Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 391-399 із 399 записів.

Термін прийому документів
20210403

Заступник начальник відділу економічного аналізу підприємств в сфері ЖКГ, бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення

Управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації

6700 грн. Полтавська

- Контроль за збереженням та ефективністю використання майна спільної власності територіальних громад області, переданого в управління підприємствам, установам, організаціям шляхом контролю за списанням майна, контроль за передачею майна в оренду. Підготовка та подання звітів на Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації з даного питання.;
- Організація роботи та прийняття участі в роботі балансової комісії підприємств ЖКГ, підготовка інформаційно-аналітичних довідок.;
- Ведення первинного бухгалтерського обліку фінансово-господарської дiяльностi Управління, систематизація на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку інформації, що міститься в прийнятих до обліку первинних документах.;
- Здійснення поточного контролю за :
- дотриманням бюджетного законодавства при взяттi бюджетних зобов’язань, їх реєстрацiї в органах Державної казначейської служби та здiйсненням платежiв вiдповiдно до взятих бюджетних зобов’язань;
- правильнiстю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
- веденням бухгалтерського облiку, складенням фiнансової та бюджетної звiтностi, дотриманням бюджетного законодавства та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi, а також iнших нормативно-правових актiв щодо ведення бухгалтерського облiку;
- Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актiв щодо :
- використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та iнформацiйних ресурсiв пiд час прийняття та оформлення документiв щодо проведення господарських операцiй;
- iнвентаризацiї необоротних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу;
- Забезпечення :
дотримання порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетнi кошти;
достовiрнiсть та правильнiсть оформлення iнформацiї, включеної до реєстрiв бюджетних зобов’язань та бюджетних фiнансових зобов’язань:
повноти та достовiрності даних пiдтвердних документiв, якi формуються та подаються в процесi казначейського обслуговування;
зберiгання, оформлення та передачу до архiву оброблених первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi є пiдставою для вiдображення у бухгалтерському облiку операцiй та складення звiтностi;
користувачiв у повному обсязi правдивою та неупередженою iнформацiєю про фiнансовий стан Управління, результати його діяльності, рух бюджетних коштiв та рух майна;
вiдповiднi структурнi пiдроздiли Управління даними бухгалтерського облiку та звiтностi для прийняття обґрунтованих управлiнських рішень, що можуть надаватися за плату вiдповiдно до законодавства, визначення можливих ризикiв фiнансово-господарської дiяльностi;
своєчасне і в повному обсязі фінансування галузевих програм, відповідно до затверджених бюджетних асигнувань та укладених договорів;
- Приймає участь в складанні штатного розпису у відповідності з чинними нормативно – правовими актами, готує розрахунки по праці і заробітній платі. Складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам податкову, бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;
-Підготовка проєктів наказів Управління, розпоряджень голови облдержадміністрації, рішень сесій обласної ради, організація контролю за їх виконанням, відповідно до повноважень відділу;
-Розгляд в установленому порядку звернень громадян, опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної та місцевих рад, забезпечення, в межах повноважень, доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.

Дата оголошення вакансії:

04.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

10.03.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
ФУІРДА2014

5300 - 6500 грн. Харківська

1. Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання до районної державної адміністрації.
2. Бере участь у підготовці пояснювальної записки до проекту районного бюджету, проекту рішення районної ради про районний бюджет, готує всі необхідні розрахунки для подання в Департамент фінансів ХОДА в установлені терміни.
3. За дорученням начальника фінансового управління розглядає звернення, пропозиції, листи і скарги громадян, підприємств, установ та організацій, що надходять до відділу, та готує відповідні пропозиції.
4. Приймає участь у виконанні завдань Департаменту фінансів ХОДА та інших органів виконавчої влади. Забезпечує вчасне та якісне виконання доручень і завдань та інших контрольних документів, наданих начальником управління.
5. У разі відсутності спеціалістів відділу виконує їх обов’язки.

Дата оголошення вакансії:

04.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

10.03.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
КРЕМЕНЬ11

5300 грн. Полтавська

1)забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;
2)розроблення та організація виконання комплексних програм і заходів щодо забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству;
3)бере участь у підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;
4)взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами, об’єднаннями громадян, недержавними організаціями з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі людьми;
5)інформує постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;
проводить відповідно до законодавства збір, аналіз і поширення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці інформації про домашнє насильство і насильство за ознакою статі;
6) надає у межах повноважень сім’ям та окремим громадянам консультаційно-методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству; забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання домашньому насильству;
7) забезпечує виконання програм і заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає правову, методичну та організаційну допомогу з питань протидії торгівлі людьми підприємствам, установам, організаціям;
8) забезпечує впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми, підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
9) організовує проведення інформаційних кампаній з питань протидії торгівлі людьми;
10) забезпечує створення і підтримку пунктів консультування та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми.

Дата оголошення вакансії:

04.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

10.03.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
10257

8500 грн. м.Київ

- здійснення комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
- підготовка проєктів наказів з питань охорони праці та пожежної безпеки;
- участь у проведенні перевірок дотримання працівниками апарату НСЗУ вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- складення звітності з охорони праці за встановленими формами;
- проведення з працівниками вступного інструктажу з питань охорони праці;
- ведення обліку та аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій в НСЗУ, заподіяної ними шкоди;
- проведення нарад та семінарів з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів;
- участь у:
 розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій в НСЗУ відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337;
 проведенні внутрішнього аудиту з питань охорони праці та атестації робочих місць в НСЗУ на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об’єктів, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці.
 розробленні положень, інструкцій, інших актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах НСЗУ;
 організації навчання з питань охорони праці;
 роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Дата оголошення вакансії:

03.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

10.03.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
03 35777216

5950 грн. Херсонська

Завідуючий сектору з питань усиновлення, опіки та піклування служби зобов’язаний:
1. Керувати діяльністю сектору, нести персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій;
2. Відповідати за стан трудової та виконавчої дисципліни в секторі;
3. Вести прийом громадян по первинному зверненню до органу опіки та піклування з питань віднесених до компетенції;
4. Згідно з чинним законодавством розробляти, готувати пакет документів для прийняття розпоряджень голови районної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції служби.
5. Готувати статистичну звітність з питань щодо батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, які систематично не відвідують навчальні заклади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
6. Є адміністратором ЄІАС «Діти».
7. Координувати роботу органів освіти, охорони здоров’я, внутрішніх справ щодо профілактики та протидії жорстокого поводження з дітьми.
8. Забезпечувати своєчасне внесення та оновлення даних про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в ЄІАС Діти.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

10.03.2021

Залишилось 6 днів Детальніше...
0403202125/К

Головний спеціаліст (з інформаційних технологій)

Сихівський районний суд м.Львова

5540 - 5540 грн. Львівська

1. Здійснює координацію побудови та впровадження і подальше супроводження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи.
2. Здійснює організаційне забезпечення завдань з побудови і впровадження, керування комплексною системою захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та контроль за її функціонуванням.
3. Організовує та виконує роботи з визначення вимог до захисту інформації, проектування, розроблення і модернізації комплексної системи захисту інформації.
4. Здійснює експлуатацію, обслуговування, підтримку працездатності комплексної системи захисту інформації.
5. Забезпечує контроль за станом захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.
6. Організовує та здійснює забезпечення технічного захисту інформації і контроль за його станом в інформаційно-телекомунікаційній системі.
7. Організовує роботи із захисту інформації та забезпечує контроль за станом захищеності WEB-сторінки.
8. Забезпечує функціонування автоматизованої системи електронного документообігу в суді.
9. Здійснює заходи з технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.
10. Здійснює заходи для забезпечення підготовки і надіслання до Єдиного державною реєстру копій судових рішень в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.
11. Здійснює контроль за наявністю та використанням посадовими особами суду електронно-цифрових підписів.
12. В межах наданих технічних можливостей організовує впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм автоматизованої системи передачі судових рішень в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованої системи електронного документообігу, технічне обслуговування локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису, запису фонограм судових засідань, надсилання судових рішень та інших електронних документів.
13. Забезпечує функціонування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.
14. Здійснює інсталяцію та обслуговування програмного забезпечення комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться на балансі суду.
15. Надає практичну та методичну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання ліцензійного програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання, що знаходиться на балансі суду. За погодженням з керівником апарату проводить заняття щодо вивчення працівниками апарату безпечного використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.
16. Здійснює обслуговування, забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп’ютерної мережі суду.
17. Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
18. Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
19. Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
20. Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить
пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.
21. Забезпечує постійне оновлення інформації на власному веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».
22. Забезпечує приймання та відправлення офіційної електронної пошти, що надходить на адресу суду, контролює додержання працівниками апарату Інструкції з використання електронної пошти.
23. Контролює додержання суддями та працівниками апарату інструкції щодо користування персональним комп’ютером.
24. Приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризації комп’ютерної та периферійної техніки, програмного забезпечення.
25. Надає рекомендації, пропозиції щодо придбання техніки, пристроїв вводу-виводу інформації, витратних матеріалів, за погодженням з керівником апарату займається реалізацією схвалених пропозицій.
26. Вносить пропозиції керівнику апарату та голові суду щодо розподілу або
перерозподілу комп’ютерної техніки, що перебуває на балансі суду, з метою
збалансованою забезпечення нею працівників, з урахуванням пріоритетності завдань, пов’язаних з виконанням програми інформатизації суду.
27. Перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованою доступу до неї негайно інформує керівника апарату та голову суду.
28. Контролює використання доступу до мережі Інтернет в службових цілях суддями та працівниками апарату суду, яким надано дозвіл на її використання.
29. Забезпечує інформаційний обмін через комп’ютерну мережу, включаючи надання електронних адрес працівникам суду, підтримку поштових скриньок в єдиному поштовому домені, розміщення поштових скриньок на Єдиному сервері, антивірусний захист.
30. Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов’язані з роботою суду.
31. Здійснює контроль за використанням працівниками суду змінних носіїв інформації.
32. Погоджує з керівництвом суду питання щодо використання в локальній мережі особистої комп’ютерної техніки працівників суду.
33. Організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів суду. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій бази даних.
34. Дотримується правил та норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.
35. Забезпечує контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи документообігу суду даних обліково-статистичних карток по всіх категоріях, карток осіб, стосовно яких розглянуто матеріали кримінального провадження, формування звітів всіх форм в електронному варіанті та їх направлення.
36. Проводить моніторинг новітніх технологій, які можуть покращити роботу суду.
37. Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції керівництву суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання.

Дата оголошення вакансії:

04.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

11.03.2021

Залишився 1 тиждень Детальніше...
№ЯРДА903524024111240346

Секретар судового засідання

Дніпропетровський районний суд

4250 - 4250 грн. Дніпропетровська

Секретар судового засідання здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень. Здійснює оформлення та розміщення на дошці оголошень списків справ, призначених до розгляду. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, а також забезпечує проведення відеоконференцзв’язку згідно з Інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису, ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудним або засудженим підписки про невиїзд. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду. Виконує інші доручення голови суду його заступника, керівника та заступника керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ. Осіб, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні не має.

Дата оголошення вакансії:

04.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

12.03.2021

Залишився 1 тиждень Детальніше...
5-д

5500 грн. Полтавська

Координує діяльність та здійснює контроль за роботою закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Здійснює координацію роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти недержавної форми власності.
Забезпечує збір оперативної інформації щодо перспективи працевлаштування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закріплення їх на першому робочому місці.
Забезпечує планування роботи відділу професійної (професійно-технічної) освіти, організаційної роботи та документообігу та щорічне планування роботи Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу. За результатами виконання планів формує звіт про виконану роботу.
Контролює, аналізує стан справ з виконання в закріплених закладах професійної (професійно-технічної) освіти вимог нормативних актів, державної політики в галузі професійної (професійно-технічної) освіти та профорієнтації.
У межах функціональних обов’язків розглядає звернення, заяви та скарги громадян.
Координує роботу щодо дотримання керівництвом навчальних закладів (незалежно від їх підпорядкування і форм власності) законодавчих актів щодо організації підготовки робітничих кадрів, змісту, рівня та обсягів професійно-технічної підготовки, стану внутрішнього контролю.
Організовує участь закладів професійної (професійно-технічної) освіти у ярмарках, виставках, конференціях, семінарах, конкурсах професійної майстерності, оглядах-конкурсах майстерень, кабінетів, лабораторій, предметних олімпіад.
Здійснює моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, їх участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Дата оголошення вакансії:

05.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

12.03.2021

Прийняття документів завершено! Детальніше...
ЯРДА90352402411124004

Головний спеціаліст командування (соціолог)

Горішньоплавнівський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Полтавської області

5300 - 5300 грн. Полтавська

Загальні завдання та основні обов’язки головного спеціаліста командування (соціолога) визначаються Законом України «Про державну службу».
Крім цього, головний спеціаліст командування (соціолог) зобов’язаний:
- проводити соціологічні дослідження з метою розроблення і впровадження заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих соціально–психологічних умов, які позитивно впливають на підвищення рівня задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців і працівників Збройних Сил України Горішньоплавнівського ОМТЦК та СП, зростання продуктивності та ефективності їх праці;
- організовувати соціологічні дослідження, обробляти первинну інформацію, узагальнювати одержані пропозиції;
- за результатами проведених досліджень розробляти рекомендації щодо удосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності, а також системи підбору, розстановки, використання і підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників Збройних Сил України ОМТЦК та СП;
- брати участь у роботі з удосконалення систем матеріального і морального стимулювання трудової діяльності військовослужбовців і працівників Збройних Сил України ОМТЦК та СП, а також визначенні можливостей повнішого задоволення потреб членів трудового колективу в житлі, дитячих закладах, поліпшення організації громадського харчування, побутового обслуговування, дозвілля, оздоровлення і забезпечення медичною допомогою, тощо;
- спільно з іншими спеціалістами ОМТЦК та СП визначати найбільш актуальні питання і проблеми соціального характеру і шляхи усунення причин, які викликають плинність персоналу, порушення трудової дисципліни, тощо;
- готувати пропозиції щодо зміцнення трудової дисципліни, розвитку творчої активності працівників, згуртованості колективу та взаємодопомоги;
- організовувати пропаганду соціологічних знань, надає методичну допомогу військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України ОМТЦК та СП щодо вирішення соціальних питань;
- брати участь в проведенні заходів професійно–психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом кандидатів для навчання у вищі військові навчальні заклади, кандидатів на службу у військовому резерві, громадян, які призиваються за мобілізацією (в разі її проведення), та військовослужбовців, які проходять військову службу у Горішньоплавнівському ОМТЦК та СП;
- організовувати та проводити заходи соціологічної, соціально–психологічної та/або психологічної роботи з військовослужбовцями і членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України ОМТЦК та СП;
- уточнювати інформацію щодо наявності регіональних реабілітаційних центрів, доведення інформації до військовослужбовців та членів їх сімей щодо можливостей проходження реабілітації;
- аналізувати морально–психологічний стан особового складу ОМТЦК та СП та проводити роботу щодо його покращення;
- аналізувати відомості, що надійшли з місця проживання, роботи або навчання кандидатів на військову службу, інших матеріалів, що містяться в документах військового обліку;
- своєчасно виявляти осіб із нервово–психічною нестійкістю, низькими індивідуально–психологічними та морально–діловими якостями, схильних до девіантної поведінки, та надавати (за потребою) рекомендації про доцільність додаткового медичного обстеження даних осіб;
- володіти сучасними психодіагностичними методиками і засобами програмного забезпечення, постійно працювати над підвищенням та вдосконаленням свого фахового рівня;
- вести облік військовослужбовців, які звільняються з військової служби та потребують подальшої психологічної допомоги (реабілітації);
- організовувати взаємодію із органами місцевого самоврядування, закладами, установами, громадськими організаціями з питань проведення заходів психологічної реабілітації з військовослужбовцями та членами їх сімей, які її потребують;
- вести облік проведеної роботи в журналах (книгах) обліку результатів соціологічної роботи, психологічної реабілітації, роботи групи професійно–психологічного відбору, тощо;
- бути присутнім під час доведення інформації про загибель військовослужбовців до членів їх сімей;
- брати участь у вдосконалення матеріальної бази для проведення соціологічної та психологічної роботи;
- забезпечувати збереження і конфіденційність отриманої соціологічної соціально–психологічної, психологічної інформації;
- виконувати заходи із збереження державної таємниці;
- виконувати окремі службові доручення своїх керівників (нести чергову службу помічником чергового Горішньоплавнівського ОМТЦК та СП з 08.00 год. до 17.00 у робочі дні, вести нетаємне діловодство, тощо);
- дотримуватися правил етичної поведінки державного службовця.

Дата оголошення вакансії:

18.02.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.03.2021

Залишилось 2 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація