Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 2359 записів.

Термін прийому документів
0119-ХОДА

керівник апарату Херсонської обласної державної адміністрації

Херсонська обласна державна адміністрація

12100 грн. Херсонська

1) очолює апарат обласної державної адміністрації та є керівником державної служби для апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації без статусу юридичної особи;
2) організовує та забезпечує ефективну роботу апарату обласної державної адміністрації;
3) спрямовує в межах своїх повноважень діяльність апарату районних державних адміністрацій області щодо виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, рішень обласної ради;
4) призначає та звільняє працівників, які пройшли конкурсний відбір на вакантні посади державної служби в апараті обласної державної адміністрації, структурних підрозділах обласної державної адміністрації без статусу юридичних осіб, та звільняє в установленому порядку, а також виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;
5) забезпечує підготовку пропозицій щодо структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації у межах передбачених асигнувань;
6) забезпечує та контролює дотримання правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку, виконавської та службової дисципліни в апараті обласної державної адміністрації;
7) контролює стан виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації та її апарату, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районними державними адміністраціями та виконкомами міських рад міст обласного значення актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації;
8) здійснює контроль за станом забезпечення охорони державної таємниці, організацією технічного захисту інформації;
9) здійснює контроль за підготовкою проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації та інших документів. Візує проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації і забезпечує їх відповідність чинному законодавству;
10) видає накази і доручення з питань, що належать до його компетенції;
11) за дорученням голови обласної державної адміністрації організовує наради за участю працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду головою обласної державної адміністрації;
12) забезпечує системне виконання заходів з інформатизації місцевих органів виконавчої влади, моніторинг та упровадження в них сучасних інформаційних технологій;
13) забезпечує підготовку проектів перспективних і поточних планів роботи, інших заходів обласної державної адміністрації, організовує контроль за їх виконанням;
14) очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи згідно з окремим переліком;
15) виконує інші обов’язки, покладені на нього головою обласної державної адміністрації згідно з розподілом функцій і повноважень

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГУДКСУ12044

начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

7050 грн. Дніпропетровська

підготовка пропозицій щодо представлення (самопредставництва) юридичними службами територіальних управлінням Дніпропетровської області інтересів Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та Державної казначейської служби України;
забезпечення участі у представленні (самопредставництві) інтересів Державної казначейської служби України та вживає заходи процесуального захисту під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Державна казначейська служба України, Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області в загальних та спеціалізованих судах окремих судових юрисдикцій всіх інстанцій на підставі виданих Державною казначейською службою України працівникам юридичного управління довіреностей;
ведення моніторингу судових справ, які знаходяться у провадженні юридичного управління, аналізує результати претензійно-позовної роботи, узагальнює практику застосування законодавства по справам за участю Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, забезпечує контроль за претензійно-позовним провадженням;
взяття участі у межах компетенції у розгляді претензій, що надійшли до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;
здійснення підготовки та надання інформації з питань основної діяльності відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області;
забезпечення аналізу та узагальнення результатів претензійно-позовної діяльності Головного управління та його територіальних органів і вносить начальнику Управління пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та його територіальних органів;
здійснення правової експертизи, облік та опрацювання документів на безспірне списання коштів державного бюджету для відшкодування шкоди, завданої фізичним та юридичним особам, за рішеннями про стягнення коштів та надсилає зазначені документи до Державної казначейської служби України у порядку і строки, визначені Порядком, який затверджений відповідним наказом Державної казначейської служби України;
підготовка пропозицій щодо необхідності вдосконалення діяльності з питань, порушених у зверненнях;
забезпечення участі у розгляді проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДСБТ.39.04.2021

12100 грн. м.Київ

- здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань і функцій;
- визначає політику та стратегію діяльності відділу;
- вносить в установленому порядку пропозиції керівнику Управління щодо преміювання, заохочення чи притягнення до відповідальності державних службовців і працівників відділу, погоджує присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу, у тому числі достроково, а також призначення (переведення) та звільнення з посад ввіреного підрозділу;
- розподіляє обов’язки між державними службовцями і працівниками відділу, надає їм доручення та вказівки в межах компетенції відділу для забезпечення виконання визначених завдань і функцій;
- організовує у відділі роботу з документами відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, визначає порядок взаємодії між працівниками з метою додержанням термінів їх виконання;
- за дорученням начальника Управління представляє інтереси Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами Укртрансбезпеки, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями (усіх форм власності), з питань, що належать до компетенції відділу;
- забезпечує розробку і виконання плану роботи відділу, плану роботи Укртрансбезпеки з питань, що стосуються роботи відділу;
- забезпечує дотримання державними службовцями і працівниками відділу правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, трудової та виконавської дисципліни;
- визначає ступінь відповідальності державних службовців і працівників відділу;
- бере участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, що належать до компетенції відділу на території України та за її межами;
- звітує перед керівником Управління щодо виконання покладених на відділ завдань;
- несе персональну відповідальність за невиконання (неналежне виконання) покладених на відділ завдань і функцій відповідно до законодавства;
- вносить керівнику Управління пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань;
- у межах компетенції за дорученням керівника Управління забезпечує організацію здійснення перевірок структурних підрозділів Укртрансбезпеки та її територіальних органів щодо стану та якості виконання посадових обов’язків працівниками та державними службовцями Укртрансбезпеки, передбачених відповідними положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями;
- за дорученням керівника Управління забезпечує здійснення внутрішнього оперативного контролю за реалізацією Укртрансбезпекою державної політики щодо забезпечення державного нагляду (контролю) з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надання адміністративних послуг, у межах компетенції відділу;
- здійснює контроль за належним, своєчасним і повним виконанням наказів, доручень керівника Укртрансбезпеки з питань, вирішення яких належить до компетенції відділу;
- інформує керівника Управління про покладення на відділ завдань, що не належать до його компетенції, а також про випадки ненадання (несвоєчасного надання) в установленому порядку іншими самостійними структурними підрозділами Укртрансбезпеки документів, звітів, довідок, розрахунків, інших матеріалів, інформації, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
№5067

головний спеціаліст

Центральне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області

5500 грн. м.Київ

1. Готує в межах своїх повноважень рішення про скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, про заборону в’їзду в Україну стосовно іноземців та осіб без громадянства, про добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн їх громадянської належності або країни походження та здійснює контроль за їх виконанням, звертається до судів за позовами про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи, пов’язані з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
2. Здійснює ідентифікацію іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;
3. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Управління.
4. Здійснює в межах компетенції відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції, інших порушень міграційного законодавства;
5. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, внесення, обробку та захист інформації в автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних системах ДМС щодо персональних даних фізичних осіб, інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на Управління завдань;
6. Здійснює на території м. Києва та Київської області відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції, у передбачених законодавством випадках притягає порушників до адміністративної відповідальності;
7. Підготовка матеріалів для виставлення/відкликання заборони в’їзду іноземцям які порушили правила перебування іноземців в Україні;
8. Здійснює супровід іноземців та осіб без громадянства до пунктів тимчасового перебування іноземців та пунктів пропуску через Державний кордон України ;
9. Здійснює контроль за формуванням та систематизацією справ про примусове повернення.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДПС-89

12100 грн. м.Київ

- здійснення керівництва діяльністю, організація та забезпечення виконання Управлінням, завдань і функцій, визначених у Регламентів ДПС, положення про ДПС, департаменту, управління, доручення керівництва;
- організація роботи щодо супроводження Реєстру великих платників податків;
- здійснення аналізу фінансово-господарських операцій платників податків, в т. ч. операцій на ринку цінних паперів, встановлення факторів впливу на виконання дохідної частини бюджету, пошук резервів та надання пропозицій керівництву ДПС щодо збільшення находження до бюджету за податками, зборами та платежами, справляння яких покладено на ДПС;
- визначення ризиків та проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом підприємств державного сектору економіки, підприємств-учасників кластерних груп суб’єктів господарювання;
- участь у підготовці матеріалів, інформації, експертних висновків, довідок та проведенні економічного обґрунтування законопроектів з питань оподаткування, розробці проектів законодавчих та інших регуляторних актів, у розробці розпорядчих документів ДПС щодо прогнозування та аналізу доходів для супроводження роботи підвідомчих підрозділів територіальних органів ДПС.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
soda_34

начальник Управління розвитку громад

Сумська обласна державна адміністрація

10550 грн. Сумська

Забезпечує реалізацію на території області державної політики у галузі розвитку місцевого самоврядування та комплексного розвитку спроможних територіальних громад;
забезпечує реалізацію державної політики з питань територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;
забезпечує проведення економічного аналізу територій громад та визначення ключових точок розвитку;
здійснює керівництво Управлінням розвитку громад Сумської обласної державної адміністрації (далі-Управління), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
звітує перед головою Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Сумської обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням голови Сумської обласної державної адміністрації;
укладає договори (угоди), у тому числі щодо виконання бюджетних програм, видає довіреності;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису Управління, коштами бюджетних програм, має право розпорядження рахунками та право підпису договорів на закупівлю товарів, робіт, послуг, платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських та інших документів.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДПСС0009

10600 грн. м.Київ

Забезпечення реалізації повноважень Держпродспоживслужби в сферах державного ринкового нагляду, державного метрологічного нагляду, дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері на території міста Києва;
організація планово-фінансової роботи, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організація бухгалтерського обліку в Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві;
виконання обов’язків начальника Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві області у разі його відсутності;
здійснення інших повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених керівником державної служби

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
00000048-ОД/5

спеціаліст

Голосіївський районний суд міста Києва

4394 - 4394 грн. м.Київ

- Організовує роботу з обліку та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.
- Здійснює контроль за направленням судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій, а також за своєчасним направленням судових справ до експертних установ.
- Здійснює контроль за своєчасним та якісним зверненням судових рішень до виконання.
- Організовує та контролює ведення контрольних та зведених контрольних виконавчих проваджень.
- Контролює відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.
- Забезпечує своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.
- Збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження голові суду.
- Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду.
- Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.
- Організовує та забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії суду.
- Виконує доручення голови суду та керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії суду.
- Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.
- Здійснює ведення контрольних кодексів.
- Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
- Забезпечує обробку вхідної кореспонденції, яка надійшла засобами електронної пошти.
- Координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.
- За дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення громадян та готує проекти відповідей на них.
- Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи.
- Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав.
- Виконує обов’язки, покладені функціональним розподілом.
- Виконує вимоги Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції спеціаліста.
Можлива робота понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час, що передбачено ст. 56 Закону України «Про державну службу». За роботу у зазначені дні надаються дні відпочинку, відповідно до ст. 72 КЗпП України.

Дата оголошення вакансії:

13.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УСЗН120420218

Головний спеціаліст відділу координації надання соціальних послуг

Управління соціального захисту населення Вишгородської райдержадміністрації

5300 - 5300 грн. Київська

Відповідно до посадової інструкції:
1).Проводить прийом громадян.
2) Видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеній особі.
3) Забезпечує додержання норм і Положень, виявляти порушення та вживати заходів щодо їх усунення.
4) Своєчасно доводить до відома сільських, селищних і міської рад щодо змін в законодавстві всіх видів соціальної допомоги.
5) Готує запити та відповіді на письмові звернення громадян, підприємств, установ, організацій, з питань, що належать до компетенції відділу.
6) Працює на комп’ютері, користується необхідним програмним забезпеченням «Наш Дім» та ASОPD і знаходить оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях.
7) Вживає відповідних заходів щодо усунення причин, які викликають скарги.
8) Виконує усні та письмові доручення начальника відділу та керівництва управління щодо забезпечення діяльності управління.
9) Систематично підвищує рівень своїх знань.
10) Додержується правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, правил протипожежної та трудової безпеки.
11) Своєчасно надає інформацію необхідну для складання звітів

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ12045

спеціаліст-юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

4670 грн. Дніпропетровська

забезпечення представлення (самопредставництво) в установленому законодавством порядку інтересів Головного управління, Державної казначейської служби України та територіальних управлінням Дніпропетровської області за довіреністю в судових та інших державних органах.
забезпечення та взяття участі у представленні (самопредставництві) інтересів Державної казначейської служби України та вживає заходи процесуального захисту під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Державна казначейська служба України, Головне управління в загальних та спеціалізованих судах окремих судових юрисдикцій всіх інстанцій на підставі виданих Державною казначейською службою України працівникам Юридичного управління довіреностей.
ведення моніторингу судових справ, які знаходяться у провадженні Юридичного управління, аналізує результати претензійно-позовної роботи, узагальнення практики застосування законодавства по справам за участю Головного управління, забезпечує контроль за претензійно-позовним провадженням.
розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління:
здійснення підготовки та надання інформації з питань основної діяльності Відділу, в тому числі для розміщення на офіційному Веб-порталі Головного управління.
підготовка судово-процесуальні документів (заперечення, відзиви, клопотання, скарги тощо) в порядку, визначеному Господарським процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими кодексами.
здійснення обліку, опрацювання документів, матеріалів по них, групування їх у справи, складання описів справ, передачу їх на зберігання

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація