Зачекайте
НАЗК097к

головний спеціаліст відділу проведення перевірок Департаменту запобігання політичній корупції

Публічне адміністрування/ Державне управління
Національне агентство з питань запобігання корупції
Департамент запобігання політичній корупції
відділ проведення перевірок

Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги:
Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Без вимог до досвіду роботи.
Вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Вимоги до компетентності:
Якісне виконання поставлених завдань:
- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань
службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.
Самоорганізація та самостійність у роботі:
- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
- здатність до самомотивації (самоуправління);
- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.
Обґрунтування власної позиції:
- здатність правильно розставляти акценти та аргументувати позицію;
- вміння правильно формулювати тези;
- вміння використовувати прийоми, методи порівняння і узагальнення, доведення аргументів прикладами.
Загальні здібності (оцінюється шляхом проведення тестування):
- абстрактне мислення (логічне мислення, вміння виявляти закономірності, побудова причинно-наслідкового зв’язку та алгоритмів вирішення завдань);
- вербальне мислення (здатність опрацьовувати текстову інформацію, уважність при роботі з текстами різного рівня складності, вміння розуміти заплутані текстові конструкції (в тому числі нормативно-правові акти), вміння робити обґрунтовані висновки на підставі наданої інформації, вміння відрізняти важливе від другорядного);
- аналітичні здібності (здатність опрацьовувати числову інформацію, здатність розуміти різні форми представлення числової інформації, здатність робити обчислення, здатність концентруватися на досягнення поставлених завдань, виділення суттєвого та несуттєвого, випадкового та закономірного).

Професійні знання:
Знання законодавства:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:
Знання:
Виборчого кодексу України;
Закону України «Про політичні партії в Україні»;
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.07.2016 № 2 «Про затвердження Положення про порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.09.2016 № 26 «Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»;
Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.11.2018 № 2596;
Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.02.2021 № 102/21 «Про деякі питання подання звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», яким затверджено:
- Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- Порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.01.2021 № 6/21 «Про деякі питання проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру», яким затверджено:
- Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;
Наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.05.2021 № 263/21 «Про затвердження Методології визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг», яким затверджено Методологію визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг.
Посадові обов’язки

1. Здійснення:
- державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму;
- контролю за своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;
- перевірки звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відповідно до законодавства.
2. Підготовка та своєчасна передача для оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) висновків за результатами перевірки (аналізу) звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, списків політичних партій, які не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у визначений законом строк.
3. Забезпечення (до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) оприлюднення цих звітів на офіційному вебсайті Національного агентства та складання актів і проєктів висновків за результатами їх аналізу.
4. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, у т.ч. захист персональних даних у звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
5. Підготовка:
- матеріалів щодо порушень вимог законодавства, які є підставою для притягнення до юридичної відповідальності, та направлення матеріалів відповідним органам (посадовим особам), уповноваженим забезпечити притягнення осіб, які порушили вимоги законодавства, до передбаченої законом відповідальності;
- проектів протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 188-46, 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення та здійснення моніторингу стану розгляду справ у судах, аналізу судової практики.
6. Виконання наказів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства, доручень та завдань керівництва Департаменту.
7. Виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
8. Виконання інших функцій Департаменту з питань, пов’язаних із проведенням перевірок, визначених законодавством, за рішенням (резолюцією) керівника Департаменту або особи, яка виконує його обов’язки.
9. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству.
10. Виконання обов’язків уповноваженої особи Національного агентства відповідно до законодавства, у разі уповноваження посадової особи Головою Національного агентства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами):
- посадовий оклад у розмірі 21 200,00 грн на місяць;
- надбавка за ранг державного службовця;
- надбавка за вислугу років (за наявності від 1 року стажу державної служби);
- додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15;
- премія (у разі встановлення).

Рівень заробітної плати

21200 - 21200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, бульвар Дружби народів, 28


Прудка Світлана Іванівна
+38-(044)-200-0835
konkurs@nazk.gov.ua

27.10.2021 10:00
10:00 27 жовтня 2021 року, проведення тестування на знання законодавства дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Проведення тестування загальних здібностей та співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів, за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, Національне агентство з питань запобігання корупції. Про дату і час проведення співбесіди кандидати будуть повідомлені додатково. Кандидатам при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу.
07.10.2021
24.10.2021
29.11.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація