Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 961 записів.

Термін прийому документів
140721245

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
4898778465

5500 - 5500 грн. Чернівецька

1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі - лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі - медичні вироби); обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію Чернівецької області відповідно до встановленого законодавством України порядку.
3. Здійснення в установленому порядку та за дорученням Держлікслужби відбір зразків лікарських засобів у суб’єктів господарювання для проведення їх лабораторного аналізу та направляє їх до підвідомчої чи уповноваженої лабораторій.
4. Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
5. Готує проекти повідомлень до Держлікслужби про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок, іншу інформацію з виконання покладених на Службу завдань.
6. Здійснення відслідкування шляхів надходження, розповсюдження, наявності в реалізації і застосуванні лікарських засобів та медичних виробів, що знаходяться на державному контролі.
7. Проводить аналіз інформації стосовно виявлених у Чернівецькій області фальсифікованих, незареєстрованих та субстандартних лікарських засобів і медичних виробів за матеріалами інспекційних перевірок, матеріалами лабораторних досліджень, інформацією уповноважених осіб та своєчасне надання пропозицій щодо подальшого її відпрацювання.
8. Проводить передліцензійні перевірки аптечних закладів (їх структурних підрозділів) на відповідність наявної матеріально-технічної бази, її стану та освітньо-кваліфікаційного рівня персоналу аптечного закладу (структурного підрозділу) та устаткування встановленим вимогам і можливості їх використання для оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
9. Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Чернівецької області нормативно - правових актів та нормативних документів з питань забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі.
10. Бере участь у виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
11. Взаємодія в межах повноважень з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
12. Бере участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг, які надходять від органів державної влади, громадян, громадських об’єднань, підприємств, організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали і подає їх керівництву.
13. Видає інформаційні листи з актуальних питань забезпечення якості лікарських засобів та медичних виробів.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
3828

7730 - 7730 грн. Сумська

Планує роботу відділу, здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.
Забезпечує контроль за станом ведення діловодства, додержанням встановлених правил роботи з документами у відділі.
Готує проект положення про вищезазначений відділ та посадові інструкції працівників відділу.
Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, а у разі службової необхідності проводить перерозподіл обов’язків між ними, забезпечує планування роботи, належний рівень службової дисципліни, організовує взаємодію з іншими структурними підрозділами суду.
Організовує роботу та забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками відділу завдань, плану роботи суду та відділу, доручень керівництва суду, інформує про результати виконаної роботи.
Забезпечує вдосконалення методів роботи відділу, своєчасне проходження і опрацювання документів.
Відповідає за організацію діловодства у відділі.
Представляє відділ на зборах та нарадах працівників апарату суду.
Виконує вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду та Засад використання автоматизованої системи документообігу в Ковпаківському районному сіді міста Суми згідно наданих повноважень.
Забезпечує підготовку та подання статистичної звітності.
Відповідає за стан дотримання працівниками відділу правил пожежної безпеки та охорони праці.
Забезпечує належне використання та утримання закріпленої за ним оргтехніки.
Дотримується правил поведінки працівника суду, правил охорони праці, правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, режиму дня роботи суду відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку Ковпаківського районного суду міста Суми.
Працює в автоматизованій системі документообігу суду з правами та обов’язками користувача автоматизованої системи, визначеними на підставі наказу керівника апарату суду.
Вносить пропозиції керівнику апарату суду про заохочення та накладення стягнень на працівників відділу
Виконує інші доручення голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду та заступника керівника апарату.

Дата оголошення вакансії:

13.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721246

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721247

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
140721248

5500 - 5500 грн. м.Київ

Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: проведення перевірок відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
проведення моніторингу стану виконання заходів реагування за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю;
у визначених законодавством випадках заборона за вмотивованим письмовим рішенням експлуатації закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію;
відповідно до закону складання актів перевірок, протоколів про вчинення правопорушень;
здійснення розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, передбачених Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та справ про адміністративні правопорушення, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення у сфері містобудівної діяльності, а також у межах і у спосіб визначений законодавством прийняття відповідних рішень за результатами розгляду таких справ, у тому числі накладання стягнень, передбачених Законом та Кодексом;
видання у визначених законодавством випадках обов’язкових до виконання приписів щодо:
- усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, інших технічних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами;
- зупинення підготовчих та будівельних робіт;
здійснення контролю за виконанням вимог виданих приписів у визначених законодавством випадках.

Дата оголошення вакансії:

14.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

02.08.2021

Залишився 1 день Детальніше...
150721295

8500 - 8500 грн. м.Київ

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а саме:
- надання (реєстрація), повернення (відмова у видачі), скасування реєстрації документів, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
- вчинення дій у межах чинного законодавства щодо з’ясування питання достовірності відомостей у поданих документах, відповідності об’єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил;
- здійснення огляду об’єкта у визначених чинним законодавством випадках;
здійснення в межах своїх повноважень методологічної координації діяльності територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування України з питань прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
забезпечення в межах компетенції та в установленому порядку збору, обробки та захисту персональних даних;
у межах наданої компетенції розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій

Дата оголошення вакансії:

15.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.08.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
397675471122334455

начальник відділу №1 Управління у Хмільницькому районі

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

6100 - 6100 грн. Вінницька

Здійснення керівництва відділом;
Організація та забезпечення виконання відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-Міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів Держгеокадастру та Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області;
Подання у встановленому порядку пропозицій щодо встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин;
Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;
Ведення Державного земельного кадастру, здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;
Організація виконання робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру. Ведення поземельних книг;
Надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру та відмовляє у їх наданні, надання витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
Участь у розробленні та виконанні галузевих та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель;
Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;
Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою;
Внесення пропозицій щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.08.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
3976754799988444

начальник відділу №2 Управління у Хмільницькому районі

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

6100 - 6100 грн. Вінницька

Здійснення керівництва відділом;
Організація та забезпечення виконання відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-Міністра України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, наказів Держгеокадастру та Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області;
Подання у встановленому порядку пропозицій щодо встановлення меж району, села і селища, регулювання земельних відносин;
Надання адміністративних послуг згідно із законом у відповідній сфері;
Ведення Державного земельного кадастру, здійснення інформаційної взаємодії Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;
Організація виконання робіт із землеустрою, охорони та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про об’єкти Державного земельного кадастру. Ведення поземельних книг;
Надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів Державного земельного кадастру та відмовляє у їх наданні, надання витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
Участь у розробленні та виконанні галузевих та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, встановлення меж району, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
Забезпечення здійснення землеустрою, у тому числі проведення державної інвентаризації земель;
Забезпечення створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;
Здійснення державного нагляду у сфері землеустрою;
Внесення пропозицій щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
Здійснення розгляду звернень громадян, надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.08.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПФУ050720213

8500 грн. м.Київ

організовувати виконання Пенсійним фондом України (далі – Фонд) законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
розробляти та подавати Голові правління Фонду проєкти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;
здійснювати інформаційне, методологічне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в територіальних органах Фонду;
організовувати та забезпечувати розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки Фонду та його територіальних органів;
здійснювати планування та організацію проведення заходів з мобілізаційної підготовки, у тому числі з переведення Фонду на роботу в умовах особливого періоду;
здійснювати доведення мобілізаційних завдань (замовлень) до територіальних органів Фонду та забезпечувати їх виконання відповідно до укладених договорів. Визначати потреби (обсяги) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;
здійснювати облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті Фонду, забезпечувати контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у територіальних органах Фонду;
організовувати роботу з бронювання військовозобов’язаних та здійснювати контроль за веденням їх обліку, забезпечувати подання пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації, на воєнний час та звітності з питань бронювання;
готувати щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довготермінових і річних програм мобілізації;
забезпечувати ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію з грифом обмеження доступу “Для службового користування” “Літер М”. Організовувати ведення діловодства в Управлінні по роботі з персоналом, забезпечувати контроль виконання документів, вести облік, зберігати і використовувати документи з грифом обмеження доступу “Для службового користування”;
виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та посадової інструкції.

Дата оголошення вакансії:

05.07.2021

Кінцевий термін подачі документів:

03.08.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація