Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 1869 записів.

Термін прийому документів
ДСБТ.172.10.2021

директор Департаменту аналітики та цифровізації

Державна служба України з безпеки на транспорті

15900 - 15900 грн. м.Київ

- бере участь, у межах компетенції, у реалізації державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, внесенні пропозицій щодо її формування з питань, що належать до компетенції Департаменту; здійснює організацію ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, інформаційних ресурсів тощо) в структурних підрозділах Укртрансбезпеки;
- здійснює керівництво та організацію роботи Департаменту щодо:
організаційного, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності Укртрансбезпеки (формування та розробка стратегічних завдань, визначення пріоритетних напрямів діяльності Укртрансбезпеки);
розробки на основі матеріалів, наданих структурними підрозділами, Плану діяльності Укртрансбезпеки на наступний рік, Пріоритетів діяльності Укртрансбезпеки на наступний рік та направлення в установленому порядку на погодження Міністром інфраструктури України;
ведення звітності щодо виконання Плану діяльності Укртрансбезпеки, Пріоритетів діяльності Укртрансбезпеки, Плану діяльності Міністерства інфраструктури України;
здійснення контролю за станом виконання структурними підрозділами Укртрансбезпеки Плану діяльності Укртрансбезпеки, Пріоритетів діяльності Укртрансбезпеки, Плану діяльності Міністерства інфраструктури України;
систематизації, узагальнення та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів керівнику Укртрансбезпеки, у тому числі узагальнення матеріалів стосовно виконання Плану діяльності Укртрансбезпеки, Пріоритетів діяльності Укртрансбезпеки, Плану діяльності Міністерства інфраструктури України, Плану пріоритетних дій Уряду тощо;
забезпечення здійснення взаємодії керівництва Укртрансбезпеки з органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями (всіх форм власності) тощо з питань, що відносяться до компетенції відділу, Управління;
здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками Департаменту посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;
координації підготовки структурними підрозділами Укртрансбезпеки інформаційно-довідкових матеріалів, необхідних для проведення нарад, засідань колегії Укртрансбезпеки тощо;
розгляду в межах компетенції разом із заінтересованими структурними підрозділами Укртрансбезпеки проєктів нормативно-правових актів, які надійшли для погодження,
з питань, що належать до компетенції Департаменту;
організації ефективного впровадження і функціонування сучасних інформаційних технологій (інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, інформаційних ресурсів тощо) в структурних підрозділах Укртрансбезпеки;
організації контролю за роботою та наповненням офіційного вебсайту Укртрансбезпеки та роботою корпоративної електронної пошти;
організації аналізу ділових процесів Укртрансбезпеки,
на підставі яких розробляє пропозиції щодо їх покращення
(як технічного, так і документального), зокрема оптимізації процесів під час роботи з інформаційно-телекомунікаційними системами, програмно-апаратними комплексами, геоінформаційними системами, системами керування базами даних, телекомунікаційними системами зв’язку та мереж, інформаційними ресурсами тощо;
організації роботи із захисту інформації та забезпечення контролю за станом захищеності інформації;
організації ведення загальнодержавних реєстрів створених в інформаційно-телекомунікаційній системі Укртрансбезпеки;
з організації та здійснення моніторингу та аналізу цифрової діяльності державних службовців і працівників Укртрансбезпеки стосовно дотримання ними установлених вимог та правил роботи з інформаційно-телекомунікаційними системами та телекомунікаційними системами зв’язку та мереж, інформаційними ресурсами Укртрансбезпеки тощо;
з розробки проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- здійснює керівництво діяльністю Департаменту відповідно до завдань і функцій, покладених на Департамент

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
osvita4

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту Сумської районної державної адміністрації

Відділ освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, молоді та спорту Сумської районної державної адміністрації

5300 - 5500 грн. Сумська

1. Забезпечує реалізацію державної політики в сфері освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про культуру», «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інших нормативно-правових актів.
2. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту.
3. Надає консультаційну допомогу підприємства, установам та організаціям у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту.
4. Бере участь у підготовці звітів голови Сумської районної державної адміністрації, проєкти рішень районної ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту.
6. Готує накази з основної діяльності, кадрових питань, адміністративно-господарських питань, про надання відпусток та відрядження, зберігає та веде їх облік. Відповідає за ведення кадрового діловодства: оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій; формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.
7. Забезпечує здійснення заходів щодо дотримання працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції».
8. Відповідає за організацію діяльності відділу у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту.
9. Забезпечує збереження документації щодо діяльності відділу та готує їх для передачі в архів на державне зберігання в установленому порядку.
10. Готує матеріали для заохочення та нагородження працівників відділу, подання на присвоєння рангів та встановлення вислуги років державним службовцям відділу.
11. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

11.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСБТ.173.10.2021

7050 - 7050 грн. м.Київ

- здійснює організацію та контроль за наданням в передбачених законом випадках адміністративних послуг на наземному транспорті в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях в частині ліцензування господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним та залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, ведення реєстрів, що стосуються компетенції відділу;
- узагальнює практику застосування законодавства з питань ліцензування наземного транспорту, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та реалізації
в Укртрансбезпеці;
- бере участь у розробці проєктів ліцензійних умов і змін до них;
- бере участь у розробці та реалізації у межах компетенції загальнодержавних програм, планів заходів
з питань ліцензування на наземному транспорті;
- здійснює планування роботи центру (відділу), вносить пропозиції щодо формування планів роботи Управління;
- здійснює заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи центру (відділу);
- здійснює заходи для підвищення кваліфікації працівників центру (відділу);
- організовує роботу з документами відповідно до вимог законодавства та здійснює контроль за додержанням термінів їх виконання;
- за дорученням керівництва Управління представляє інтереси Укртрансбезпеки у взаємовідносинах з територіальними представництвами міністерств, органами місцевої влади та самоврядування, правоохоронними та контролюючими органами, підприємствами, установами та організаціями та іншими органами з питань, вирішення яких відносяться до компетенції центру (відділу);
- виконує інші функції відповідно до доручень керівництва Управління, Укртрансбезпеки.

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1241

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Аналіз фінансово-господарської діяльності платника податків за показниками податкової та фінансової звітності, зовнішньоекономічними операціями та внесення пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок платників податків;
організація та проведення документальних перевірок юридичних осіб;
оформлення результатів документальних перевірок з дотриманням вимог чинних нормативних документів;
використання інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС для отримання інформації, необхідної для виконання функціональних обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАЗК089к

21200 - 21200 грн. м.Київ

1. Участь у:
- розробці проєктів наказів Національного агентства та підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, віднесених до компетенції Відділу;
- розробці методичних рекомендацій та роз’яснень Національного агентства з питань підготовки антикорупційних програм юридичних осіб, а також діяльності осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм юридичних осіб (Уповноважених);
- розгляді подань про надання згоди на звільнення осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програми (Уповноважених);
- обліку юридичних осіб, які затверджують антикорупційні програми, стану виконання юридичними особами, передбаченими в ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», вимог антикорупційного законодавства;
- інформаційному наповненні офіційного вебсайту Національного агентства;
- розробці методичних рекомендацій та роз’яснень Національного агентства з питань діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
2. Здійснення:
- збору, аналізу, узагальнення інформації щодо корупційних ризиків у діяльності державних органів, які функціонують у сфері економіки та пов’язаних із нею сферах, їх підприємств, установ, організацій та сприяння розробці заходів щодо їх усунення;
- співпраці з приватним сектором щодо впровадження антикорупційних програм.
3. Здійснення координації уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції:
- щодо виконання основних завдань, визначених ч. 6 ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції»;
- щодо виявлення корупційних ризиків та реалізації заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм.
4. Забезпечення та участь у:
- розгляді та погодженні антикорупційних програм (змін до антикорупційних програм) державних органів, які функціонують у сфері економіки та пов’язаних із нею сферах;
- розгляді питання щодо надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (в юридичних особах), у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
- наданні методичної допомоги при затвердженні антикорупційних програм у юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», та при призначенні осіб, відповідальних за їх реалізацію;
- наданні методичної допомоги особам, відповідальним за реалізацію антикорупційних програм в юридичних особах;
- розробці типової антикорупційної програми юридичної особи.
5. Проведення та участь у проведені:
- перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, додержання інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- заходів з контролю за підготовкою та виконанням антикорупційних програм в державних органах, які функціонують у сфері економіки або пов’язаних із нею сферах, їх аналізу та надання обов’язкових до розгляду пропозицій до таких програм.
6. Ведення обліку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
7. Виявлення порушень, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, ініціювання внесення припису про проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилання до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріалів, що свідчать про факти таких правопорушень.
8. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне майнове право на які належить Національному агентству
9. Головний спеціаліст Відділу виконує Інструкцію з діловодства в Національному агентстві.
10. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, актами Національного агентства.
11. Головний спеціаліст Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1242

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання порядку розрахунків відповідно до Закону України ’Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, інших законодавчих актів, які регулюють питання готівкового обігу, дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, та розробка нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, пов’язаних з контролем за розрахунками у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;
проведення (участь у проведенні) фактичних перевірок з питань виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення контролю у сфері обігу тютюнових виробів та за мінімальними оптово-відпускними і мінімальними роздрібними цінами на алкогольні напої, контроль за наявністю марок акцизного податку встановленого зразка.

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ГУ 1243

5500 - 5500 грн. Миколаївська

Організація та проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків, зборів, внесків, нерезидентів та представництв нерезидентів, зустрічних звірок у межах зазначених перевірок;
участь у проведенні документальних перевірок, забезпечення відпрацювання інформації про виявлені факти ненадходження в установлені НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (грошових коштів чи товару);
оформлення результатів документальних перевірок з дотриманням вимог чинних нормативних документів;
застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС та за результатами проведення перевірок платників податків

Дата оголошення вакансії:

05.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСБТ.175.10.2021

8500 - 8500 грн. м.Київ

- здійснює реалізацію державної політики у сферах державного контролю на автомобільному транспорті за допомогою системи автоматичної фіксації;
- бере участь у розробці та проведенні експертизи проєктів програм, концепцій, стратегій, проєктів законів та інших нормативно-правових актів, з питань, які відносяться до компетенції відділу;
- здійснює заходи державного контролю за безпекою на автомобільному транспорті та звітування перед керівництвом Відділу;
- здійснює державний контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті за допомогою систем автоматичної фіксації порушень;
- здійснює, передбачений законодавством, контроль за перевезеннями пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- розробляє рекомендації щодо функціонування системи автоматичної фіксації порушень норм перевезення великогабаритних і великовагових вантажів автомобільним транспортом;
- виконує інші завдання відповідно до доручень начальника Відділу та іншого керівництва Департаменту

Дата оголошення вакансії:

04.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДСЗНПОДА23

головний спеціаліст відділу соціального захисту пільгових категорій громадян управління реалізації державних соціальних програм

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

5500 - 5500 грн. Полтавська

1. Забезпечує виконання нормативно-правових актів України щодо виконання в області заходів Конвенції про права осіб з інвалідністю, санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2. Організовує роботу щодо узагальнення інформації та подання звітності з питань реалізації в області заходів визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.
3. Організовує роботу щодо дотримання норм чинного законодавства при направлені громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на санаторно-курортне лікування.
4. В межах фінансування державної програми здійснює, розподіл, перерозподіл коштів, передбачених на санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечує дотримання управліннями соціального захисту населення цільового і ефективного використання коштів.
5. Забезпечує підготовку документів та матеріалів на засідання Комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організації осіб з інвалідністю.
6. Забезпечує моніторинг виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки з питань, які належать до повноважень відділу.
7. Здійснює підготовку аналітичних матеріалів в межах визначених функцій на засідання колегій, нарад.
8. Відповідно до покладених повноважень організовує роботу з документообігу та забезпечує :
- розгляд усних звернень громадян та надає роз’яснення в межах чинного законодавства;
- розгляд письмових звернень громадян, підприємств, організацій з дотриманням терміну виконання;
- узагальнення та подання у визначені терміни звітності міністерствам, Нацсоцслужбі, обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам.
9. Приймає участь в розробці і наданні пропозицій до проєктів державних та регіональних програм соціального захисту, з питань, які належать до повноважень відділу.
10. Організовує роботу щодо розподілу коштів, передбачених в державному бюджеті на виплату одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
11. Виконує інші доручення керівництва, що відносяться до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НАЗК090к

21200 - 21200 грн. м.Київ

1. Забезпечення участі у:
- розробці проєктів наказів Національного агентства та підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, віднесених до компетенції Відділу;
- підготовці в межах компетенції Відділу Національної доповіді щодо реалізації з інформаційних та аналітичних матеріалів;
- розробці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
- інформаційному наповненні офіційного вебсайту Національного агентства;
- розгляді звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, запитів і звернень народних депутатів України.
2. Здійснення:
- збору, аналізу, узагальнення інформації щодо корупційних ризиків у діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх підприємств, установ, організацій та сприяння розробці заходів щодо їх усунення;
- співпраці з приватним сектором щодо впровадження антикорупційних програм.
3. Здійснення координації уповноважених підрозділів (уповноваженим особам) з питань запобігання та виявлення корупції:
- щодо виконання основних завдань, визначених ч. 6 ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції»;
- щодо виявлення корупційних ризиків та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм.
4. Забезпечення та участь у:
- розгляді та погодженні антикорупційних програм (змін до антикорупційних програм) місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
- розгляді питання щодо надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції та звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (в юридичних особах), у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
- наданні методичної допомоги при затвердженні антикорупційних програм у юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», та при призначенні особи, відповідальної за їх реалізацію;
- наданні методичної допомоги особам, відповідальним за реалізацію антикорупційних програм в юридичних особах
5. Проведення та участь у проведені:
- перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм, додержання інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- заходів з контролю за підготовкою та виконанням антикорупційних програм у місцевих органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, їх аналізу та надання обов’язкових до розгляду пропозицій до таких програм.
6. Ведення обліку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
7. Виявлення порушень, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, ініціювання внесення припису про проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилання до інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріалів, що свідчать про факти таких правопорушень.
8. Створення в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), права на які визначаються згідно із законодавством.
9. Головний спеціаліст відділу виконує Інструкцію з діловодства в Національному агентстві.
10. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, актами Національного агентства.
11. Головний спеціаліст Відділу у разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

01.10.2021

Кінцевий термін подачі документів:

17.10.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація