Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 961-970 із 2557 записів.

Термін прийому документів
зз1100

6300 - 6300 грн. Миколаївська

Забезпечує організацію роботи з обслуговування громадян сектором (сервісним центром) управління обслуговування громадян, з урахуванням вимог постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», забезпечує реалізацію державної політики з питань пенсійного забезпечення.
Безпосередньо здійснює керівництво сектором (сервісним центром), спрямовує та організовує його діяльність, забезпечує виконання функцій, покладених на сектор щодо забезпечення якісного та ефективного прийому і обслуговування громадян. Організовує впровадження єдиних стандартів і сучасних технологій обслуговування громадян у секторі.
Здійснює попередній запис громадян на прийом, здійснює дистанційне обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду за «гарячими» телефонними лініями.
Здійснює прийом заяв та документів передбачених Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1,Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України ’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’. Приймає документи майбутніх пенсіонерів для визначення права на пенсію за віком, здійснює їх попередню правову експертизу та за необхідності направляє відповідні запити. Забезпечує зберігання отриманих документів. Приймає документи для попереднього визначення права на призначення, перерахунок пенсії. Приймає заяви та відповідні документи на виготовлення паперових і електронних пенсійних посвідчень. Здійснює видачу виготовленого паперового пенсійного посвідчення.
Узагальнює, аналізує та готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції сектору, вносить керівництву управління обслуговування громадян пропозиції щодо удосконалення роботи.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, з питань, які стосуються обслуговування громадян, в тому числі через засоби масової інформації.
Організовує та бере участь у проведенні семінарів, інших навчальних заходів, проводить навчання та періодичну оцінку рівня професійних знань спеціалістів сектору.
Перевіряє відповідність встановленим вимогам дій спеціалістів при вирішенні питань, з якими особи звертаються до органів Пенсійного фонду, їх результативність та своєчасність.
Забезпечує взаємодію зі структурними підрозділами Головного управління, співпрацює з органами виконавчої влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями з питань пенсійного забезпечення.
Забезпечує у межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації та захист персональних даних.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

27.09.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
VAKS_074

11070 - 11070 грн. м.Київ

узагальнення інформації, зазначеної у Реєстрах ідентифікованих ризиків суб’єктів внутрішнього контролю, отриманих від структурних підрозділів Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС), формування Реєстру ідентифікованих ризиків ВАКС та подання його на затвердження Голові ВАКС;
систематизація отриманої від структурних підрозділів ВАКС інформації про ідентифікацію та оцінку ризиків; узагальнення інформації, наведеної в Планах з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів; формування Зведеного плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів ВАКС на відповідний рік та подання його на затвердження Голові ВАКС;
систематизація отриманої інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторинг впровадження їх результатів, надання зведеної інформації про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів разом зі Звітами керівників структурних підрозділів ВАКС про стан функціонування системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах ВАКС на розгляд Голові ВАКС;
надання суб’єктам внутрішнього контролю методологічної допомоги, проведення роз’яснювальної роботи з питань організації внутрішнього контролю;
здійснення розробки/актуалізації внутрішніх нормативних документів щодо організаційно-правових засад внутрішнього контролю в системі ВАКС;
формування для подання Міністерству фінансів України звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю;
розгляд у межах компетенції звернень з питань внутрішнього контролю, що надходять від громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, державних органів;
інформування безпосереднього керівника про недоліки у системі внутрішнього контролю, виявлені у процесі роботи; надання пропозицій з питань удосконалення роботи, системи внутрішнього контролю у ВАКС

Дата оголошення вакансії:

29.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

27.09.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
ГУДПССЧН290921В5

5300 грн. Чернігівська

Здійснення планових та позапланових заходів державного контролю у суб’єктів господарювання в установленому законом порядку.
Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю за здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб з територій інших держав або карантинних зон.
Здійснення державного контролю за тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об’єктами, штамами мікроорганізмів, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу; діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини); виконанням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що провадять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини; дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин; впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
Вжиття у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і притягнення винних у таких порушеннях осіб до відповідальності, згідно із законом; складання протоколів та приписів.
Забезпечення, в межах своєї компетенції, виконання проведення відповідних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.
Забезпечення, в межах своєї компетенції, виконання загальнодержавних програм у сфері безпечності та якості харчових продуктів, у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного, рослинного походження і кормах.
Прийняття участі у розгляді звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
Здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених обов’язків та передбачених чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

10.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

27.09.2021

Залишилось 5 днів Детальніше...
2_14.09.2021_1В1-8

головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

5500 грн. Одеська

проведення інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти) (далі – заклади освіти);
здійснення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проєктів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
участь у проведенні навчання педагогічних працівників, які виявили бажання бути залученими у якості експертів до проведення інституційних аудитів закладів освіти;
участь у проведенні згідно із законодавством:
- вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території;
- моніторингу якості освіти й освітньої діяльності у закладах освіти;
- сертифікації педагогічних працівників;
участь у розробці проєктів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;
забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу
збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу;
підготовка аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти Одеської області з питань, що належать до компетенції управління Служби;
здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу та його заступника, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
ЖУ № 08.09.2021-від.охор.

головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів ’Рибоохоронний патруль’

Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області

5500 - 7100 грн. Житомирська

• Здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів у зоні діяльності Управління;
• Здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем;
• Здійснення контролю за дотриманням правил і режимів рибальства;
• Здійснення контролю за використанням лімітів і дотримання нормативів використання водних біоресурсів;
• Контроль(нагляд) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту водних біоресурсів;
• Контроль за використанням рибогосподарськими та іншими організаціями заходів щодо природного відтворення водних біоресурсів;
• Контроль за виконанням заходів з регулювання промислового, любительського та спортивного рибальства;
• Розробка та реалізація заходів з удосконалення рибоохоронної роботи;
• Контроль, спільно зі спеціально уповноваженими органами в галузі охорони навколишнього природного середовища, за додержанням вимог природоохоронного законодавства під час виконання різних видів робіт на водоймах та у прибережних зонах (обвалювання заплавних ділянок, розробка піщано-гравійного матеріалу та інших корисних копалин, днопоглиблення, розробка родовищ нафти й газу, будівництво газо-, нафтопроводів та продуктопроводів, прокладання кабелю та інших комунікацій, виконання вибухових, бурових робіт, гідротехнічне будівництво, проведення сільськогосподарських та інших видів робіт);
• Складання протоколів про адміністративні правопорушення під час виявлення порушень у сфері використання водних біоресурсів;
• Керівництво підпорядкованими громадськими інспекторами в заходах з охорони й відтворення водних біоресурсів, складання звітів про проведену громадськими інспекторами роботу, проведення роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації;
• Здійснення належного збереження і правильного використання довірених технічних засобів та іншого майна, спецзасобів;
• Забезпечення належного збереження і облік вилучених у порушників знарядь добування, транспорту, плавзасобів і незаконно добутих біоресурсів;
• Своєчасне надання звітності зі службової діяльності;
• Проведення роз’яснювальних заходів з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
• Розгляд справ про адміністративні правопорушення та винесення постанов про накладання адміністративних стягнень.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
ЖУ № 08.09.2021-іхтіол.

головний спеціаліст відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації

Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області

5500 - 7100 грн. Житомирська

• Здійснення контролю за діяльністю користувачів водних біоресурсів, опрацювання, наданих ними документів, звітів.
• надання адміністративних послуг, передбачених законодавством та затверджених наказами Держрибагентства;
• Здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;
• Здійснення державного нагляду (контролю) за технічним станом рибозахисного обладнання встановленого на водозабірних спорудах;
• Ведення моніторингу внутрішнього ринку рибної продукції;
• Збір та узагальнення, наданої суб’єктами аквакультури, звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, контроль за діяльністю суб’єктів аквакультури під час розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів;
• Приймання участі у розслідуванні фактів загибелі водних біоресурсів;
• Проведення спостереження за гідрологічним та температурним режимом рибогосподарських водних об’єктів;
• Надання за належністю необхідної інформації та звітності;
• Надання за належністю інформації та відповідей на листи та запити;
• Меліорація:
• Бере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних цільових програм, що стосуються розвитку рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та державних цільових програм з питань меліорації земель;
• Здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;
• Організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері меліорації земель;
• Розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліоративних угідь.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
ПВПЧРТЦКСП

головний спеціаліст(психолог) відділення призову Чортківського РТЦК та СП

Чортківський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Тернопільська

1. організовувати заходи професійно – психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на службу у військовому резерві, кандидатів на військову службу за контрактом, кандидатів для навчання у ВВНЗ;
2. проводити заходи психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України організувати психологічне консультування особового складу та (за необхідністю) заходи індивідуальної психологічної корекції;
3. проводити заходи психологічної роботи щодо забезпечення бойової готовності;
4. вивчати професійно – психологічні особливості кандидатів на проходження військової служби за контрактом, надати рекомендації щодо доцільності комплектування підрозділів відповідно до військово-професійної спрямованості;
5. здійснювати психологічний аналіз службово-бойової діяльності учбового процесу, виховної роботи та готує пропозиції щодо підвищення їх ефективності;
6. брати участь в організації і особисто проводити заняття з психологічної підготовки особового складу;
7. вивчати професійно-психологічні особливості військовослужбовців (резервістів), осіб які виявили бажання поповнити лави Збройних Сил України, соціально-психологічні процеси і явища в військовому комісаріаті;
8. надавати пропозиції щодо комплектування військових частин військовослужбовцями (резервістів) за психологічною сумісністю;
9. розробляти рекомендації військовому комісару щодо організації індивідуально-виховної роботи з підлеглими;
10. вивчати та аналізувати причини правопорушень та випадки недисциплінованості військовослужбовців, проводити заходи щодо їх профілактики;
11. вести постійний облік всіх випадків нервозності, нестриманості, підвищеної роздратованості, агресивності, аналізувати причини їх виникнення, надавати пропозиції щодо їх усунення;
12. проводити роботу щодо своєчасного виявлення військовослужбовців (резервістів), схильних до девіантної поведінки, організовувати профілактичну роботу та заходи індивідуальної психологічної корекції;
13. організовувати психологічну підтримку в ході несення військової служби та при виконанні завдань з підвищеним психічним навантаженням;
14. забезпечувати збереження та конфіденційність отриманої психологічної інформації;
15. доповідати безпосередньому начальнику про проведені заходи, їх результати, динаміку, зміни морально-психологічного стану особового складу пропозиції щодо його покращення;
16. інформувати військовослужбовців та працівників про суспільно – політичну обстановку в Україні, військову політику держави та завдання Збройних Сил України, стан військової дисципліни особового складу;
17. виконувати інші обов’язки за рішенням військового комісара згідно чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
№ВРС123461

Секретар судового засідання

Василівський районний суд Запорізької області

4440 - 4440 грн. Запорізька

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб.
Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, доповідає про це головуючому судді. Вручає особам, які беруть участь у судовому розгляді пам’ятку про їх права та обов’язки, передбачені Кримінально – процесуальним кодексом України. Зазначає на повістках учасників судового процесу час перебування в суді.
Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, здійснює проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Направляє копії судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Готує виконавчі листи у справах негайного виконання.
Здійснює оформлення судових справ (кримінальних проваджень) відповідно до вимог Інструкції з діловодства, після розгляду справи суддею, передає до канцелярії суду. Надає учасникам процесу для ознайомлення матеріали судової справи які знаходяться в провадженні судді.
Вносить своєчасну та достовірну інформацію, що стосується розгляду справ які знаходяться в провадженні судді до автоматизованої систему документообігу суду.
Отримує в канцелярії суду кореспонденцію стосовно справ, що знаходяться в провадженні судді або розглянуті суддею. Здійснює направлення вихідної кореспонденції по справам, які знаходяться в провадженні судді.
Щотижнево формує списки справ, призначених суддею до розгляду.
Виконання інших обов’язків, які не передбачені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів тощо, та входять до компетенції секретаря судового засідання, а також виконання інших доручень судді, голови суду або керівника апарату.

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
ДРС 00081

секретар судового засідання

Дарницький районний суд міста Києва

4440 грн. м.Київ

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Зазначає на повістках час перебування в суді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі.
- Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Здійснює приєднання поштових повідомлень до матеріалів справ, по яким винесені судові рішення.
- Здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, провідного спеціаліста/спеціаліста, що стосуються організації розгляду судових справ.
- Виконує вимоги Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах м. Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом ДСА України № 173 від 17.12.2013 року.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

13.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
3_14.09.2021_2В1-12

5500 грн. Одеська

участь у вивченні роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики у сфері освіти в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законом;
здійснення:
- контролю за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
- аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та підготовка проєктів відповідних висновків і рекомендацій;
участь:
- у проведенні інституційного аудиту закладів освіти (крім закладів вищої освіти)
- у розробці проектів нормативно-правових актів, програм, пропозицій, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до повноважень Відділу
- у заходах державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти стосовно дотримання ними вимог законодавства про освіту та підготовка проектів розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
забезпечення комунікації з керівниками органів управління освітою територіальних громад та закладів освіти Одеської області з питань, що належать до компетенції управління Служби
збір, обробка, аналіз освітньої інформації, необхідної для здійснення повноважень Відділу, участь у проведенні моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в порядку, визначеному законодавством;
вивчення дотримання закладами освіти вимог статті 30 Закону України «Про освіту» щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості;
забезпечення своєчасного та якісного розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян з питань, що стосуються компетенції Відділу;
здійснення інших повноважень, відповідно до Положення про Відділ, та виконання доручень начальника Відділу та його заступника, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...

Тестова експлуатація