Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 911-920 із 2703 записів.

Термін прийому документів
№DMB42698051_85

Завідувач сектору правового забезпечення

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Киїської міської державної адміністрації)

6300 - 12000 грн. м.Київ

Здійснює загальне керівництво та організацію роботи сектору правового забезпечення Департаменту.
Визначає завдання для підлеглого персоналу та контролює хід їх виконання, вносить директору Департаменту пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих працівників.
Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сферах оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, правильного застосування законодавства працівниками в Департаменті.
Розробляє та бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.
Розробляє та бере участь у розробленні документів правового характеру (наказів, договорів, проєктів рішень та розпоряджень тощо), що подаються на підпис директору Департаменту та проводить юридичну експертизу зазначених вище документів, підготовлених працівниками Департаменту, погоджує (візує) їх.
Розглядає та бере участь у розгляді проєктів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Департаменту, та у разі необхідності готує відповіді чи пропозиції до них.
Інформує директора Департаменту про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
Організовує претензійну та позовну роботу в Департаменті, здійснює контроль за її проведенням.
Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності у Департаменті, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає директору Департаменту письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Департаменті, на підприємствах, що належать до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд директору Департаменту щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Департаменту, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Сектору, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
Роз’яснює застосування законодавства працівникам Департаменту, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також за дорученням директора Департаменту розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ 0021

10600 грн. м.Київ

- адміністрування VMware vSphere, Windows 2016 server, SUSE Linux Enterprise Server;
- знання та керування VMware vCenter Server, NetWorker, IIS;
- участь у формуванні, координації та забезпеченні реалізації державної політики у сфері електронного урядування;
- забезпечення взаємодії та координації роботи структурних підрозділів апарату Міністерства з питань електронного документообігу;
- участь у межах своєї компетенції в розробці та реалізації галузевих цільових програм з розвитку інформаційних технологій;
- участь у розробці законодавчих та інших нормативно-правових актів Міністерства у сфері інформаційних технологій;
- підготовка пропозицій і забезпечення реалізацій заходів по формуванню, підтримці та захисту державних інформаційних ресурсів;
- підготовка тендерної документації з питань електронного урядування.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
МІУ 00014

Начальник Управління внутрішнього аудиту та контролю

Міністерство інфраструктури України

16600 грн. м.Київ

- здійснення керівництва та організації роботи Управління, забезпечення ефективного виконання покладених на нього основних завдань та функцій;
- здійснення контролю за роботою працівників Управління відповідно до їх посадових інструкцій та розподілу обов’язків і визначення ступеня їх відповідальності;
- забезпечення планування, організації, здійснення внутрішніх аудитів об’єктів внутрішнього аудиту, належного документування та реалізації їх результатів;
- забезпечення звітування про результати діяльності Управління перед Міністром та Міністерством фінансів України;
- здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту та забезпечення складання та подання на затвердження Міністру програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та її виконання;
- забезпечення здійснення заходів щодо сприяння розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей;
- забезпечення дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції, виконавчої дисципліни, а також Правил внутрішнього службового розпорядку для державних службовців апарату Міністерства, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, сприяння створенню належних умов праці у підрозділі.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
009ДРТ-2021

5500 - 5500 грн. Херсонська

1. Перевірка розробленої проектними організаціями кошторисної частини проектної документації на будівництво об’єктів, розрахунку вартості, проведення обліку виконаних робіт у відповідності до вимог нормативно - будівельних норм.
2. Розроблення на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних, перспективних програм капітального будівництва в області, в межах компетенції забезпечення складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проєктно-вишукувальних робіт тощо.
3. Внесення пропозиції до проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку області з питань капітального будівництва, забезпечення в межах своїх повноважень розроблення пропозицій до державних і галузевих програм та участь у їх виконанні.
4. Складання помісячного розподілу видатків державного та обласного бюджетів за відповідними бюджетними програмами для подальшого надання їх центральним органам виконавчої влади та структурним підрозділам обласної державної адміністрації.
5. Підготовка проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань реалізації розпорядчих актів центральних органів виконавчої влади, проектів відповідних наказів та доручень керівництва Департаменту, організація та контроль їх виконання.
6. Участь в підготовці і оформленні договорів підряду і субпідряду на капітальне будівництво, на авторський і технічний нагляди в межах своїх посадових обов’язків.
7. Здійснення моніторингу щодо освоєння коштів та надання узагальненої інформації відповідним органам виконавчої влади та структурним підрозділам обласної державної адміністрації.
8. Забезпечення статистичної звітності за встановленими формами.
9. Складання паспортів бюджетних програм, звіт про їх виконання та оцінка ефективності. Оприлюднення на сайті обласної державної адміністрації.
10. Підготовка проектів відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.
11. Виконання інших доручень безпосереднього керівника.

Дата оголошення вакансії:

27.08.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
030921320

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками, сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт;
проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
здійснення перевірок відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, норм і правил згідно із законодавством;
аналіз та узагальнення результатів здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
проведення моніторингу стану виконання заходів відповідного реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію у визначених законодавством випадках;
розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах та у спосіб, визначений законодавством, прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо: усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, зупинення підготовчих та будівельних робіт, здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках;
забезпечення виконання функцій, у тому числі реєстраційних, покладених на відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Дата оголошення вакансії:

03.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
160921-242-(233)-14.3-В39

10600 грн. м.Київ

1) бере безпосередню участь у здійсненні збору та узагальненні пропозицій до проєкту державного бюджету по всіх напрямах діяльності Мінстратегпрому;
2) здійснює узагальнення та подання керівництву Мінстратегпрому прогнозні показники до проєкту бюджету на наступний бюджетний період за поданням підрозділів, відповідальних за виконання бюджетних програм;
3) забезпечує підготовку та подання до Міністерства фінансів України бюджетних запитів у розрізі всіх бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Мінстратегпром, та формує додаткову потребу в коштах;
4) бере участь у складанні розрахунку видатків загального та спеціального фондів державного бюджету на утримання Мінстратегпрому після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік за поданням підрозділів, відповідальних за виконання бюджетних програм.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
НПУ000125

9700 грн. м.Київ

• Здійснює керівництво діяльністю відділу і організує роботу його працівників. Несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання покладених на відділ завдань і функцій.
• Вивчає та аналізує діяльність структурних підрозділів апарату Національної поліції України з метою виявлення і закриття можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом.
• За дорученням керівництва Управління проводить або бере участь у проведенні службових розслідувань за фактами витоку секретної інформації, інших порушень режиму.
• За дорученням керівництва Управління здійснює перевірки стану охорони державної таємниці в структурних підрозділах центрального органу управління поліції, міжрегіональних територіальних органів та головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України, та підприємств, у яких Національна поліція України є замовником секретних робіт.
• Здійснює тестування з метою визначення рівня знань вимог законодавства та нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці керівників та інших працівників РСО, кандидатів на посади начальників і заступників начальників РСО, а також працівників апарату Національної поліції України, яким надано допуск до державної таємниці, та за результатами тестування можливості надання їм доступу до секретної інформації.
• Готує матеріали для одержання спеціального дозволу апаратом Національної поліції України, а також підрозділами, яким вперше надається цей дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, продовження терміну його дії.

Дата оголошення вакансії:

14.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
160921-233-(225)-14.1-В38

10600 грн. м.Київ

1) перевірка та подання на затвердження кошторисів та планів асигнувань, а також довідок про зміни до кошторисів та планів асигнувань;
2) підготовка та подання проєктів змін до річного та помісячного розпису кошторисних призначень загального та спеціального фондів державного бюджету за поданням підрозділів, відповідальних за виконання бюджетних програм;
3) ведення обліку змін до загального та спеціального фондів державного бюджету;
4) збір, аналіз пропозицій щодо потреби відкриття бюджетних асигнувань та розподілів відкритих асигнувань за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких Мінстратегпром;
5) складання та подання у визначені терміни інформації та звітності, що відноситься до компетенції відділу;
6) підготовка та подання на розгляд керівництва оперативної інформації з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
160921-243-(234)-14.3-В40

10600 грн. м.Київ

1) забезпечення складання розрахунків видатків загального та спеціального фондів державного бюджету на утримання Мінстратегпрому (після прийняття Закону України «Про державний бюджет України») за поданням підрозділів, відповідальних за виконання бюджетних програм;
2) підготовка необхідних розрахунків та обґрунтування до кошторису Мінстратегпрому за поданням підрозділів, відповідальних за виконання бюджетних програм;
3) складення та своєчасне подання звітів, які відносяться до компетенції Відділу, до заінтересованих органів;
4) підготовка та подання на розгляд керівництва оперативної інформації з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
5) прийом, перевірка та узагальнення інформації від бюджетних установ, що належать до сфери управління Мінстратегпрому.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
160921-199-(192)-12-В37

10600 грн. м.Київ

1) забезпечує організацію роботи з розгляду та аналізу документів, що надходять на адресу керівництва Мінстратегпрому в установленому порядку;
2) забезпечує взаємодію, координацію та контроль за своєчасним поданням документів структурними підрозділами на підпис державному секретарю Мінстратегпрому;
3) бере участь у забезпеченні моніторингу та аналізу виконання Мінстратегпромом Програми дій Уряду;
4) здійснює контроль щодо виконання та проходження окремих документів, що знаходяться на опрацюванні в структурних підрозділах Мінстратегпрому відповідно до компетенції;
5) надає організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам Мінстратегпрому з питань, що належать до компетенції Відділу;
6) вживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації;
7) подає керівництву Мінстратегпрому опрацьовані структурними підрозділами матеріали до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

23.09.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація