Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 15926 записів.

ФУ331110022020.9922

5300 грн. Харківська

1. Проводить здійснення процедур державних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», працює в системі «ProZorro»;
2. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в управлінні;
3. Веде облік особового складу управління;
4. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів начальника управління, вказівок керівництва відділу;
5. Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
6. Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної комісій, проєкти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
7. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
8. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
9. Веде діловодство та архів управління;
10. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30005

Провідний спеціаліст секретаріату представника Національної ради у Волинській області

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

8800 грн. м.Київ

Провідний спеціаліст забезпечує організаційну, правову, інформаційну діяльність представника Національної ради:
Здійснює моніторинг телерадіопрограм, за необхідності бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів інформаційної діяльності відповідної області (регіону).
Здійснює аналіз даних моніторингу щодо програмного наповнення ліцензіатів, а також щодо додержання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства України та умов ліцензій.
Готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів телерадіомовлення, що діють на відповідній території.
На доручення представника Національної ради здійснює збір і обробку необхідної інформації, у т.ч. для оновлення телерадіоінформаційних характеристик регіону.
Бере участь в організації нарад, семінарів за участю керівників місцевих ТРО.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БЛ03.02.2020.1092

Секретар судового засідання

Біляївський районний суд Одеської області

3810 - 3810 грн. Одеська

1.Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
2.Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
3.Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
4.Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
5.Здійснює перевірку доставки в судове засідання конвойною службою осіб, які тримаються під вартою, або тимчасово затримані.
6.Забезпечує фіксування судового процесу (судового засідання) технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження).
7.Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
8.Приєднує до справ, що перебувають в провадженні судді, відповідні документи та матеріали.
9.Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
10.Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо відібрання від підсудного або засудженого підписки про невиїзд. Здійснює ознайомлення обвинуваченого під розпис покладених на нього обов’язків та роз’яснює наслідки їх невиконання в поряду ст. 179 КПК України.
11.Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12.Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13.Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
14.Здійснює внесення інформації про рух судових справ та кримінальних проваджень, які перебувають у провадженні судді і не розглянуті по суті, до АСДС.
15.Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№xmtck5

5100 - 5100 грн. Хмельницька

Здійснювати реєстрацію та вести облік документів, машинних носіїв інформації печаток та штампів.
Організовувати документообіг, проведення експертизи цінності документів, формування справ, складання описів справ, їх передачу на державне зберігання до архіву Міністерства оборони України.
Вживати заходів щодо зменшення обсягу службового листування, скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнювати та проводити аналіз даних про хід і результати цієї роботи.
Приймати участь у перевірках стану діловодства в районних (міських) військових комісаріатах.
Здійснювати контроль за підготовкою та оформленням документів, їх своєчасним виконанням, розглядом та проходженням документів.
Проводити аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Розробляти номенклатуру справ.
Завіряти печаткою документи у випадках, передбачених з діловодства у Збройних Силах України.
Організовувати зберігання документаційного фонду, користування ним та готувати заявки (пропозиції) до Плану-графіка передач документів до архіву Міністерства оборони України, готовити документи для здачі до архіву.
Складати акти про вилучення документів для знищення, не внесених до Національного архівного фонду, та надавати їх на схвалення експертній комісії та організовує знищення документів.

Залишилось 2 дні Детальніше...
5502

7800 грн. м.Київ

Ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності закордонної дипломатичної установи (ЗДУ).
Забезпечує самостійне і в повному обсязі ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат з додержанням положень національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, методичних рекомендацій щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, організації документообігу і технології оброблення облікових даних.
Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів. Забезпечує ефективне та цільове використання грошових коштів в межах кошторису.
Складає проект кошторису надходжень та видатків на наступний бюджетний рік та контролює виконання планових показників.
Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку надходжень коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв’язаних з їх рухом.
За погодженням з керівником ЗДУ подає в банківські установи документи для перерахування коштів, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів ЗДУ.
Складає достовірну бухгалтерську та фінансову звітність на підставі первинних документів і бухгалтерських записів та подає її в установлені терміни використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби та системи.
Забезпечує групування окремих видів бухгалтерських документів та звітності у справи, а також їх належне зберігання.
Підготовка відповідей з питань фінансового обліку та звітності на відповідні запити МЗС України та за дорученням керівництва ЗДУ.
Забезпечує своєчасну обробку вхідної та вихідної кореспонденції ЗДУ.
Здійснює контроль за термінами виконання документів та їх правильним оформленням відповідно до встановлених вимог діловодства.
Організовує роботу з реєстрації, обліку та зберігання документів поточного діловодства, в тому числі опрацьовує документи з обмеженим доступом.
Забезпечує друкування і копіювання службових документів.
Бере участь у підготовці нарад, що скликаються керівництвом, організовує їх технічне обслуговування.
Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає в архів.
Забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка законодавством не підлягає розголошенню.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БЛ03.02.2020.1093

Секретар суду

Біляївський районний суд Одеської області

3524 - 3524 грн. Одеська

1.Своєчасно вносить до автоматизованої системи документообігу суду достовірні відомості в межах наданих повноважень відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду.
2.Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів, розгляд яких передбачено кримінальним, процесуальним законодавством, Кодексом України про адміністративні правопорушення, цивільним процесуальним законодавством.
3.Здійснює підготовку судових справ, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, адміністративним процесуальним законодавством, цивільним процесуальним законодавством із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.
4.Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень по справах, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, адміністративним процесуальним законодавством, цивільним процесуальним законодавством до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.
5.Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби, органів податкової інспекції, по справах, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, адміністративним процесуальним законодавством, цивільним процесуальним законодавством.
6.Проводить перевірку відповідності документів у судових справах, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, адміністративним процесуальним законодавством, цивільним процесуальним законодавством опису справи.
7.Виконує ухвали Верховного суду про витребування справ (відправлення судових документів).
8.Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.
9.Здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформації для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярії суду, на звернення громадян, підприємств, установ, організацій.
10.Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ, розгляд яких передбачено кримінальним процесуальним законодавством, адміністративним процесуальним законодавством, цивільним процесуальним законодавством за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.
11.За дорученням керівника апарату суду та старшого секретаря суду виконує іншу технічну роботу канцелярії суду.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30006

Провідний спеціаліст секретаріату представника Національної ради у Закарпатській області

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

8800 грн. м.Київ

Провідний спеціаліст забезпечує організаційну, правову, інформаційну діяльність представника Національної ради:
Здійснює моніторинг телерадіопрограм, за необхідності бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів інформаційної діяльності відповідної області (регіону).
Здійснює аналіз даних моніторингу щодо програмного наповнення ліцензіатів, а також щодо додержання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства України та умов ліцензій.
Готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів телерадіомовлення, що діють на відповідній території.
На доручення представника Національної ради здійснює збір і обробку необхідної інформації, у т.ч. для оновлення телерадіоінформаційних характеристик регіону.
Бере участь в організації нарад, семінарів за участю керівників місцевих ТРО.

Залишилось 2 дні Детальніше...
30007

Головний спеціаліст секретаріату представника Національної ради у м. Києві

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

11000 грн. м.Київ

Здійснює моніторинг телерадіопрограм, за необхідності бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів інформаційної діяльності відповідної області (регіону).
Здійснює аналіз даних моніторингу щодо програмного наповнення ліцензіатів, а також щодо додержання телерадіоорганізаціями норм чинного законодавства та умов ліцензій.
Готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів телерадіомовлення, які діють на відповідній території.
За дорученням представника Національної ради здійснює збір та обробку необхідної інформації, в т.ч. для оновлення телерадіоінформаційних характеристик.
Бере участь в організації проведення нарад, семінарів за участю керівників місцевих телерадіоорганізацій.

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БЛ03.02.2020.1094

Судовий розпорядник

Біляївський районний суд Одеської області

3524 - 3524 грн. Одеська

1.Здійснює перевірку та забезпечує готовність технічну оснащеність залу судового засідання та в разі її невідповідності вимогам безпеки негайно сповіщає керівника апарату суду, головуючого у справі та головного спеціаліста (з інформаційних технологій), а також вживає всіх можливих заходів щодо усунення виявлених недоліків.
2.Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання.
3.З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою поліції обвинувачених осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє керівника апарату суду, головуючого у справі про можливу затримку їх доставки.
4.З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі суду, та визначає конкретні місця їх розміщення.
5. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
6.Вживає всіх необхідних заходів щодо підтримання громадського порядку та припинення проявів неповаги до суду, а саме: забезпечення виконання учасниками процесу та особами, які є в суді, вказівок та розпоряджень головуючого у справі, пов’язаних з дотриманням процесуальних вимог судочинства; забезпечення доставки до місця проведення судового засідання справи та речових доказів, їх збереження під час розгляду справи та повернення до канцелярії суду; забезпечення виконання рішень суду щодо застосування передбачених законодавством України заходів примусу стосовно учасників судового процесу та порушників громадського порядку; здійснення інших заходів визначених головуючим у справі чи керівником апарату суду.
7.Запрошує, за розпорядженням головуючого у справі, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
8.Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого у справі щодо приведення їх до присяги.
9.За вказівкою головуючого у справі під час судового засідання приймає від учасників судового процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
10.Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого у справі, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
11.За вказівкою головуючого, керівника апарату суду надає допомогу працівникам органів внутрішніх справ щодо підтримання громадського порядку, охорони приміщень суду, забезпечення додаткових заходів безпеки (тільки в робочий час).
12.Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.
13.Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
14.Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
15.У разі виникнення в приміщенні суду надзвичайних подій ( пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє голову суду та керівника апарату суду, вживає всіх необхідних заходів щодо забезпечення безпеки працівників суду, а також інших осіб, які знаходяться в суді відповідно до Плану спільних дій працівників судової поліції під час несення служби з охорони громадського порядку та забезпечення безпеки в приміщеннях судових установ та працівників суду у разі виникнення надзвичайних подій. Організовує виклик спеціальних служб.
16.Надає консультативну допомогу особам з обмеженими фізичними властивостями, громадянам похилого віку, іншим маломобільним групам населення щодо напрямків руху, в разі необхідності забезпечує їх супровід та при потребі надає фізичну допомогу.
17.Виконує інші розпорядження головуючого у справі, доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи судових розпорядників.

Залишилось 2 дні Детальніше...
15111302

Спеціаліст

Управління Державної казначейської служби України у Кілійському районі Одеської області

4723 - 5465 грн. Одеська

- Приймає місячну, квартальну, річну звітність про виконання державного та місцевих бюджетів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- Формує справи з юридичного оформлення рахунків розпорядників, одержувачів коштів та інших клієнтів;
- Перевіряє та формує «Бухгалтерські документи АС «Є-Казна» за кожен операційний день;
- Ініціює в межах наданих повноважень та у випадках, передбачених законодавством, оформлення протоколів про бюджетне правопорушення та зупинення операцій з бюджетними коштами.

Залишилось 2 дні Детальніше...