Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 435 записів.

Термін прийому документів
RVG2613

Головний спеціаліст сектору судової статистики

Кіровоградський окружний адміністративний суд

5760 - 5760 грн. Кіровоградська

1. Забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду.
2. Організовує складання та обробку статистичних звітів про роботу суду за допомогою електронно-технологічних засобів.
3. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.
4. Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведені перевірок канцелярії суду, на звернення інших відомств.
5. Вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію.
6. Проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.
7. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.
8. Координує роботу з питань ведення статистики з Верховним судом України, Державною судовою адміністрацією України, тощо.
9. Веде справи із статистичними звітами та справи з питань обліково-статистичної роботи (згідно з номенклатурою справ суду).
10. Виконує інші доручення голови суду, керівника апарату суду з питань, що стосуються організації ведення судової статистики та звітності.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
Шир20204-1

4204 - 4204 грн. Дніпропетровська

- реалізація державної політики з питань управління персоналом у суді;
- забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;
- забезпечення організаційного розвитку суду;
- добір персоналу суду;
- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
- організовує роботу щодо розробки структури у суді;
- розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
- вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;
- контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців суду, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
- проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
- вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
- приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
- розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
- надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
- за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у суді;
- організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
- опрацьовує штатний розпис суду;
- спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу;
- забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
- організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
- організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату суду;
- здійснює планування професійного навчання державних службовців суду;
- узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;
- разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
- аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
- надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду;
- обчислює стаж роботи та державної служби;
- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу суду державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
- організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
- ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
- оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
- забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу суду;
- проводить роботу за встановленням надбавок за вислугу років;
- формує графік відпусток персоналу суду, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
- здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників суду;
- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
- опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
- у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу суду;
- готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду;
- забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
- забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі, якщо ці функції не покладені на інші підрозділи;
- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
- здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у суді, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
- формує та веде облік адміністративних справ та цивільних справ, що надійшли до суду, дотримуючись вимог Інструкції з діловодства у місцевому загальному суді .
- забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
Д26102020

Головний спеціаліст

Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

6600 - 6600 грн. Хмельницька

1. Участь у ліквідації загрози витоку інформації із використанням комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем у разі виявлення атаки зловмисників, проведення у таких випадках робіт з оперативного захисту.
2. Здійснення адміністрування та обслуговування комп’ютерної мережі та програмного забезпечення.
3. Надання роз’яснень та методичної допомоги територіальним органам Держгеокадастру у Хмельницькій області з питань, що відносяться до компетенції сектору.
4. Участь в плануванні та здійсненні комплексу заходів з кібербезпеки та кіберзахисту інформації.
5. Участь у виявленні випадків порушення вимог нормативно-правових актів із захисту інформації, небезпечних та непередбачених подій, здійснення аналізу причин, що призвели до них.
6. Здійснення профілактичних перевірок інформаційно-телекомунікаційних систем для забезпечення безперебійної роботи відділів та управлінь Держгеокадастру Хмельницької області у районах та містах області.
7. Участь у введенні в експлуатацію, обслуговуванні та підтримці працездатності комплексної системи захисту інформації.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
МУНАДС2

Головний спеціаліст

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях

5500 грн. м.Київ

1. Ведення та організація діловодства в Міжрегіональному управлінні.
2. Реалізація державної політики з питань управління персоналом.
3. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.
4. Підготовка наказів з особового складу, про надання відпусток, відряджень.
5. Надання роз’яснень щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
6. Надання методично-консультативної допомоги службам управління персоналом державних органів та органів місцевого самоврядування з питань прийняття, проходження та припинення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
7. Участь у здійсненні контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами права на державну службу.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
АА1213569780

заступник начальника відділу житлових субсидій

Управління соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

5950 - 8000 грн. м.Київ

1. Забезпечення автоматичного призначення та перерахунку житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та вибіркової перевірки справ по житлових субсидіях.
2. Забезпечення складання реєстрів та актів по проведенню звірок з житловими організаціями та організаціями-надавачами комунальних послуг, прийняття рішень щодо призначення та надання житлових субсидій та своєчасного надання звітності по роботі відділу житлових субсидій.
3. Забезпечення проведення прийому громадян з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги.
4. Забезпечення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, запити на інформацію з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги в межах компетенції відділу.
5. Забезпечення організації, контролю та систематичного аналізу інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення району з питань надання житлових субсидій на житлово-комунальні послуги.
6. Забезпечення організації роботи районної комісії з питань надання житлових субсидій Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
7. Забезпечення роботи та контролю за дотриманням чинного законодавства щодо призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та перевірки достовірності поданих громадянами документів для призначення житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та твердого палива.
8. Забезпечення інформування спеціалістів відділу про зміни та удосконалення програмного забезпечення; своєчасного отримання нових версій та доопрацювань програми «Житлові субсидії».
9. Забезпечення своєчасного надання інформації по нарахованих субсидіях в ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики», Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат та інші організації на технічних носіях.
10. Виконання інших завдань та доручень керівництва управління в межах компетенції відділу житлових субсидій.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ЧОП00029

5500 грн. Чернігівська

- здійснення моніторингу відкритих баз даних та веб-порталів, зокрема prozorro.gov.ua, covid.dozorro.org, e-data, dzo.com.ua, zakupki.prom.ua, e-tender.ua, Єдиного державного реєстру судових рішень;
- підготовка проектів запитів у порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», завдань, доручень керівникам місцевих прокуратур, документів інформаційного та аналітичного характеру;
- підготовка проектів позовів (заяв), що подаються обласною прокуратурою в порядку цивільного, господарського та адміністративного судочинства;
- участь за довіреністю у розгляді справ Чернігівським окружним адміністративним судом, де відповідачем є прокуратура області (обласна прокуратура), підготовка проектів відзивів, відповідей на відзиви, апеляційних та касаційних скарг;
- облік та контроль за виконанням судових рішень за позовами прокуратури області (обласної прокуратури), підготовка скарг (заяв) про оскарження дій та рішень держвиконавців;
- облік та контроль за виконанням рішень судів щодо повернення на користь прокуратури області сплаченого судового збору, що виконуються органами державної виконавчої служби та державної казначейської служби; ведення обліків неповернутого судового збору, що підлягає поверненню;
- участь у виконавчих провадженнях з виконання судових рішень, постановлених у справах, в яких прокуратурою області (обласною прокуратурою) здійснювалося представництво в суді;
- забезпечення участі прокурора у розгляді судами справ за позовами, скаргами прокуратури області або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, постановлених у справах, де прокурором здійснювалося представництво в суді;
- участь у проведенні навчально-методичних заходів щодо підвищення професійної кваліфікації працівників;
- виконання завдань, доручень Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури, плану роботи обласної прокуратури, рішень оперативних нарад у межах компетенції відділу;
- розгляд звернень громадян та юридичних осіб, запитів про надання публічної інформації згідно з отриманими дорученнями;
- підготовка проектів публікацій на веб-сайті прокуратури та у ЗМІ про позитивні напрацювання органів на напрямі представницької діяльності;
- виконання завдань і доручень начальника відділу, інших службових доручень керівництва обласної прокуратури.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ЧОП00030

5500 грн. Чернігівська

- накопичення, аналіз та узагальнення інформації, що характеризує стан підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях, апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, систематизація необхідних для роботи інформаційних матеріалів;
- проведення аналітичної роботи з питань, що належать до компетенції відділу організації і забезпечення підтримання обвинувачення в суді обласної прокуратури, участь у розробці аналітичних та інших документів, вжиття заходів до їх реалізації та усунення встановлених недоліків;
- підготовка у взаємодії з прокурорами відділу проєктів матеріалів для розгляду на оперативних нарадах, висновків щодо належного виконання процесуальних обов’язків прокурором (прокурорами) у кримінальному провадженні та законності судового рішення, листів орієнтовного, інформаційного та критичного змісту, документів на виконання доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та обласної прокуратури, інших документів з питань, що належать до компетенції відділу;
- внесення пропозицій до планових заходів обласної прокуратури, інших управлінських рішень;
- вивчення рішень оперативних, координаційних, інших спільних нарад, документів аналітичного та методичного характеру, що надійшли до відділу, та підготовка висновків, пропозицій, листів про вжиття заходів щодо підвищення ефективності роботи;
- ведення обліку оперативних нарад, опрацювання їх матеріалів щодо своєчасності та повноти виконання, підготовка у взаємодії зі структурними підрозділами обласної прокуратури узагальнюючих документів про зняття з контролю чи продовження строків виконання рішень, спільних (узгоджених) заходів;
- опрацювання матеріалів відділу, підготовлених для участі керівництва обласної прокуратури у заходах медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо);
- участь у проведенні навчально-методичних заходів щодо підвищення професійної кваліфікації працівників обласної прокуратури та місцевих (окружних) прокуратур;
- виконання завдань і доручень начальника відділу, інших службових доручень керівництва обласної прокуратури.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ДСР ХОДА-002

7050 - 7050 грн. Херсонська

Здійснює керівництво та організовує роботу відділу соціального захисту осіб з інвалідністю та ветеранів управління соціального захисту населення Департаменту (далі - відділ), несе персональну відповідальність за виконання покладених згідно з положенням про відділ на нього завдань, визначає функції та ступінь відповідальності спеціалістів.
Організовує, координує та контролює роботу по:
здійсненню моніторингу у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення;
підготовці пропозицій до програми соціально-економічного розвитку області, забезпечені її реалізації, підготовці інших цільових програм з питань, що належать до компетенції відділу;
розвитку та зміцненню мережі інтернатних закладів, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; координація та контроль у межах компетенції діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, у тому числі й в об’єднаних територіальних громадах; здійснення моніторингу надання соціальних послуг;
забезпечення необхідними транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, а також матеріального та соціально-побутового обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;
сприянню громадським, релігійним та волонтерським організаціям, окремим волонтерам, благодійним фондам у наданні допомоги соціально незахищеним верствам населення.
Організовує та контролює роботу відділу щодо своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, запити установ, вживає заходи щодо усунення причин звернення, проводить особистий прийом громадян, виконує в повному обсязі протокольні доручення директора Департаменту.
Розробляє поточні та перспективні плани відділу у складі управління соціального захисту населення Департаменту, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень.
Контролює стан виконавської дисципліни у відділі.
Організовує підвищення кваліфікації керівників та працівників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськрайвиконкомів, відділу з питань, що належать до компетенції відділу.
Здійснює організацію та проведення нарад, семінарів з питань, що належать до компетенції відділу.
Розробляє проекти наказів, матеріали на колегію Департаменту, методичні та оглядові матеріали з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ДСР ХОДА-003

7050 - 7050 грн. Херсонська

Керує працівниками відділу.
Контролює виконання працівниками відділу законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради у межах компетенції відділу.
Координує роботу підрозділів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань надання населенню державних допомог, житлових субсидій, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку внутрішньо переміщених осіб.
Здійснює контроль за своєчасністю призначення та виплати всіх видів державної допомоги, компенсацій та правильністю застосування діючих нормативних актів під час надання населенню державних допомог, житлових субсидій, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку внутрішньо переміщених осіб.
Надає управлінням праці та соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міськвиконкомів роз’яснення, консультації з питань призначення та виплати державних допомог, житлових субсидій, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку внутрішньо переміщених осіб.
Організує інформаційно-роз’яснювальну роботу із засобами масової інформації з питань надання державних допомог, житлових субсидій, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та обліку внутрішньо переміщених осіб.
Забезпечує підготовку працівниками відділу інформаційно-аналітичних матеріалів, запитів на отримання від органів виконавчої влади, організацій, громадських об’єднань, закладів необхідних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу.
Бере участь у перевірках організацій, установ, закладів, органів соціального захисту населення, підзвітних установ Департаменту з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
2610202001

8500 - 8500 грн. м.Київ

1) Здійснення належної підготовки до проведення заходів державного фінансового аудиту, а саме: ознайомлення з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність об’єкта контролю, вивчення його фінансового стану; участь у підготовці програми проведення заходу державного фінансового контролю або самостійна підготовка її проєкту.
2) Здійснення якісного державного фінансового аудиту використання інформаційних технологій (далі – ІТ аудити); під час проведення ІТ-аудитів вжиття заходів щодо повноти дослідження питань, передбачених програмою проведення аудиту, забезпечення її виконання; забезпечення розроблення і надання незалежних і об’єктивних висновків та рекомендацій, які мають містити конструктивні пропозиції щодо вдосконалення досліджуваних аспектів діяльності.
3) Забезпечення якісного документування результатів проведених аудитів, підготовка проєкту звіту, надання пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень та запобігання їм надалі.
4) Проведення моніторингу стану врахування і результатів впровадження зазначених у звіті пропозицій та рекомендацій.
5) За дорученням керівництва Відділу проведення та/або залучення до проведення інших заходів державного фінансового контролю.
6) Здійснення своєчасної та якісної підготовки матеріалів за результатами державного фінансового контролю для передачі в установленому порядку правоохоронним органам у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність, або які містять ознаки корупційних дій.
7) Підготовка інформації про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об’єктом аудиту для інформування Міністра фінансів, заінтересованих органів та громадськості.
8) Участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів та інших методичних документів з питань, що належать до компетенції Відділу; розробка документів (методик) щодо організації, виконання та вдосконалення ІТ аудиту

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Прийняття документів завершено! Детальніше...

Тестова експлуатація