Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-80 із 449 записів.

Термін прийому документів
648229994558

5500 - 5500 грн. Миколаївська

1. Визначає ступінь та межі відповідальності працівників департаменту, розробляє внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту та надає їх на затвердження директору департаменту освіти і науки облдержадміністрації. У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності департаменту. Контролює виконання завдань, покладених на департамент, згідно з вимогами нормативно – правових актів у сфері внутрішнього аудиту та внутрішніх розпорядчих документів департаменту. Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку внутрішнього аудиту та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний і якісний розгляд працівниками департаменту звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, державних органів з питань, які стосуються діяльності департаменту, а також готує за результатами їх аналізу відповідні пропозиції, які вносить на розгляд директору департаменту.
2. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію департаменту з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при розв’язанні питань, що стосуються діяльності департаменту.
3. Подає відповідно до законодавства пропозиції директору департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.
4. Вживає необхідні заходи щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників департаменту з питань державного управління та аудиту. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності департаменту у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства з питань державної служби та запобігання корупції.
5. Забезпечує планування, організацію та проведення внутрішнього аудиту у відповідності до вимог Порядку № 1001, стандартів та Кодексу етики.
6. Подає стратегічний та операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на розгляд і затвердження директору департаменту не пізніше початку планового періоду, з інформацією про ресурси, необхідні для їх виконання, у тому числі про істотні зміни в планах, які мали місце протягом планового періоду. У разі обмеження департаменту у ресурсах надає письмове інформування директору департаменту із зазначенням наслідків таких обмежень та подає відповідні пропозиції щодо вирішення зазначеного питання. Визначає склад аудиторської групи, який повинен відповідати характеру й ступеню складності кожного внутрішнього аудиту, а також обмеженням в термінах і трудових ресурсах. Підписує програми внутрішнього аудиту та подає на затвердження голові облдержадміністрації до початку їх виконання. Проводить планові та позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах, та у відповідності до порядку, визначеного внутрішніми документами облдержадміністрації з питань проведення внутрішнього аудиту. Подає директору департаменту аудиторські звіти та рекомендації. Організовує здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій за наслідками проведених внутрішніх аудитів (встановлення вимог у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту) для того, щоб впевнитися в тому, що відповідальні за діяльність розпочали ефективні дії, спрямовані на їх виконання, або директор департаменту взяв на себе ризик невиконання таких рекомендацій.
7. Готує звіт про результати діяльності департаменту або зведений звіт за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 27.03.2014 № 347, своєчасно його подає директору департаменту. Зберігає, передає до архіву і знищує справи внутрішніх аудитів. Передає справи за актом іншій посадовій особі або комісії, призначеній директором департаменту, у разі звільнення. Визначає у внутрішніх документах з питань проведення внутрішнього аудиту вимоги щодо надання інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненням від органів державної влади з дотриманням норм Порядку № 1001 та Стандартів. У разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаку злочину, письмово інформує директора департаменту про необхідність інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту. За рішенням директора департаменту інформує та/або передає матеріали такого аудиту до правоохоронних органів відповідно до законодавства.
8. У разі надходження звернення від Мінфіну готує інформацію про результати внутрішнього аудиту та інших відомостей, що стосуються його проведення, для направлення Мінфіну протягом 10 робочих днів з дня надходження такого звернення.
9. Здійснює внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту, моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та інформує директора департаменту про її результати. Щороку складає програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, подає її на підпис та затвердження директора департаменту, забезпечує її виконання. У разі наявності підрозділів внутрішнього аудиту у системі департаменту, координує їх діяльність, а також надає пропозиції щодо забезпечення належної якості проведення внутрішнього аудиту такими підрозділами. Інформує директора департаменту про сфери діяльності установи, в якій внутрішні аудитори працювали на керівних посадах або працюють (працювали у період, який охоплюється внутрішнім аудитом) їх близькі особи, для прийняття ним рішення про можливість проведення ними внутрішнього аудиту у зазначених сферах діяльності установи. Запобігає виникненню конфлікту інтересів у діяльності працівників, а у разі виникнення - сприяє його оперативному розв’язанню.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
27.10.2020-3

Консультант суду

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова

4440 - 4440 грн. Харківська

Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань в суді:
- готує матеріали для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі;
- оформляє матеріали про прийняття присяги державними службовцями апарату суду, присвоєння рангів державним службовцям, вносить відповідні записи до трудових книжок;
- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «В»;
- готує матеріали щодо проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців для визначення якості виконання поставлених завдань;
- за дорученням керівника апарату готує проекти наказів про призначення на посаду працівників апарату, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших питань, що стосується управління персоналом та здійснює їх реєстрацію;
- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон передбачених частинами третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади» готує довідку про її результати
- вживає організаційні заходи щодо направлення суддів та працівників апарату суду для підвищення кваліфікації;
- обліковує стаж роботи суддям та працівникам апарату суду, що дає право на надбавку за вислугу років, готує проекти наказів щодо встановлення цих надбавок;
- готує матеріали на заохочення працівників суду, здійснює оформлення документів за підсумками проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу щодо працівників суду;
Забезпечує повне і достовірне внесення інформації про працівників суду в систему «Кадри-WEB», здійснює її ведення та повне оновлення.
Формує графіки відпусток працівників суду, готує проекти наказів про надання відпусток; організовує роботу щодо розроблення структури суду та штатного розпису.
Розробляє посадові інструкції працівників суду та переглядає їх на відповідність встановлених законодавством вимог, ознайомлює працівників суду з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього службового розпорядку.
Перевіряє факт подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в суді декларації особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
Здійснює оформлення, облік, зберігання і видачі посвідчень працівників апарату суду, оформлює і видає довідки з місця роботи та опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
Проводить роботу з обліку, зберігання та оформлення особових справ та трудових книжок суддів і працівників апарату суду.
Готує проекти наказів з особового складу,основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, розпорядчі документи про відрядження працівників суду, здійснює їх облік і реєстрацію;
Готує інформацію та подає звіти, аналізи, узагальнення з кадрової роботи за вимогою територіального управління Державної судової адміністрації та веде встановлену звітньо-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
Виконує інші доручення голови суду, його заступника, керівника апарату, заступників керівника апарату що належать до питань роботи з кадрами

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
271020201

головний спеціаліст відділу обслуговування громадян №1

Костянтинівсько-Дружківське об′єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

5300 грн. Донецька

1. проводити прийом громадян з питань пенсійного забезпечення;
2. з’ясовувати та фіксувати причину звернення одержувача послуги до управління, інформацію про нього (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, інше) та результат розгляду звернення вносити до електронного Журналу відвідування громадян та підсистеми ІКІС ПФУ ’Звернення’ (далі – Підсистема);
3. приймати від громадян документи, які передбачені:
- Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України ’Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування’;
- Порядком подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України;
- Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України ’Про наукову і науково-технічну діяльність’;
4. надавати громадянам та уповноваженим представникам роз’яснення, консультації з питань пенсійного забезпечення, загальну інформацію про умови, порядок призначення, перерахунку, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший тощо;
5. надавати громадянам допомогу щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії;
6. надавати зразки та бланки заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, видачі пенсійних посвідчень, а також консультації і допомогу у заповненні цих документів;
7. при прийманні документів: перевіряти правильність оформлення заяви, відповідність у ній відомостей про особу даним паспорта та документам про стаж, перевіряти зміст і належне оформлення наданих документів, копії відповідних документів, фіксувати й засвідчувати виявлені розбіжності (невідповідності) з оригіналами документів, видавати пам’ятку пенсіонеру;
8. перевіряти інформацію про особу, що міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматизованій системі обробки пенсійної документації, надавати відповідні роз’яснення;
9. створювати електронну картку звернення в Підсистемі;
10. формувати в електронному вигляді та реєструвати у Підсистемі заяви про призначення (перерахунок тощо) пенсії, виготовлення ЕПП (в т.ч. заміна та відновлення втраченого), друкувати та надавати її для підпису заявникові;
11. формувати розписки-повідомлення про прийняті документи, а у разі якщо подано не всі необхідні документи - про документи, які необхідно надати додатково;
12. сканувати надані документи, формувати файли та приєднувати до електронної картки звернення;
13. засвідчувати скановані документи електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП) для підтвердження відповідності сканованих документів оригіналу;
14. друкувати документ ’Пам’ятка пенсіонера’;
15. направляти запити про підтвердження сплати страхових внесків;

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
СЛО202010261

4440 - 4440 грн. Донецька

-Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики. Здійснює ведення контрольних кодексів.
- Ознайомлює суддів та працівників апарату суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
- Контролює ведення діловодства в суді. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.
- Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду, координує роботу бібліотекаря суду.
- Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.
- Здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників суду.
- Організовує прийом громадян, у тому числі особистий прийом керівництвом суду з питань організаційної діяльності, розгляд їх звернень, заяв і скарг, що надходять до суду.
- Готує проекти відповідей на звернення громадян та запити на отримання публічної інформації, в межах строків, передбачених законодавством та відповідає за їх якість і достовірність. Готує аналізи розгляду звернень громадян, а також висновки, довідкові та аналітичні матеріали в межах компетенції.
- Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.
- Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботу суду.
- Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ФУ21.01.2021.40

Старший секретар суду

Іванківський районнй суд Київської області

4440 - 4440 грн. Київська

• Організовує та забезпечує належну роботу канцелярії суду.
• Розподіляє обов’язки між працівниками канцелярії суду, контролює виконання ними функціональних обов’язків, а в разі службової необхідності вносить пропозиції про їх перерозподіл, забезпечує планування роботи, належний рівень трудової дисципліни, ведення в канцелярії суду діловодства, організовує взаємодію з іншими працівниками апарату суду.
• Організовує прийом, реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції суду.
• Контролює ведення документів первинного обліку вхідної кореспонденції, в тому числі процесуальних документів, справ і матеріалів, секретарями канцелярії суду, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків.
• Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання та фактичним виконанням судових рішень.
• Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики.
• Контролює ведення діловодства у суді.
• Координує роботу архіваріуса, надає йому методичну та практичну допомогу.
• Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян керівництвом суду.
• Здійснює облік звернень громадян, проводить аналіз роботи суду з розгляду таких звернень.
• Організовує роботу і забезпечує контроль за своєчасним виконанням працівниками канцелярії суду доручень, наказів і розпоряджень керівника апарату, інформує про результати виконаної роботи.
• Здійснює контроль за своєчасним направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.
• Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.
• Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
• Здійснює контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проводить аналітичну роботу щодо строків здачі справ до канцелярії суду, готує відповідні пропозиції з удосконалення цієї роботи, систематично доповідає голові суду та керівникові апарату про випадки порушення термінів здачі судових справ до канцелярії суду.
• Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
• Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
• Контролює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
• Здійснює контроль за повнотою внесення відомостей (інформації) до обліково-статистичних карток в системі документообігу суду.
• Контролює ознайомлення учасниками судових проваджень з матеріалами справи та здійснює відповідні записи в журналі обліку видачі судових справ для ознайомлення.
• Забезпечує направлення кримінальних проваджень, справ та матеріалів невідкладного судового розгляду до апеляційної та касаційної інстанції.
• Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду кримінальних проваджень.
• Вносить достовірні відомості до автоматизованої системи документообігу суду відповідно до своїх наданих прав та функціональних обов’язків, згідно Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
• Веде номенклатурні справи роботи канцелярії суду.
• Проводить навчання з працівниками канцелярії суду.
• Вносить пропозиції керівнику апарату щодо переведення на іншу посаду працівників канцелярії суду.
• Представляє канцелярію суду на нарадах, що проводяться в Іванківського районному суді Київської області.
• Виконує доручення керівника апарату щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994563

10600 - 10600 грн. м.Київ

- здійснення повноважень заступника начальника Головного управління Держпраці у Львівській області відповідно до розподілу обов’язків;
- здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалам, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості;
- організація та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;
- здійснення державного нагляду (контролю) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами;
- організація формування планів проведення перевірок підконтрольними структурними підрозділами та контроль за їх виконанням;
- координація, контроль та аналіз роботи інспекторської діяльності за напрямком роботи;
- узагальнення практики застосування законодавства, з питань, що належать до компетенції, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією, внесення пропозицій начальнику ГУ Держпраці щодо його удосконалення, у т.ч. для Держпраці.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ФУ21.01.2021.41

Судовий розпорядник суду

Іванківський районнй суд Київської області

4394 - 4394 грн. Київська

• Забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.
• Забезпечує неухильне виконання розпоряджень головуючого судді.
• Забезпечує належний стан зали судового засідання, підготовку її до слухання справи й доповідає про готовність головуючому судді.
• Визначає з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання.
• Оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї, пропонує всім присутнім встати.
• Запрошує за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приводить їх до присяги.
• Запрошує за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання інших учасників судового процесу.
• За розпорядженням головуючого судді приймає від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, і передає їх головуючому судді під час судового засідання.
• Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.
• Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб.
• Забезпечує доступ до приміщень суду та зали судового засідання маломобільних груп населення.
• Забезпечує координацію діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою, та інформує головуючого суддю про затримку чи неможливість доставки цих осіб у суд.
• Виконує інші розпорядження головуючого судді, пов’язані із створенням умов, необхідних для розгляду справи.
• Забезпечує взаємодію з працівниками Національної поліції України, Національної гвардії України.
• Вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
• Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.
• Не допускає дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, заподіяти шкоду підприємствам, установам, організаціям і громадянам, принизити їхню честь та гідність, а також вчинення інших неправомірних дій, що можуть негативно вплинути на рівень довіри громадян до судової влади в Україні.
• Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.
• При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівництво суду та організовує виклик спеціальних служб.
• Приймає участь в господарській діяльності суду.
• Забезпечує дотримання працівниками суду вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, проводить в установленому порядку відповідні інструктажі.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
СЛО202010262

Секретар суду (тимчасово, на час фактичної відсутності основного працівника)

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області

4394 - 4394 грн. Донецька

- Ведення первинного обліку справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечення заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.
- Забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів.
- Ведення номенклатурних справ суду.
- Здійснення підготовки судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
- Проведення роботи з оформлення звернення судових рішень до виконання, контроль за одержанням повідомлень про їх виконання та забезпечення своєчасного приєднання до судових справ.
- Здійснення обліку виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.
- Проведення перевірки відповідності документів у судових справах опису справи.
- Складання за встановленими формами статистичних звітів про результати розгляду судових справ.
- Надання пропозицій щодо складання номенклатури справ суду.
- Здійснення підготовки та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.
- Здійснення прийому громадян, видача копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.
- На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконання його обов’язків.
- Виконання доручень голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
1043

завідувач сектору забезпечення внутрішнього контролю

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

13700 грн. м.Київ

- здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій сектором;
- організовує, забезпечує та контролює своєчасне виконання доручень керівництва Мінекономіки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;
- організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;
- візує проекти рішень та документи з питань, що належать до сфери діяльності сектору, які подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
- співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономіки з питань, які потребують спільного вирішення;
- за дорученням керівництва Мінекономіки представляє Мінекономіки в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції сектору;
- розробляє заходи (процедури), порядки і правила внутрішнього контролю в Мінекономіки та надає керівництву Мінекономіки на затвердження внутрішні документи, спрямовані на забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю;
- організовує впровадження системи внутрішнього контролю та нагляду за нею з метою протидії виникненню основних ризиків у досягненні стратегічних цілей;
- планує, організовує та здійснює періодичну оцінку виконання завдань і функцій самостійними структурними підрозділами для аналізу дієвості системи внутрішнього контролю;
- розробляє заходи щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю Мінекономіки;
- готує та надає керівництву Мінекономіки звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю в розрізі елементів внутрішнього контролю за формою, установленою Мінфіном, та подає такий звіт Мінфіну;
- надає працівникам структурних підрозділів Мінекономіки консультації та роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ГУДГК202016

5100 - 5100 грн. Донецька

Відповідно до основних завдань та обов’язків провідний спеціаліст відділу:
- вживає в межах своєї компетенції заходи щодо усунення порушень земельного законодавства, в тому числі щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам.
- надає рекомендації та роз’яснення органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, власникам землі та землекористувачам з питань використання і охорони земель.
-готує матеріали для внесення в установленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань щодо:
- приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
- обмеження або зупинення освоєння земельних ділянок у разі розробки корисних копалин, у тому числі торфу, проведення геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт з порушенням вимог земельного законодавства;
- припинення будівництва та експлуатації об’єктів у разі порушення вимог земельного законодавства до повного усунення виявлених порушень і ліквідації їх наслідків;
- припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.
- обстежує земельні ділянки та визначає розмір шкоди, заподіяної в наслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням; визначає розмір шкоди внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки; визначає розмір шкоди, заподіяної зняттям ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;
- здійснює своєчасний розгляд заяв, скарг, звернень громадян та юридичних осіб, доручень керівництва управління та органів вищого рівня.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...

Тестова експлуатація