Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 51-60 із 112 записів.

39120200206

5500 грн. Івано-Франківська

- вивчає проєкти організаційно-розпорядчих документів прокуратури області, їх відповідність вимогам законодавства та наказам Генерального прокурора, особисто складає проєкти таких документів;
- бере участь в організаційному забезпеченні управлінських заходів за участі прокурора області, підготовці матеріалів до нарад у прокурора області, складанні проєктів протоколів таких нарад;
- здійснює оперативний контроль за своєчасним і якісним виконанням наказів Генерального прокурора та прокурора області, рішень нарад, планових заходів, завдань, доручень прокурора області, дотриманням Регламенту прокуратури області;
- опрацьовує документи з грифом обмеження доступу «Для службового користування», у тому числі акти приймання-передачі справ, документів та майна місцевих (окружних) прокуратур при звільненні та призначенні їх керівників, а також при ліквідації структурних підрозділів прокуратури області, місцевих (окружних) прокуратур, здійснює контроль за своєчасною та належною організацією їх проведення;
- веде облік протоколів оперативних нарад у прокурора області, начальника відділу, забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень, вивчення повноти та якості їх реалізації, складання відповідних документів за його результатами;
- веде облік координаційних та інших спільних нарад, проведених прокурором області, його першим заступником та заступниками, вивчає проєкти рішень спільних нарад у прокурора області та стан їх виконання;
- вивчає протоколи підсумкових оперативних нарад місцевих (окружних) прокуратур, вносить відповідні зауваження та пропозиції;
- опрацьовує документи, які надходять від інших структурних підрозділів прокуратури області, місцевих (окружних) прокуратур, за результатами вносить відповідні пропозиції, готує листи-зауваження;
- реєструє та здійснює контроль за додержанням встановленого порядку скерування у місцеві (окружні) прокуратури завдань і доручень, інформаційних листів та інших документів;
- бере участь у здійсненні аналітичної та методичної роботи, підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, стажуванні та навчанні працівників органів прокуратури області;
- здійснює виїзди до місцевих (окружних) прокуратур, забезпечує контроль за усуненням виявлених недоліків;
- забезпечує здійснення аналізу законодавства України у сферах, пов’язаних із діяльністю органів прокуратури, практики його застосування, виявлення прогалин та суперечностей; опрацьовує законодавчі пропозиції, проєкти законодавчих актів, висловлює щодо них пропозиції та зауваження; готує пропозиції щодо удосконалення законодавства у сферах, пов’язаних із діяльністю органів прокуратури;
- систематизує, обліковує та зберігає законодавчі акти, підтримує їх у контрольному стані. Забезпечує надання працівникам прокуратури області контрольних примірників текстів кодексів та інших законодавчих актів;
- проводить консультативно-довідкову роботу щодо інформування працівників органів прокуратури області про набрання (втрату) чинності нормативно-правовими актами, їх офіційного оприлюднення, готує огляди про нове законодавство;
- розглядає звернення громадян і юридичних осіб, запити та звернення народних депутатів України, запити на публічну інформацію у межах компетенції;
- проводить роботу щодо забезпечення оприлюднення публічної інформації в межах компетенції відділу;
- виконує інші службові доручення та вказівки керівництва прокуратури області та відділу.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА2616127490098690

Керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

12000 грн. м.Київ

1) Займає вищу посаду державної служби в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим (далі – Представництво), здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі.
2) Здійснює спрямування та координацію структурних підрозділів та посадових осіб Представництва відповідно до Схеми спрямування та координації діяльності структурних підрозділів та посадових осіб Представництва, що затверджується розпорядженням Постійного Представника.
3) Реалізує державну політику з питань державної служби в Представництві.
4) Призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку державних службовців Представництва, вирішує відповідно до законодавства інші питання проходження ними державної служби в Представництві.
5) Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
6) Присвоює ранги державним службовцям Представництва, які займають посади державної служби відповідної категорії.
7) Вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення державних службовців Представництва, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
8) Укладає та розриває контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
9) Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі та умов контрактів про проходження державної служби.
10) Розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’.
11) Виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями.
12) Видає накази і доручення з питань, що належать до його компетенції.
13) Здійснює інші повноваження відповідно законів України.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ЯРДА2616127490098691

начальник управління Західного міжрегіонального територіального управління АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

18000 - 18000 грн. м.Київ

1) здійснює керівництво Західним територіальним управлінням АРМА, забезпечує організацію та результативність його діяльності, а також виконання покладених на Західне територіальне управління АРМА завдань;
2) організовує та забезпечує виконання Західним територіальним управлінням АРМА Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, наказів АРМА, доручень Голови АРМА або його заступників;
3) вносить Голові АРМА пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Західного територіального управління АРМА і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Західного територіального управління АРМА (річні, піврічні), організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;
4) забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевими державними адміністраціями, територіальними органами державних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами досудового розслідування, підприємствами, установами, організаціями на відповідній території;
5) здійснює повноваження керівника державної служби, визначені Законом України «Про державну службу»;
6) за дорученнями Голови АРМА або його заступників та відповідно до наказів АРМА:
- здійснює заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та взаємодіють із органами досудового розслідування, прокуратури, суду з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими;
- здійснює моніторинг результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та інформації АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у запиті;
- бере участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;
- бере участь у забезпеченні взаємодії з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також сприяє зазначеним суб’єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і щодо яких управління АРМА не здійснюється;
- здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;
- звертає у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;
- надає АРМА пропозиції щодо визначення шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом), розташованим (зареєстрованим) на відповідній території, з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу;
- надає АРМА пропозиції щодо належності активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, розташованого (зареєстрованого) на відповідній території, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року N 685;
- надає АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору суб’єктів оціночної діяльності, управителів активів та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;
- бере участь у супроводженні укладення та виконання цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;
- бере участь в організації здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів, розташованих (зареєстрованих) на відповідній території, та управлінням такими активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням, для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;
-забезпечує взаємодію між АРМА та організатором (організаторами) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів з питань, пов’язаних з реалізацією активів, передає організатору (організаторам) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів активи згідно з актами приймання-передачі;
- бере участь у здійсненні уповноваженими особами АРМА контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління;
- забезпечує самопредставництво інтересів АРМА в судах України через начальника територіального управління АРМА, іншого працівника територіального управління АРМА, уповноваженого діяти від імені АРМА;
7) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА2616127490098700

5950 - 5950 грн. Харківська

1. Здійснення державної реєстрації:
- речових прав на нерухоме майно, перевірка документів на наявність підстав проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідного рішення відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
- юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу фізичної особи – підприємця, зміни відомостей , що мстяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
2. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
3. Забезпечення представництва у судових установах та у взаємовідносинах з правоохоронними органами з питань, що відносяться до компетенції Сектору
4. Забезпечення інформування щодо порядку проведення відповідних реєстраційних дій, що здійснюються реєстратором на виконання визначених повноважень та забезпечення формування, ведення, зберігання реєстраційних справ у паперовій формі
5. Для реалізації визначених повноважень:
- організація листування з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями
- підготовка запитів на безкоштовне отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються його діяльності
6. Здійснення інших функцій, визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЗАКОАС002

5510 грн. Закарпатська

1. Здійснює контроль за технічним станом приміщень (будівель), які знаходяться на балансі та в користуванні суду.
2. Координує та забезпечує щоденний контроль за підтримкою в належному санітарно-технічному стані приміщень суду (своєчасне прибирання робочих місць, місць спільного користування тощо, виявлення несправностей інженерних комунікацій, забезпечення проведення та ліквідування несправностей та аварій тощо, внутрішньо-будинкових мереж, каналізації, інженерного та вентиляційного обладнання і кондиціонерів для безперебійного забезпечення будинків електричною та тепловою енергією, водопостачанням і водовідведенням; необхідність проведення санепідеміологічних заходів тощо). Готує відповідні службові/доповідні записки при неможливості ліквідування аварій (несправностей) та вживає заходи щодо їх усунення.
3. Забезпечує:
- своєчасне оформлення актів наданих послуг комунальних служб для подальшої оплати у встановленому порядку;
- облік і аналіз витрат електроенергії, тепла, води та техніко-економічних показників роботи енерго-, водо- та теплогосподарства, аварій та їх причин.
4. Здійснює:
- листування із комунальними службами, підприємствами, установами та організаціями, готує усі необхідні звіти, довідки, листи тощо, забезпечує своєчасне переоформлення технічних умов (розрахунків, довідок, актів) з питань, пов’язаних із виконанням договорів по наданню комунальних послуг; своєчасне оформлення необхідних змін до договорів та технічної документації, пов’язаної з виконанням таких договорів;
- заходи щодо оформлення, укладення та подальшого супроводу договорів із забезпечення суду послугами комунальних служб (електричною, тепловою енергією, водопостачанням, водовідведенням (каналізація)).
5. Забезпечує контроль за технічним обслуговуванням, експлуатацією, монтажем, пуском в експлуатацію та ремонтом комунікаційних мереж та веденням технічної документації: тепло-, електрообладнання та сантехнічних комунікацій (водопостачання та водовідведення (каналізації)), вжитті заходів запобігання аварійності та неплановим зупинкам, по оперативному усуненню недоліків.
6. Здійснює
- інвентаризації основних засобів, визначенні застарілого устаткування, об’єктів, що вимагають поточного та капітального ремонту і встановлення черговості виконання ремонтних робіт, забезпечує складання графіків профілактичних і капітальних ремонтів обладнання та всіх систем інженерних комунікацій, здійснює нагляд за організацією їх своєчасного виконання та проведенням;
- підготовці та складанні відповідних документів (технічних завдань, кошторисів, проектів договорів тощо) на будівництво, реконструкцію та/або капітальний, аварійний, поточний ремонти суду;
- організації переміщення матеріально-технічних засобів, меблів, комп’ютерів та оргтехніки у зв’язку з проведення профілактично-ремонтних, ремонтно-будівельних та реконструкційних робіт у приміщеннях суду;
- веденні листування з підприємствами, установами, організаціями з питань, пов’язаних з проведенням ремонтних робіт, а також з питань, пов’язаних з експлуатацією, належним утриманням приміщень, проведення огляду конструкцій будинків, виявлення/ліквідування аварій/пошкоджень тощо; з питань, пов’язаних із проведенням ремонтно-будівельних робіт прилеглих до суду території тощо.
7. За дорученням керівництва здійснює оприлюднення в електронній системі закупівель інформацію та звіти про публічні закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства.
8. Організовує зберігання, облік наявності, видачу і обігу матеріальних цінностей.
9. Бере участь у здійсненні контролю за дотриманням працівниками апарату суду правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки, є відповідальною особою апарату суду з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, здійснює відповідні заходи, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
10. Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та начальника відділ.

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
03062020

Начальник Управління міжнародного співробітництва

Міністерство соціальної політики України

16600 грн. м.Київ

Організовує планування роботи Управління та забезпечує виконання визначених для нього завдань і функцій:
- участь у розробленні та виконанні заходів міжнародного рівня;
- забезпечення реалізації за участю відповідних структурних підрозділів Міністерства заходів, пов’язаних із виконанням функцій Міністерства, пов’язаних із членством України в міжнародних організаціях (ООН та її головні органи, Рада Європи (РЄ) та інші);
- забезпечення виконання за участю відповідних структурних підрозділів Міністерства заходів щодо розвитку співпраці з ПРООН, ЮНІСЕФ, РЄ, ОБСЄ, МОМ, USAID, SIDA, SCО, ТІКА, іншими урядовими, міжурядовими та неурядовими міжнародними організаціями з питань реалізації програм і проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі у рамках проектів технічної допомоги Європейської комісії TWINNING та ТAIEX;
- забезпечення співпраці з питань, що належать до компетенції Міністерства, з дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав;
- контроль своєчасного подання до Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ України звітів за результатами службових відряджень за кордон працівників Міністерства;
- координація підготовки засідань спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, які належать до компетенції Міністерства, та забезпечення участі працівників Міністерства у засіданнях інших спільних міжурядових комісій;
- участь у виконанні заходів у межах міжвідомчих угод Міністерства;
- підготовка із залученням інших структурних підрозділів Міністерства щорічних та періодичних доповідей про виконання положень ратифікованих і нератифікованих конвенцій, Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших міжнародних договорів у сфері діяльності Міністерства;
- забезпечення роботи наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій;
- розроблення разом з відповідними структурними підрозділами Міністерства проектів нормативно-правових актів з питань, які стосуються членства України в міжнародних організаціях, відповідно до компетенції Міністерства, та з інших питань у сфері зовнішніх відносин, які належать до компетенції Управління;
- забезпечення координації виконання проекту Світового банку ,,Модернізація системи соціальної підтримки населення України” за участю відповідних структурних підрозділів Міністерства;
- підготовка аналітичних матеріалів за конкретними напрямами міжнародної співпраці для керівництва Міністерства;
- забезпечення виконання протокольних заходів, пов’язаних із проведенням офіційних зустрічей, переговорів, прийомів іноземних делегацій та представників іноземних організацій, установ, а також підготовку програм їх перебування в Міністерстві;
- організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів та інших заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
- забезпечення офіційних контактів Міністерства з іноземними посольствами і консульствами з питань, що належать до компетенції Міністерства;
- розроблення за участю інших структурних підрозділів Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади і узгодження з експертами інших держав проектів міжнародних договорів у межах компетенції Міністерства;
- забезпечення опрацювання та погодження проектів міжнародних договорів, що надійшли до Міністерства

Дата оголошення вакансії:

03.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЯРДА2616127490098692

5100 - 5100 грн. *

1. Функціональне та структурне забезпечення ГУ:
- підготовка проєкту наказу щодо розподілу обов’язків між керівництвом ГУ та погодження його з ДФС у встановленому порядку. Підготовка наказу про розподіл обов’язків між керівництвом ГУ та направлення його у електронному вигляді до ДПС;
- розгляд положень про самостійні структурні підрозділи ГУ на відповідність їх Регламенту ГУ та цьому наказу;
- розробка організаційної структури (переліків змін до організаційної структури) ГУ та надання на затвердження Голові у встановленому порядку;
ведення Переліку індексів структурних підрозділів Г
2. Виконання завдань та доручень керівництва з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.
3. Забезпечення системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних доручень ДФС.
4. Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних завдань.
5. Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ, з виконання контрольних завдань.
6. Здійснення в АІС «Управління документами» реєстрації, обліку, розсилки наказів і розпоряджень ГУ, протоколів апаратних нарад ГУ, нарад під головуванням керівництва ГУ; засвідчення печаткою копій документів у випадках, передбачених відповідними розпорядчими документами.
7. Ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК.
8. Розробка номенклатури справ, формування документів у справи, підготовка супровідних (описи або акти) документів до передачі на архівне зберігання або знищення.
9. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію з питань, що стосуються роботи відділу.
10. Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів.

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
ЗРВК01062020

Головний спеціаліст відділення комплектування

Збаразький районний військовий комісаріат

5300 - 6360 грн. Тернопільська

Головний спеціаліст відділення комплектування відповідає за:
організацію і проведення виховної роботи та роботу з особовим складом; військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу;
проведення психологічних досліджень з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально-психологічних умов, які позитивно впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців і працівників військового комісаріату;
організацію психологічних досліджень, оброблення первинної інформації, узагальнення одержаної інформації; узагальнення одержаних пропозицій;
на основі проведених досліджень розроблення рекомендацій щодо удосконалення форм організації служби і праці, поліпшення умов службової і трудової діяльності, а також системи підбору, розстановки, використання особового складу і підвищення їх кваліфікаційного рівня;
участь у роботі з удосконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності працівників, а також визначення можливостей повнішого задоволення потреб членів трудового колективу;
разом з іншими спеціалістами військового комісаріату визначати найбільш актуальні питання і проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які викликають порушення військової і трудової дисципліни;
готування пропозицій щодо зміцнення військової і трудової дисципліни, колективізму і взаємодопомоги;
надавання методичної допомоги військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України щодо вирішення соціальних питань;
сумісно з провідним спеціалістом командування вести облік і аналіз злочинів, подій, адміністративних корупційних правопорушень, вчинених особовим складом;
подавати донесення у порядку підпорядкованості про вчинені військовослужбовцями правопорушення.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
№ ГУДС2616127490098689

7050 грн. Сумська

Координує роботу відділу.
Здійснює державний нагляд (контроль) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за:
- виконанням умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних із порушенням ґрунтового покриву, своєчасним проведенням рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених відповідним робочим проектом землеустрою;
-дотриманням вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, передачі у власність надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;
- дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю;
- проведенням землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою;
- дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан придатний для використання за призначенням;
- дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
- використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
- дотриманням вимог земельного законодавства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань передачі земель у власність та надання у користування, у тому числі в оренду, зміни цільового призначення, вилучення, викупу, продажу земельним ділянок або прав на них на конкурентних засадах.
Здійснює державний нагляд (контроль)у частині родючості ґрунтів за:
- зміною показників якісного стану ґрунтів у результаті проведення господарської діяльності на землях сільськогосподарського призначення;
- своєчасним проведенням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності заходів щодо збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів.
Обстежує земельні ділянки, які підлягають рекультивації та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.
Вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотання щодо:
- приведення у відповідність до законодавств прийнятих ними рішень з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
- припинення права користування земельною ділянкою відповідно до закону.
Розраховує розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу та вживає заходів щодо її відшкодування в установленому законодавством порядку.
Здійснює своєчасний розгляд листів, заяв і скарг громадян та юридичних осіб, доручень керівництва управління та органів вищого рівня.
Виконує інші доручення та завдання безпосереднього керівника.

Дата оголошення вакансії:

01.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...
дті0534

Завідувач сектору договірної та позовної роботи управління (інспекції) з паркування

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6300 грн. м.Київ

1. Виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про державну службу» та завдань, що випливають з положень про Департамент, Управління, Сектор та посадової інструкції.
2. Керування роботою Сектору, проведення розподілу обов’язків між працівниками Сектору, координація їх роботи.
3. Організація та забезпечення ведення договірної та позовної роботи, що стосується діяльності управління (інспекції) з паркування.
4. Підготовка матеріалів для розгляду на нарадах у директора Департаменту, його заступників з питань, що входять до компетенції Сектору.
5. Участь у підготовці проєктів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та наказів Департаменту з питань, що входять до компетенції Сектору.
6. Участь у конференціях, семінарах, нарадах, творчих дискусіях з питань управління.
7. Робота в системі електронного документообігу (АСКОД).

Дата оголошення вакансії:

02.06.2020

Кінцевий термін подачі документів:

05.06.2020

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація