Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 81-90 із 15924 записів.

№ФУ331110022020.99078

Головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення та управління персоналом

Васильківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

5300 грн. Дніпропетровська

1) Прогнозує розвиток персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня іх професійної компетентності. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівництву райдержадміністрації.
2) Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
3) Забезпечує систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у його володінні: забезпечує ведення обліку запитів на інформацію; надає достовірну, точну та повну інформацію, а також уразі потреби перевіряю правильність та об’єктивність наданої інформації.
4) Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В». Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
5) Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад керівництва райдержадміністрації та працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям райдержадміністрації, вносить про це записи до трудових книжок. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників райдержадміністрації.
6) Документально оформляє вступ на державну службу, її проходження, припинення та трудові відносини. Обчислює стаж роботи та державної служби , здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, формує графіки щорічних відпусток працівників апарату та керівних осіб райдержадміністрації, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток працівників райдержадміністрації, контролює їх подання та веде облік.
7) Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ331110022020.9935

10550 - 10550 грн. Кіровоградська

Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та капітального будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території області;
участь у реалізації державних і регіональних бюджетних програм з питань містобудування, архітектури та будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення управління розпорядником коштів за відповідною програмою);
участь у підготовці пропозицій з питань розвитку містобудування, архітектури та будівництва на території області та подання їх на розгляд голові обласної державної адміністрації;
забезпечення реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
забезпечення погодження та затвердження проектно-кошторисної документації;
забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному рівні, координування його ведення на районному рівні, рівні обласного центру та міст обласного значення;
сприяння створенню та оновленню картографічної основи території області;
перевірка одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому порядку проведення її державної експертизи;
передача на підставі зареєстрованої декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката, завершені будівництвом та введені в експлуатацію об’єкти капітального будівництва на баланс організаціям, які в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію;
підготовка та надання пропозиції щодо консервації та розконсервації припинених будівництвом об’єктів;
приймання від підрядної організації згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і передання їх на баланс органам місцевого самоврядування та власникам будов під збереження або надання пропозиції інвесторам щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;
здійснення у визначеному чинним законодавством порядку технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам, стандартам та проектно-кошторисній документації;
підготовка пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області та подання їх на розгляд керівництва обласної державної адміністрації щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області.

Залишилось 2 дні Детальніше...
5605

10600 грн. м.Київ

Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками державних установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності країни перебування. У межах компетенції сприяє налагодженню прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, укладанню договорів/контрактів тощо.
Вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку внутрішніх ринків, зовнішньоекономічні зв’язки, кон’юнктуру ринку товарів та послуг, досвід стимулювання інвестиційної діяльності в країні перебування, готує інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань; розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності торговельно-економічних зв’язків України з країною перебування.
Надає сприяння офіційним делегаціям України в організації та проведенні зустрічей, переговорів, консультацій тощо з офіційними чинниками та бізнес-колами країни перебування. У межах компетенції бере участь у роботі міжнародних економічних організацій та їхніх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності двосторонніх міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів економічної спрямованості, що проводяться органами виконавчої влади в Україні та країні перебування.
Здійснює заходи для забезпечення висвітлення у засобах масової інформації країни перебування об’єктивної інформації про інвестиційний клімат в Україні, перебіг реформ тощо.
Надає сприяння центральним органам виконавчої влади, суб’єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні у країні перебування презентаційних заходів та торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; здійснює заходи для залучення суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації до участі у виставках, ярмарках тощо, які проводяться в Україні.
Аналізує та узагальнює за дорученням МЗС інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які виходять на український ринок.
Збирає, за дорученням МЗС, усіма законними засобами та аналізує інформацію стосовно суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов’язання, суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних потреб.
Вивчає цінову, податкову, митно-тарифну, науково-технічну політику, яку проводить країна перебування стосовно товарів, що експортуються з України та готує відповідні інформаційні матеріали та пропозиції.
Надає сприяння реалізації заходів з протидії торговельному протекціонізму та представлення інтересів України у торговельних суперечках і антидемпінгових розслідуваннях стосовно експорту українських товарів і послуг у країні перебування.
Сприяє захисту інтелектуальної власності і авторського права українських суб’єктів підприємництва у країні перебування.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення зустрічей керівника установи з питань економічного співробітництва.
Готує звітні, аналітичні матеріали та плани роботи установи на відповідному напрямі.
У межах компетенції здійснює аналітично-інформаційне забезпечення візитів, переговорів, зустрічей за участі представників офіційних делегацій України та керівника установи з посадовцями, представниками неурядових організацій, мас-медіа, політичними оглядачами та експертами країни перебування. Бере участь в організації і забезпеченні належного проведення таких візитів, зустрічей, консультацій та інших заходів двостороннього та багатостороннього характеру.
Виконує інші доручення керівника установи.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ331110022020.99079

Головний спеціаліст служби у справах дітей

Васильківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

5300 грн. Дніпропетровська

1). Бере участь у вибутті дітей із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
2). Веде особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Здійснює оформлення документів на усиновлення дітей та інші форми влаштування. Забезпечує зберігання документації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
3). Здійснює первинний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, облік усиновлених дітей та які підлягають усиновленню, а також облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
4). Відповідає за ведення бази персональних даних, за реєстрацію в Єдиному банку даних та за своєчасність поновлення інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих під опіку у сім’ї громадян, прийомні сім’ї , дитячі будинки сімейного типу, державні заклади, а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
5). Відповідає за ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом ДСК
6). Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях в тому числі усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а також сім’ї, в яких діти опинилися в складних життєвих обставинах. В разі потреби порушує перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушенні прав, свобод і законних інтересів дітей
7). Забезпечує дотримання захисту особистих, майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
8). Сприяє розвитку форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – усиновлення дітей, влаштування під опіку, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
9). Готує статистичні звіти щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, що підлягають усиновленню, їх соціального та правового захисту
10). Приймає участь у підготовці засідань комісії з питань захисту прав дитини та виконує обов’язки секретаря в даному засіданні.

Залишилось 2 дні Детальніше...
02.03.2020-08.1

5500 - 5500 грн. Харківська

1) Участь у виконанні:
– Плану державних статистичних спостережень,
– Технологічної програми Головного управління статистики у Харківській області (ГУС у Харківській області),
– Плану роботи з персоналом ГУС у Харківській області,
– Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС у Харківській області,
– Плану роботи відділу,
– інших планів та графіків, що регламентують діяльність ГУС у Харківській області.
2) Участь в виконанні робіт з впровадження, адаптації та підтримки функціонування комплексів електронної обробки інформації (КЕОІ), апробації та промислової експлуатації КЕОІ для виконання плану державних статистичних спостережень.
3) Здійснення супроводу з метою нагляду за належним виконанням та додержанням технології роботи з КЕОІ в структурних підрозділах ГУС у Харківській області.
4) Надання зауважень та пропозицій щодо отриманого програмного продукту на адресу Держстату та розробника програмного забезпечення.
5) Участь в виконанні заходів щодо підтримки працездатності баз даних (створення резервних копій, відновлення працездатності, оптимізація роботи баз даних, актуалізація даних).
6) Надання в разі потреби консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам з питань інформатизації, інформаційно-комунікаційних технологій та програмних продуктів, що використовуються в діяльності органів державної статистики.
7) Збереження статистичної інформації по закріплених відділах у вигляді електронних архівних копій для подальшого її використання.
8) Створення в разі потреби програмних модулів для додаткових контролів, не передбачених КЕОІ, та для співставлення показників між статистичними формами.
9) Забезпечення, в межах повноважень, збереження та захисту інформації, дотримання її конфіденційності та своєчасного виконання необхідних для цього заходів.
10) Виконання за дорученням безпосереднього керівника:
– інших робіт, пов’язаних з діяльністю відділу,
– поряд зі своєю основною роботою, обов’язків тимчасово відсутнього працівника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ331110022020.99075

20400 грн. м.Київ

здійснює загальне керівництво діяльністю Директорату цифрової трансформації в охороні здоров’я (далі - Директорат), організовує планування роботи, забезпечує виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Директорат;
забезпечує розподіл обов’язків між керівниками експертних груп та державними експертами в межах Директорату;
визначає політику та стратегію діяльності Директорату;
забезпечує проведення аналізу та оцінки впливу реалізації державної політики в сфері компетенції Директорату на заінтересовані сторони;
вносить пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи Директорату та Міністерства;
організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
у межах повноважень, наданих керівництвом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ України), підписує листи, запити, довідки, звіти та документи з питань, що належать до компетенції Директорату, які надсилаються до інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;
забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності Директорату;
організовує планування роботи Директорату та забезпечує виконання покладених завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ пріоритетам Уряду, зазначеним у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я;
готує та надає на розгляд керівництву МОЗ України аналітичні матеріали, пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності МОЗ України з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я;
визначає коло ключових заінтересованих осіб, що є об’єктами впливу політики МОЗ України з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я, проводить консультації, організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції Директорату;
забезпечує здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
готує та надає на розгляд керівництву МОЗ аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки
та визначення переваг та ризиків;
готує та надає на розгляд керівництву МОЗ пропозиції щодо стратегічного планування діяльності МОЗ у сфері компетенції Директорату;
здійснює аналіз нормативно-правих актів з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я Директорату з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;
організовує проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції Директорату, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
забезпечує впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію, та адаптації законодавства з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я до законодавства ЕС;
представляє Міністерство в інших органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я;
бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань цифрової трансформації в охороні здоров’я;
здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці за напрямами діяльності Директорату;
виконує інші завдання відповідно до доручень керівництва МОЗ України.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ331110022020.99079

головний спеціаліст командування

Тростянецький районний військовий комісаріат

5300 - 5300 грн. Сумська

Організація та проведення річних та періодичних інвентаризацій майна з оформленням відповідних документів;
надання в обласний ТЦК та СП звітності по витратам електроенергії та іншим послугам;
своєчасне подання заявок на матеріально-технічні засоби по службам, їх одержання, зберігання та видача в підрозділи;
ведення кількісного обліку та оформлення документів на списання, надання заявок та звітності в обласний ТЦК та СП;
ведення обліку матеріально – технічних засобів по службах господарської діяльності;
ведення обліку бланків суворої звітності, їх збереження та надання звітності в обласний ТЦК та СП;
ведення обліку, заповнення та видачі військових перевізних документів та доручень;
відпрацювання та надання в обласний ТЦК та СП табелю обліку робочого часу на працівників;
відпрацювання та надання в обласний ТЦК та СП відомості нарахування грошової компенсації за обіди військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу;
виконання інших доручень керівництва, що стосуються діяльності відділення;
дотримання правил внутрішнього службового розпорядку дня.

Залишилось 2 дні Детальніше...
56004

другий секретар Посольства України в Королівстві Бельгія

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

8500 грн. м.Київ

Встановлює та підтримує робочі контакти з представниками державних установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності країни перебування. У межах компетенції сприяє налагодженню прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, укладанню договорів/контрактів тощо.
Вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку внутрішніх ринків, зовнішньоекономічні зв’язки, кон’юнктуру ринку товарів та послуг, досвід стимулювання інвестиційної діяльності в країні перебування, готує інформаційно-аналітичні матеріали з цих питань; розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності торговельно-економічних зв’язків України з країною перебування.
Надає сприяння офіційним делегаціям України в організації та проведенні зустрічей, переговорів, консультацій тощо з офіційними чинниками та бізнес-колами країни перебування. У межах компетенції бере участь у роботі міжнародних економічних організацій та їхніх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності двосторонніх міжурядових комісій з питань економічного співробітництва, інших двосторонніх і багатосторонніх міжурядових заходів економічної спрямованості, що проводяться органами виконавчої влади в Україні та країні перебування.
Здійснює заходи для забезпечення висвітлення у засобах масової інформації країни перебування об’єктивної інформації про інвестиційний клімат в Україні, перебіг реформ тощо.
Надає сприяння центральним органам виконавчої влади, суб’єктам підприємницької діяльності України в організації та проведенні у країні перебування презентаційних заходів та торговельно-промислових, науково-технічних виставок, ярмарків тощо; здійснює заходи для залучення суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації до участі у виставках, ярмарках тощо, які проводяться в Україні.
Аналізує та узагальнює за дорученням МЗС інформацію щодо суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які виходять на український ринок.
Збирає, за дорученням МЗС, усіма законними засобами та аналізує інформацію стосовно суб’єктів підприємницької діяльності країни перебування, які застосовують щодо України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують взяті зобов’язання, суб’єктів підприємницької діяльності країн акредитації, з якими укладаються контракти на поставку продукції та надання послуг для державних потреб.
Вивчає цінову, податкову, митно-тарифну, науково-технічну політику, яку проводить країна перебування стосовно товарів, що експортуються з України та готує відповідні інформаційні матеріали та пропозиції.
Надає сприяння реалізації заходів з протидії торговельному протекціонізму та представлення інтересів України у торговельних суперечках і антидемпінгових розслідуваннях стосовно експорту українських товарів і послуг у країні перебування.
Сприяє захисту інтелектуальної власності і авторського права українських суб’єктів підприємництва у країні перебування.
Здійснює організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення зустрічей керівника установи з питань економічного співробітництва.
Готує звітні, аналітичні матеріали та плани роботи установи на відповідному напрямі.
Встановлює та підтримує робочі контакти з посадовими особами державних органів, представниками української діаспори, місцевих організацій та асоціацій культурного, гуманітарного та освітнього напряму, ЗМІ, експертами, політологами, громадськими діячами країни перебування з метою підтримання та розвитку двостороннього політичного діалогу. У межах компетенції сприяє налагодженню прогресивних форм співробітництва, проведенню переговорів, укладанню договорів/контрактів тощо.
За дорученням керівника Посольства представляє установу в офіційних структурах країни перебування, на нарадах і засіданнях робочих та експертних груп і комісій з питань, які належать до його компетенції.
У межах компетенції здійснює аналітично-інформаційне забезпечення візитів, переговорів, зустрічей за участі представників офіційних делегацій України та керівника установи з посадовцями, представниками неурядових організацій, мас-медіа, політичними оглядачами та експертами країни перебування. Бере участь в організації і забезпеченні належного проведення таких візитів, зустрічей, консультацій та інших заходів двостороннього та багатостороннього характеру.
Виконує інші доручення керівника установи.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ФУ331110022020.99080

Завідувач сектору

Великолепетиська районна державна адміністрація

6600 - 9850 грн. Херсонська

1. Забезпечує реалізацію на території району державної політики стосовно молоді,культури, мистецтв, фізичної культури та спорту, охорони культурної спадщини.
2. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.
3. Призначає на посади та звільняє з посади головного спеціаліста Сектору згідно з чинним законодавством.
4. Визначає розподіл обов’язків між завідувачем Сектору та головним спеціалістом.
5. Затверджує кошториси, контролює ефективність та цільове використання бюджетних коштів комунальними закладами культури та спорту, підпорядкованих Сектору у межах повноважень, визначених законодавством України.
6. Планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.
7. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.
8. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.
9. Забезпечує організацію та проведення конкурсу на посади керівників закладів культури та погоджує призначення та звільнення з посад керівників комунальних установ, які належать до сфери управління Сектору.
10. Організовує та проводить спільно із зацікавленими організаціями свята, конкурси, фестивалі, виставки та спортивно-масові заходи.
11. Забезпечує участь спортсменів, збірних команд району, конкурсантів, молоді в заходах вищого рівня.
12. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, районній та відповідним управлінням обласної державної адміністрації.
13. Розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян.
14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Залишилось 2 дні Детальніше...
02.03.2020-09.2

5100 - 5100 грн. Харківська

1) Участь у виконанні:
– Плану державних статистичних спостережень,
– Технологічної програми Головного управління статистики у Харківській області (ГУС у Харківській області),
– Плану роботи з персоналом ГУС у Харківській області,
– Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників ГУС у Харківській області,
– Плану роботи відділу,
– інших планів та графіків, що регламентують діяльність ГУС у Харківській області.
2) Здійснення прийому і контролю первинної документації по обліку запасів.
3) Виконання нарахування та перерахування платежів до бюджету (податок на додану вартість).
4) Друкування платіжних доручень (окрім заробітної плати), оформлення підписами і печаткою, надання до казначейства.
5) Отримування від казначейства виписки по всім реєстраційним рахункам, контроль за своєчасністю їх отримання.
6) Забезпечення зберігання бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх у встановленому порядку в архів.
7) Друкування юридичних та фінансових зобов’язань.
8) Відправлення заробітної плати по СДО.
9) Забезпечення, в межах повноважень, збереження та захисту інформації, дотримання її конфіденційності та своєчасного виконання необхідних для цього заходів
10) Виконання за дорученням безпосереднього керівника:
– інших робіт, пов’язаних з діяльністю відділу,
– поряд зі своєю основною роботою, обов’язків тимчасово відсутнього працівника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...