Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 61-70 із 112 записів.

№99991

7050 грн. Івано-Франківська

-виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку необоротних активів. Відображає надходжень, переміщення чи вибуття кожного об’єкта необоротних активів по структурних підрозділах, веде облік по рахунках основних засобів 101-109 та інших необоротних активах 111-119;
-складає інвентарні картки по всіх інвентарних об’єктах та структурних підрозділах. Здійснює нарахування зносу та індексації балансової вартості необоротних активів;
- складає і подає в статуправління звіт по капітальних інвестиціях (форма №2-інвестиції), звіт по основних засобах;
- веде облік на позабалансових рахунках, бланків суворої звітності, складає книгу – головну позабалансових рахунків;
- відображає надходження, переміщення чи вибуття кожного об’єкта необоротних активів. Складає інвентарні картки по всіх інвентарних об’єктах та підвідомчих установах;
-складає меморіальні ордери № 9 «Накопичувальна відомість вибуття та переміщення необоротних активів», № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового рахунку, № 17;
- веде облік витрат на відрядження. Складає меморіальні ордери № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», наявність всіх правильно оформлених документів до них та візує меморіальні ордери;
- організовує проведення інвентаризації;
- перевіряє та контролює відповідність даних інвентаризаційних описів з даними бухгалтерського обліку, вивчає результати інвентаризацій та відображає їх у бухгалтерському обліку;
- забезпечує передання в необхідних випадках матеріалів про нестачу та розкрадання коштів і товарно-матеріальних цінностей до слідчих та судових органів;
-складає річний звіт про рух необоротних активів (форма № 5), річний звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма № 6);
- готує дані за відповідними ділянками бухгалтерського обліку для складання поточної звітності, квартальної та річної звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформляє їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів;
-організовує використання прогресивних форм та методів бухгалтерського обліку, впровадження комплексної комп’ютерної програми «Парус-Бюджет» по автоматизації робочих місць працівників відділу;
- організовує роботу і приймає участь у роз’ясненні питань щодо дотримання єдиних засад бухгалтерського обліку в підпорядкованих структурних підрозділах, забезпечує надання оперативної інформації, методичної та практичної допомого з питань бухгалтерського обліку;
- організовує роботу і приймає участь у роз’ясненні питань щодо дотримання єдиних засад бухгалтерського обліку, забезпечує надання оперативної інформації, методичної та практичної допомоги з питань бухгалтерського обліку;
- бере участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів;
- виконує роботи з формування, ведення і збереження бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни в довідкову і нормативну інформацію, що використовується при обробці даних.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№99992

6700 грн. Івано-Франківська

- дотримуватися та не порушувати Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління, Положення про відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Івано-Франківській області Південно - Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) (далі Відділ), своїх посадових обов’язків. Виконує обов’язки начальника Відділу у разі його відсутності (відпустки, лікарняного тощо);
- організовувати роботу Відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень;
- надавати сторонам виконавчого провадження, їхнім представникам та прокурору як учаснику виконавчого провадження можливість ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, проводити прийом громадян, розглядати в установленому законом порядку заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання;
- забезпечувати виконання завдань відповідно до умов дотримання критеріїв виплати винагороди державному виконавцю, затверджених Міністерством юстиції України;
- брати участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Міжрегіональним управлінням та його структурними підрозділами, розробляти перспективні плани Відділу, проводити семінари, навчання з працівниками Відділу;
- роз’яснювати сторонам та іншим учасникам виконавчого провадження їхні права та обов’язки, проводити особистий прийом громадян, своєчасно виконувати завдання та доручення начальника Відділу;
- заявляти в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження»;
- здійснювати самопредставництво Відділу, його посадових та службових осіб у всіх судових інстанціях, в тому числі при розгляді скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців Відділу, інших заяв, що стосується порядку виконання виконавчих документів, які перебувають на виконанні у Відділі без окремого доручення керівника;
- вживати передбачених Законом України «Про виконавче провадження» заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
88881

начальник відділу оплати праці

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

7050 грн. Івано-Франківська

- здійснює безпосередньо керівництво діяльністю відділом, організовує, спрямовує і контролює його роботу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) з питань, що віднесені до компетенції відділу;
- забезпечує та проводить нарахування заробітної плати в ПЗ «IS-pro» зарплати працівникам апарату Закарпатської та Івано-Франківської областей та зведений облік розрахунків по нарахованій заробітній платі, єдиному соціальному внеску, податку з доходів фізичних осіб, профспілкових внесків та забезпечує своєчасність їх перерахування на відповідні рахунки через казначейську службу Івано – Франківської, Закарпатської, Тернопільської та Чернівецької областей;
- щомісячно складає та подає «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів” Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ);
- видає довідки про доходи працівникам, яким нараховує зарплату;
- проводить обробку персональних даних працівників органів;
- постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку і вносить свої пропозиції щодо їх упровадження в управлінні юстиції;
- в разі необхідності виконує інші вказівки і розпорядження начальника управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення та начальника відділу, дотримується правил внутрішнього службового розпорядку.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№88882

начальник Снятинського районного відділу державної виконавчої служби

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

6100 грн. Івано-Франківська

- очолювати Відділ, здійснювати належне керівництво діяльністю Відділу та організовувати його роботу;
-здійснювати постійний контроль за дотриманням та виконанням працівниками Відділу Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), Положення про Відділ, їх посадових обов’язків;
-забезпечує самопредставництво інтересів Відділу, його посадових та службових осіб в судах України; бере участь у справах, діє в судах України від імені Відділу, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, представнику сторони та третьої особи, в тому числі з правом підпису документів, засвідчення у встановленому порядку копій документів, оскарження судових рішень та сплати судових витрат;
-координувати роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами, установами та організаціями;
-здійснювати примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом; організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;
-розподіляти обов’язки між працівниками Відділу, розробляти їх посадові інструкції, давати обов’язкові для виконання доручення працівникам Відділу у межах повноважень та здійснювати контроль за їх виконанням;
-здійснювати постійний контроль за достовірністю та своєчасністю надання статистичних звітів, інформацій, узагальнень; організація роботи зі службовими документами, здійснення контролю за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;
- здійснювати постійний контроль за законністю та дотримання строків вчинення виконавчих дій по виконавчих провадженнях, які перебувають на виконанні Відділу відповідно до вимог законодавства;
- вносити пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу;
- сумлінно виконувати обов’язки державного службовця та обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової дисципліни передбачені Законом України «Про державну службу».

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
Кропивницький 1

4230 - 4230 грн. Дніпропетровська

- Здійснює проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану у визначеному законодавством порядку за заявами, поданими через Центр надання адміністративних послуг.
- Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством та веде книги обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1064 (зі змінами).
- Приймає та обробляє заяви або звернення, подані через Веб-портал «Звернення у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану», виконує інші завдання, передбачені Порядком роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» та Порядком розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту, заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет.
- Веде журналу обліку книг державної реєстрації актів цивільного стану та книги обліку надходження і вибуття книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг.
- Забезпечує збереження архівного фонду відділу. Ведення роботи по упорядкуванню архівного фонду, зокрема оновлення корінців на книгах державної реєстрації актів цивільного стану, вклеювання титульних аркушів, засвідчувального напису, нумерація аркушів.
- Готує списки паспортів, паспортних документів, пільгових посвідчень та військово- облікових документів, зданих, або не зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті померлих до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів.
- Готує та направляє органам праці та соціального захисту населення - повідомлення про громадян , які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Готує та направляє органу праці та соціального захисту населення повідомлення про померлих дітей.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 2

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану у визначеному законодавством порядку за заявами, поданими через Центр надання адміністративних послуг.
- Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством та веде книги обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1064 (зі змінами).
- Приймає та обробляє заяви або звернення, подані через Веб-портал «Звернення у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану», виконує інші завдання, передбачені Порядком роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» та Порядком розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту, заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет.
- Веде журналу обліку книг державної реєстрації актів цивільного стану та книги обліку надходження і вибуття книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг.
- Забезпечує збереження архівного фонду відділу. Ведення роботи по упорядкуванню архівного фонду, зокрема оновлення корінців на книгах державної реєстрації актів цивільного стану, вклеювання титульних аркушів, засвідчувального напису, нумерація аркушів.
- Готує списки паспортів, паспортних документів, пільгових посвідчень та військово- облікових документів, зданих, або не зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті померлих до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів.
- Готує та направляє органам праці та соціального захисту населення - повідомлення про громадян , які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Готує та направляє органу праці та соціального захисту населення повідомлення про померлих дітей.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 3

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану у визначеному законодавством порядку за заявами, поданими через Центр надання адміністративних послуг.
- Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством та веде книги обліку бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.
- Вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1064 (зі змінами).
- Приймає та обробляє заяви або звернення, подані через Веб-портал «Звернення у
сфері державної реєстрації актів цивільного стану», виконує інші завдання, передбачені Порядком роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» та Порядком розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту, заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет.
- Веде журналу обліку книг державної реєстрації актів цивільного стану та книги обліку надходження і вибуття книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг.
- Забезпечує збереження архівного фонду відділу. Ведення роботи по упорядкуванню архівного фонду, зокрема оновлення корінців на книгах державної реєстрації актів цивільного стану, вклеювання титульних аркушів, засвідчувального напису, нумерація аркушів.
- Готує списки паспортів, паспортних документів, пільгових посвідчень та військово- облікових документів, зданих, або не зданих у зв’язку з державною реєстрацією смерті померлих до органів внутрішніх справ та військових комісаріатів.
- Готує та направляє органам праці та соціального захисту населення - повідомлення про громадян , які померли, для зняття з обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. Готує та направляє органу праці та соціального захисту населення повідомлення про померлих дітей.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 4

4230 - 4230 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 5

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...
Кропивницький 6

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- Здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення, у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом України «Про виконавче провадження».
- Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій Відділу.
- Надає сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливість ознайомлюватись з матеріалами виконавчого провадження.
- Розглядає заяви сторін та інших учасників виконавчого провадження та їх клопотання, поданих в порядку Закону України «Про виконавче провадження», веде особистий прийом.
- Заявляє в установленому порядку про самовідвід за наявності обставин, передбачених Законом України «Про виконавче провадження».
- Здійснює внесення відомостей до Автоматизованої системи виконавчого провадження
- Аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень, складає та готує обліково-статистичну звітність.
- За необхідності представляє інтереси відділу в судах України та інших органах влади та Управління.
- Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язані з роботою відділу, відповідей на доручення, звернення громадян, запити органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, відповідей на запити на публічну інформацію, що надійшли на розгляд до відділу в межах, визначених законом.
- Забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.
- Здійснює інші повноваження за дорученням начальника Відділу та начальника Управління

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

06.06.2020

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація