Зачекайте
000052

Генеральний директор Директорату енергоефективності

Енергетика
Міністерство розвитку громад та територій України
Директорат енергоефективності

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років у сфері ЖКГ, теплоенергетики, використання паливно-енергетичних ресурсів

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) здійснює загальне оперативне керівництво та координацію роботи Директорату, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання ними своїх завдань;
2) забезпечує:
- підготовку пропозицій щодо визначення основних пріоритетів та напрямів проведення державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- здійснення постійного аналізу стану справ у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналіз існуючих та виявлення нових проблем у сфері його компетенції на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формування пропозицій щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- визначення кола заінтересованих сторін, що є об’єктами впливу державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо);
- проведення консультацій із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики, вивчення, узагальнення і врахування результатів таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та визначення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
- здійснення фахових комунікацій;
- розробку пропозицій щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, підготовку відповідних проектів документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву Міністерства;
- здійснення аналізу нормативно-правових актів у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розробку пропозицій щодо його вдосконалення та підготовку відповідних проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства;
- узгодженість проектів документів державної політики та проектів актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
- здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- здійснення заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, вивчення європейського досвіду у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- проведення фінансово-економічних розрахунків щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету; здійснення координації залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- здійснення моніторингу обсягів виробництва теплової енергії з використанням альтернативних видів палива та заміщення використання природного газу у сфері теплопостачання;
- розробку та погодження державних норм, правил, технічних регламентів та стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розробку заходів, спрямованих на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань проведення реформи енергоефективності в житлово-комунальному господарстві;
- розробку заходів, спрямованих на формування та ефективну реалізацію державної політики з питань розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- розробляє та координує програми підвищення енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, обладнання житлових будинків засобами обліку і регулювання споживання води та теплової енергії;
- участь в межах компетенції у реалізації інвестиційних та пілотних проектів у сферах житлово-комунального господарства, використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- участь у розробленні державних і міжрегіональних стратегій та програм розвитку альтернативних видів палива в межах компетенції Директорату;
- підготовку пропозицій щодо енергоефективності та застосування технічних та технологічних рішень в інвестиційних та інноваційних проектах, які пропонуються до фінансування за рахунок бюджетних, інвестиційних та інших коштів;
- аналіз та узагальнення інформації щодо енергозбереження в житлово-комунальному господарстві; підготовку пропозицій щодо підвищення енергозбереження;
- вивчення прогресивного світового та вітчизняного досвіду з питання запровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та підготовку пропозицій щодо можливостей та шляхів його впровадження;
- здійснення співпраці з Державною установою «Фонд енергоефективності» щодо ефективного запровадження заходів з енергоефективності в житловому фонді країни;
- сприяння в межах повноважень реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, інвестиційних та інноваційних проектів із енергоефективних технологій та обладнання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- проведення моніторингу впровадження реформи енергоефективності та використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- здійснення в межах компетенції співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфери енергоефективності, з метою підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, запровадження сучасних заходів з енергозбереження, використання відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення;
4) висловлює в межах компетенції позицію щодо проектів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими державними органами та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроектів, які подаються на розгляд Верховній Раді України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;
5) бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до планів пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства з питань, що належать до його компетенції;
6) бере участь у бюджетному процесі на рівні Міністерства з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів у сфері у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
7) бере участь у підготовці проектів за механізмами реалізації положень Кіотського проколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо зменшення викидів парникових газів у довкілля від об’єктів житлово-комунального господарства та схемами «зелених інвестицій»;
8) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Наказ 302 1 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9570 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
40 000 – 50 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії – у разі встановлення.

Рівень заробітної плати

50070 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

13.10.2017 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
06.10.2017

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація