання міжнародних договорів, що належать до повноважень Міністерства щодо реалізації кредитних програм;
7) бере участь у формуванні та розробленні стратегії і механізмів реалізації державної інвестиційної політики у сфері формування та впровадження фінансових механізмів сталого місцевого та регіонального розвитку;
8) бере участь у межах компетенції у формуванні та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку щодо підвищення ефективності механізму стимулювання сталого розвитку регіонів;
9) бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та цільових програм соціально-економічного розвитку, опрацьовує питання розвитку інфраструктури, вносить пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки розвитку територій, раціонального розподілу коштів державного бюджету, оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації проектів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного бюджету та міжнародних фінансових ресурсів;
10) бере участь у підготовці пропозицій та бюджетних запитів до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік на підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення фінансовими ресурсами проектів регіонального розвитку та проектів, що реалізуються за рахунок міжнародних фінансових ресурсів;
11) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

наказ 302 2 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9570 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
40 000 – 50 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація