Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 1919 записів.

Термін прийому документів
крс17.01.2022.1

Секретар судового засідання

Київський районний суд м.Харкова

5010 - 5010 грн. Харківська

1. Здійснює судові виклики і повідомлення по справах, які знаходяться у провадженні судді.
2. Оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду обвинувачених, готує копії відповідних судових рішень.
3. Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS - повідомлень.
4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
5. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.
8. Забезпечує аудіо та відео фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів, а також створює робочі та архівні копії аудіо та відеофонограм.
9. Забезпечує ведення протоколу та журналу судового засідання.
10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Надає в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ.
14. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
15. Виконує інші доручення головуючого судді та керівника апарату суду щодо організації роботи.
16. Постійно підвищує свій професійний рівень, своєчасно та в повному обсязі відстежує зміни в законодавстві, вивчає нові правила та інструкції тощо.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛРС642(1)210122

Секретар судових засідань

Ленінський районний суд м. Харкова

5010 - 5010 грн. Харківська

Здійснення судових викликів і повідомлень; перевірка наявності та з’ясування причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і інформування про це головуючого, оформлення заявок до підрозділів Національної гвардії України, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, підготовка копії відповідних судових рішень; здійснення перевірки осіб, які викликані в судове засідання, та зазначення на повістках час перебування в суді; забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами; ведення журналу судового засідання; здійснення оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні під час розгляду справи; складання та направлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання, та про стягнення штрафу за неявку до суду; оформлення матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії суду.
Після кожного судового засідання внесення відповідних записів в обліково-статистичну електронну картку та ведення обліку справ, призначених до розгляду.
Виконання інших доручень головуючого в судовому засіданні та керівництва суду.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
2401202201

5100 - 5100 грн. м.Київ

Відповідно до посадової інструкції:
- забезпечує виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері професійно-технічної освіти, дотримання актів законодавства;
- створює в межах своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на професійно-технічну освіту, здобуття громадянами професійної освіти відповідно до освітніх потреб та індивідуальних можливостей;
- аналізує стан професійно-технічної освіти, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, готує інформаційні та аналітичні матеріали щодо реалізації завдань державної політики у професійні освіті, виконання законодавчих та нормативних документів;
- здійснює контроль за діяльністю професійно-технічних навчальних закладів з питань надання професійної освіти, виконання навчальних програм, якості змісту освітньої діяльності згідно з вимогами державних стандартів;
- бере участь у розробці регіональних програм розвитку освіти, вносить відповідні пропозиції;
- бере участь в установленому порядку у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників державних професійно-технічних навчальних закладів;
- здійснює моніторинг потреб у робітничих кадрах та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;
- вживає заходів для забезпечення професійно-технічними навчальними закладами належного рівня професійної освіти;
- здійснює контроль за дотриманням нормативних вимог з питань надання освітніх послуг та здобуття професійної освіти, вивчає діяльність закладів і установ професійної освіти відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки, графіками атестаційної експертизи з надання професійної освіти;
- виконує доручення директора департаменту освіти і науки, спрямовані на виконання завдань, покладених на департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЛРС642(3)210122

Консультант суду

Ленінський районний суд м. Харкова

5010 - 5010 грн. Харківська

Інформування працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
Виконання повного, достовірного внесення в програму КП «Д-3» всієї інформації, що була відома на момент подання заяви, кримінального провадження, подання, скарги тощо відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами.
Автоматизований розподіл справ, матеріалів, клопотань тощо в автоматизованій системі документообігу суду.
Вивчення питань організаційного забезпечення діяльності суду та підготовка пропозицій щодо його поліпшення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами.
Здійснення роботи з підвищення кваліфікації працівників суду.
Безпосередня участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови та/або керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботу суду.
Здійснення перевірки правильності заповнення обліково-статистичних карток в автоматизованій системі документообігу суду по справам всіх категорій та своєчасності направлення рішень по справам до ЄДРСР.
Ведення аналітичної роботи з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами суду.
Проведення узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики), що перебувають у суді та підлягають розгляду.
Здійснення підготовки статистичних даних та складання звітів відповідно до затверджених ДСА України та Державним комітетом статистики форм.
Виконання інших обов’язків, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції консультанта суду.
Виконання інших доручень голови суду та керівника апарату суду.

Дата оголошення вакансії:

21.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ТОДА34

10550 - 10550 грн. Тернопільська

1) керівництво та організація діяльності управління: відповідальність за виконання покладених на управління завдань, здійснення повноважень керівника державної служби в управлінні, добір кадрів, здійснення організації планування роботи управління;
2) організація роботи управління щодо забезпечення державної політики в галузі дорожнього господарства і транспорту, аналіз стану і тенденцій розвитку цих галузей, формування напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із цих питань;
3) затвердження положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників управління і подання на затвердження голові обласної державної адміністрації проєктів кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
4) розпорядження коштами в межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;
5) подання в установленому порядку на розгляд керівництву обласної державної адміністрації проєктів розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації та погодження проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
6) забезпечення реалізації державної політики щодо державної таємниці та контролю за її збереженням в управлінні;
7) організація роботи щодо виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності в межах наданих повноважень;
8) забезпечення захисту персональних даних працівників управління та здійснення інших повноважень відповідно до закону та положення про управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної державної адміністрації

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
MOZ_18.01.2022_31_1

10600 - 10600 грн. м.Київ

1) Здійснення збору, моніторингу та аналізу інформації, необхідної для виконання покладених на державного секретаря повноважень;
підготовка проектів доручень державного секретаря, протокольних рішень та інших документів та інформування державного секретаря про хід їх виконання;
2) проведення попереднього розгляду і аналізу документів, що надходять на розгляд (підпис), опрацювання і візування державного секретаря;
3)здійснення попереднього опрацювання вхідної кореспонденції, визначення та надання рекомендацій державному секретарю переліку структурних підрозділів, відповідальних за їх виконання;
4) опрацювання вихідної службової документації державного секретаря, проектів нормативно-правових актів та супровідних документів, а також, у разі потреби, надання пояснень відповідальним виконавцям з відповідних питань;
здійснення поточної роботи, пов’язаної із забезпеченням діяльності державного секретаря;
5) розгляд запитів та звернень і надання відповіді громадянам, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам, підприємствам, установам та організаціям;
6) виконання інших функції відповідно до покладених на Службу завдань.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ГОЛСПЕЦМІЖНВІД1

головний спеціаліст Відділу міжнародного співробітництва

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

8500 грн. м.Київ

Ефективне та своєчасне виконання завдань, які покладені на Відділ та стосуються міжнародної діяльності в галузі меліорації та рибного господарства;
здійснення підготовки інформаційних матеріалів щодо стану виконання завдань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;
участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;
підготовка пропозицій щодо співпраці з іноземними дипломатичними та торговельними представництвами, компаніями, міжнародними організаціями та їх представниками, акредитованими в Україні;
інформування структурних підрозділів Держрибагентства про зміст та вимоги чинних міждержавних, міжурядових та міжвідомчих угод в галузі меліорації та рибного господарства, забезпечення їх оприлюднення на офіційному вебсайті Держрибагентства;
участь у підготовці пропозицій щодо співпраці з відповідними уповноваженими органами влади іноземних держав;
забезпечення зв’язків з міжнародними структурами та переклад документів (з англійської та на англійську мову), що стосуються питань меліорації та рибного господарства;
здійснення заходів з підготовки і проведення переговорів керівництва Держрибагентства із представниками іноземних держав (підприємств, установ та організацій) та міжнародних організацій.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПФУЗО3074

5500 - 5500 грн. Закарпатська

1. Проводити роботу щодо:
- здійснення вибіркової перевірки пенсійних справ на відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок), перевірку відмови в призначенні (перерахунку ) пенсії чинному законодавству, виконання судового рішення;
- призначення (відмову в призначенні), збільшення (відмову в збільшенні ) пенсій за особливі заслуги перед Україною;
- своєчасністю та повнотою відпрацювання спеціалістами управління пенсійних справ, які є кандидатами на індивідуально-масовий перерахунок при автоматизованих перерахунках пенсій. Забезпечує проведення тестування програмного забезпечення в частині правильності визначення пенсійних виплат;
- виконання судових рішень з питань пенсійного забезпечення;
- у разі наявності документів, які надають право на встановлення надбавок, доплат, підвищень, перевіряє наявність відповідного посвідчення, а також наявність інших документів, які разом з посвідченням дають право на встановлення відповідних виплат;
- розглядає пакети документів та готує їх на розгляд Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
2.Аналізує результати перевірок органами соціального захисту населення проведених відповідно до Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.01.2007 №1-1.
3.Ініціювати, в разі необхідності, проведення перевірок обґрунтованості видачі документів, наданих для призначення пенсії (крім документів поданих із заявами на призначення пенсії та заявами отриманими для розгляду на Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років), достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та надає пропозиції по вчиненню конкретних дій за фактами встановлених під час перевірок розбіжностей
4.Готувати проекти інформаційних листів або запитів до підприємств, установ, організацій, у випадку виявлення документів, дані яких потребують уточнення
5.Готувати проекти запитів до Пенсійного фонду України з питань, що стосуються застосування пенсійного законодавства
6.Брати участь у межах своєї компетенції у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ, організацій, веде прийом громадян.
7.Проводити роботу по запобіганню витоку конфіденційної інформації
8.Дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку
9.Виконувати обов’язки іншого головного спеціаліста у разі його відсутності та інші доручення керівництва відділу, управління та Головного управління

Дата оголошення вакансії:

20.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
крс17.01.2022.2

Секретар судового засідання

Київський районний суд м.Харкова

5010 - 5010 грн. Харківська

1. Здійснює судові виклики і повідомлення по справах, які знаходяться у провадженні судді.
2. Оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду обвинувачених, готує копії відповідних судових рішень.
3. Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS - повідомлень.
4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
5. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.
8. Забезпечує аудіо та відео фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів, а також створює робочі та архівні копії аудіо та відеофонограм.
9. Забезпечує ведення протоколу та журналу судового засідання.
10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Надає в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ.
14. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
15. Виконує інші доручення головуючого судді та керівника апарату суду щодо організації роботи.
16. Постійно підвищує свій професійний рівень, своєчасно та в повному обсязі відстежує зміни в законодавстві, вивчає нові правила та інструкції тощо.

Дата оголошення вакансії:

17.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...
ОУЦ1201

Головний спеціаліст відділу організаційно - господарського забезпечення

Управління (Центр) надання адміністративних послуг Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

5300 - 5300 грн. м.Київ

-складання та затвердження річного плану закупівель;
-обрання процедури закупівлі та її проведення;
-забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;
-забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом про публічні закупівлі;
-забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону про публічні закупівлі;
-представлення інтересів замовника з питань, пов’язаних із закупівлями, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ, надання в установлений строк необхідних документів та відповідних пояснень.
-проведення аналізу виконання договорів, укладених згідно із Законом про публічні закупівлі;
-вивчення змін в законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні.

Дата оголошення вакансії:

12.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

31.01.2022

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація