Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 41-50 із 402 записів.

Термін прийому документів
855

12100 грн. м.Київ

- організовує проведення та проводить юридичну, антидискримінаційну та гендерно-правову експертизи проектів нормативно-правових актів;
- бере участь в організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, Мінекономіки та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків у сферах державної регуляторної політики, державної політики з питань ліцензування та дозвільної системи, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та державної політики у сфері розвитку підприємництва;
- опрацьовує проекти нормативно-правових актів та інші документи, які надійшли для погодження від інших органів, оформляє та бере участь в оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- організовує розроблення та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономіки, а також наказів Мінекономіки;
- організовує участь у формуванні та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;
- надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономіки в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти нормативно-правових актів та наказів Міністерства, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки, погодження (візування) їх за наявності віз керівників структурних підрозділів;
- уносить начальнику відділу пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін’юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
856

10600 грн. м.Київ

- проводить юридичну, антидискримінаційну та гендерно-правову експертизи проектів нормативно-правових актів;
- бере участь в організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів, Мінекономіки та підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків у сферах технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, захисту прав споживачів, державного ринкового нагляду;
- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших органів, оформлення та участь в оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономіки, а також наказів Мінекономіки;
- бере участь у формуванні та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;
- надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономіки в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів нормативно-правових актів та наказів Міністерства, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки, погодження (візування) їх за наявності віз керівників структурних підрозділів;
- бере участь в розгляді листів, звернень (пропозицій, скарг, заяв), які надійшли на розгляд до Мінекономіки від громадян, суб’єктів господарювання та державних органів, підготовка проектів відповідей на них

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
857

10600 грн. м.Київ

- бере участь у правовому забезпеченні діяльності Міністерства з питань реалізації державної правової політики у сфері економічного і соціального розвитку; бюджетної та податкової політики; валютно-курсової та грошово-кредитної політики; оплати праці та соціального захисту громадян; банківських послуг; валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг; державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів; державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу в частині питань визначення розміру мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу відповідно до закону; державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у частині забезпечення відповідності законодавству рішень правлінь Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, погодження схеми посадових окладів, видатків на адміністративно-господарські витрати фонду, проекту бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у проведенні перевірки на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
- проводить юридичні, антидискримінаційні та гендерно-правові експертизи проектів нормативно-правових актів;
- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших органів, з питань, що належать до компетенції відділу, оформляє та бере участь в оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
858

10600 грн. м.Київ

- бере участь у правовому забезпеченні діяльності Міністерства з питань реалізації державної правової політики у сфері управління об’єктами державної власності, управління корпоративними правами держави, державної цінової політики, участь у розробленні проектів актів з питань, пов’язаних із здійсненням Кабінетом Міністрів України повноважень суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектору економіки, участь у розробленні та розгляді проектів нормативно-правових актів;
- проводить у визначених законодавством випадках гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, за результатами якої готується висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України; проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів;
- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів та у підготовці висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономіки, та наказів Мінекономіки;
- узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
- розглядає звернення щодо застосування законодавства України, у разі необхідності надає письмові роз’яснення щодо застосування актів законодавства

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
НАЗК22

Керівник другого відділу Управління проведення обов’язкових повних перевірок

Національне агентство з питань запобігання корупції

27400 грн. м.Київ

Посадові обов’язки 1. Керівництво та організація роботи Відділу:
- забезпечення планування роботи Відділу;
- розподіл обов’язків між підпорядкованими працівниками, контроль за їх виконанням (крім обов’язків з проведення повних перевірок декларацій);
- підписання та візування (погодження) документів у межах наданих повноважень;
- забезпечення виконання працівниками Відділу актів Національного агентства, доручень Голови Національного агентства та його заступника відповідно до розподілу обов’язків, керівника Управління;
- забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
- в межах компетенції вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- забезпечення створення належних умов праці у Відділі.
2. Участь:
- у вирішенні питань щодо підвищення кваліфікації та навчання працівників Відділу;
- в оцінюванні результатів службової діяльності працівників Відділу;
- у розробці проєкту положення про Відділ та посадових інструкцій працівників Відділу;
- у здійсненні періодичного моніторингу законодавства на предмет виявлення корупційних норм з питань, віднесених до компетенції Відділу;
- у підготовці роз’яснень Національного агентства з питань фінансового контролю;
- у розробці проєктів наказів Національного агентства, інформаційних та аналітичних матеріалів;
- у розгляді в установленому законодавством порядку звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації, запитів державних органів, депутатських запитів і звернень народних депутатів України;
- у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
- в інформаційному наповненні офіційного вебсайту Національного агентства;
- у створенні в порядку виконання службових обов’язків службових творів (презентацій, публікацій, текстів для відео- та аудіороликів (фонограм, відеограм) тощо), виключне право на які належить Національному агентству.
3. Розроблення пропозицій щодо:
- внесення змін до нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції Відділу, та подання їх керівнику Управління;
- перегляду нормативно-правових актів та інших документів, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством, інформування про результати такого перегляду керівника Управління;
- удосконалення технічного забезпечення системи подання та оприлюднення декларацій.
4. Виконання доручень керівника Управління та надання йому звіту про виконання покладених на Відділ завдань і функцій.
5. Внесення керівнику Управління пропозицій щодо заохочення або застосування до працівників Відділу у разі потреби заходів дисциплінарного впливу, ініціювання питання про призначення службового розслідування.
6. Забезпечення виконання Інструкції з діловодства в Національному агентстві.
7. Організація опрацювання інформації, матеріалів, що містять або можуть містити інформацію з обмеженим доступом, та вжиття заходів щодо недопущення розголошення такої інформації працівниками Відділу.
8. Контроль за дотриманням працівниками Відділу вимог законодавства.
9. У разі визначення його уповноваженою особою Національного агентства виконує обов’язки такої особи відповідно до законодавства.
10. Проведення повних обов’язкових перевірок декларацій, в межах компетенції відділу у порядку визначеному законом, за наявністю підстав вжиття заходів щодо притягнення осіб до встановленої законом відповідальності, виконання інших обов’язків уповноваженої особи відповідно до законодавства, здійснення контролю за своєчасністю проведення обов’язкових повних перевірок працівниками Відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
859

10600 грн. м.Київ

- розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономіки, та наказів Мінекономіки;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки;
- проводить юридичну, антидискримінаційну та гендерно-правову експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономіки нормативно-правові акти та інші документи, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;
- вносить пропозиції щодо подання нормативно - правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом;
- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від інших органів, готує та бере участь у підготовці висновків до них за результатами опрацювання їх на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
860

10600 грн. м.Київ

- розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономіки, а також проектів наказів Мінекономіки у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- вивчає та аналізує законодавство іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та готує пропозиції щодо можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів;
- контролює дотримання законодавства під час оформлення документів дозвільного характеру, що видаються Мінекономіки суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності;
- проводить юридичну оцінку зовнішньоекономічних контрактів суб’єктів господарювання України щодо відповідності цих контрактів законодавству України та документів, поданих на реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України;
- опрацьовує матеріали щодо скасування, тимчасового зупинення санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
- розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
- координує роботу інших структурних підрозділів Мінекономіки з підготовки та вдосконалення нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інші акти, що подаються на підпис керівництву Мінекономіки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін’юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
- проводить у визначені законодавством випадках антидискримінаційну та гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
861

10600 грн. м.Київ

- опрацьовує проекти нормативно-правових актів, розроблені самостійними структурними підрозділами міністерства та надає пропозиції до них;
- бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономіки;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок за формою, затвердженою Мін’юстом;
- проводить у визначених законодавством випадках антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, за результатами якої готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- проводить у визначених законодавством випадках гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- бере участь у опрацюванні проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших органів, з питань, що належать до компетенції відділу, оформляє та бере участь в оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
862

10600 грн. м.Київ

- опрацьовує проекти нормативно-правових актів, розроблені самостійними структурними підрозділами міністерства та надає пропозиції до них;
- бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономіки;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок за формою, затвердженою Мін’юстом;
- проводить у визначених законодавством випадках антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, за результатами якої готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- проводить у визначених законодавством випадках гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- бере участь у опрацюванні проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших органів, з питань, що належать до компетенції відділу, оформляє та бере участь в оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
863

10600 грн. м.Київ

- бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів, розроблених самостійними структурними підрозділами Мінекономіки;
- бере участь у розробці проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та наказів Мінекономіки;
- перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів;
- бере участь у опрацюванні проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження від інших центральних органів виконавчої влади, оформленні висновків за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок за формою, затвердженою Мін’юстом;
- проводить у визначених законодавством випадках антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
- проводить у визначених законодавством випадках гендерно-правову експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономіки, готує висновок відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація