Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 31-40 із 2366 записів.

Термін прийому документів
ДГК 014

головний спеціаліст Відділу матеріально-технічного забезпечення

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

8500 грн. м.Київ

1) Організація автотранспортного обслуговування посадових осіб Держгеокадастру.
2) Організація надійної експлуатації та технічного обслуговування приміщень та технічних засобів і комунікацій;
3) Ведення обліку матеріальних цінностей та відповідальності за їх збереження

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
УСЕРТМРДА1/2021

заступник начальника управління соціально-економічного розвитку територій Миколаївської районної державної адміністрації

Управління соціально-економічного розвитку територій Миколаївської районної державної адміністрації

6600 - 6600 грн. Миколаївська

- координує роботу відділів, які входять до складу управління,
- організовує здійснення правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності управління;
- відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником управління з цих питань;
- подає на затвердження начальнику управління положення про управління та посадові інструкції працівників управління;
- вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління;
- звітує перед начальником управління про виконання покладених на управління галузевих завдань та затверджених планів роботи;
- за дорученням начальника управління може представляти інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Миколаївської районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
- здійснює контроль за виконанням наказів управління, бере участь у розробці проєктів наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер та підлягають державній реєстрації в порядку визначеним законодавством;
- бере участь у розробці проєкту кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- здійснює моніторинг та контроль за виконанням працівниками управління посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;
- забезпечує здійснення повноважень, делегованих районній державній адміністрації Миколаївською районною радою з питань, що відносяться до компетенції управління;
- за дорученням начальника управління бере участь в семінарах, колегіях, нарадах, інших заходах з питань, які відносяться до повноважень управління;
- розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
62179892104

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Управління соціального захисту населення Покровської райдержадміністрації Донецької області

5300 - 5300 грн. Донецька

1) Представляти (захищати) інтереси управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтереси управління;
2) Підготовка заяв по суті справи, клопотань, апеляційних та касаційних скарг, інших процесуальних документів;
3) Підготовка наказів з основної діяльності управління;
4) Розгляд листів, претензій, вимог та адвокатських запитів, що стосуються напрямів діяльності сектору;
5) Підготовка проектів відповідей на звернення громадян, листи та запити обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств установ, організацій усіх форм власності, що належать до компетенції сектору;
6) Опрацювання інформації та підготовка звіту щодо стану розгляду судових справ, стороною по справі у яких є управління;
7) Виконання інших доручень начальника управління відповідно до покладених на сектор претензійно-позовної роботи та представництва завдань;
8) Надає методичну допомогу працівникам управління щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
9) Здійснює роботу, пов’язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління;
10) Постійно підвищує свій професійний рівень;
11) Використовує у своїй професійній діяльності методики, технології, методи які пройшли відповідну експертизу;
12) Дотримується правил техніки безпеки і охорони праці на робочому місці.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ДГК 015

8500 грн. м.Київ

1. Підготовка та внесення пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
2. Методичне забезпечення та координація діяльності у сфері державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі на територіальному рівні Держгеокадастру з питань дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
3. Забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
4. Підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
5. Забезпечення в межах своєї компетенції виконання вимог законодавства у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.
6. Організація та здійснення позапланових перевірок у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
УСЕРТМРДА2/2021

6100 - 6100 грн. Миколаївська

- Керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
- забезпечення виконання плану роботи відділу, управління та плану роботи райдержадміністрації з питань, що стосуються роботи відділу;
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.
- Здійснює моніторинг:
- реалізації схеми планування території району;
- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
- забудови та іншого використання територій.
- Вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.
- Забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
- В межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.
- Видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.
- Видає будівельний паспорт забудови земельної ділянки.
- Видає паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.
- Готує проєкти рішень щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих за межами населених пунктів; інформування про прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ тощо - національного оператора поштового зв’язку, орган ведення Державного реєстру виборців.
- Погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПРДА 06/6

5300 - 5300 грн. Миколаївська

1) бере участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти, культури, охорони здоров’я в межах своїх повноважень;
2) забезпечує розвиток системи освіти та культури з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості в межах своїх повноважень;
3) визначає потреби, розробляє пропозиції щодо розвитку та вдосконалення мережі закладів охорони здоров’я, освіти та культури в межах своїх повноважень;
4) здійснює контроль за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності в межах своїх повноважень;
5) забезпечує реалізацію державної політики в сфері охорони
здоров’я та здійснює контроль за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень;
6) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах району та вжиття заходів до усунення недоліків;
7) координує діяльність закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов’язаної з наданням
лікувально-профілактичної допомоги населенню району в межах своїх повноважень;
8) виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
УСЕРТМРДА3/2021

6100 - 6100 грн. Миколаївська

- Керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
- забезпечення виконання плану роботи відділу, управління та плану роботи райдержадміністрації з питань, що стосуються роботи відділу;
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку
- Моніторинг умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізовує їх права відповідно до законодавства України
- Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти району вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
- Моніторинг забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організація навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників
- Забезпечення реалізації державної політики у галузі культури та спорту на території району, здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань спорту
- Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів та доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина України
- Сприяння організації дозвілля молоді, розвитку фізичної культури та спорту; сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту
- Розроблення та подання райдержадміністрації пропозиціїй стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню; приймання участі у підготовці та розробленні проєктів нормативно-правових актів та у розробленні проєктів розпоряджень голови райдержадміністрації у межах своїх повноважень
- Вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації
- Організація відповідно до законодавства роботи з охорони материнства і дитинства, контролювання стану здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
УСЕРТМРДА4/2021

6100 - 6100 грн. Миколаївська

- Керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
- забезпечення виконання плану роботи відділу, управління та плану роботи райдержадміністрації з питань, що стосуються роботи відділу;
- здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку
- Аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідних галузях у межах території Миколаївського району та вживає заходів до усунення недоліків
- Розробляє проєкт програми соціально-економічного розвитку Миколаївського району і подає її на затвердження Миколаївській районній раді, забезпечує організацію її виконання, звітує перед районною радою про її виконання
- Забезпечення контролю за виконанням показників програми соціально-економічного розвитку Миколаївського району на короткостроковий період
- Розроблення та організація заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату
- Підготовка пропозиції щодо:
- погодження інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки;
- надання за рахунок коштів місцевих бюджетів державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти у пріоритетних для району галузях економіки
- Забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва.
- Надання методичної допомоги щодо дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки
- Здійснення аналізу статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації до Миколаївської обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні
- Вивчення попиту на сільськогосподарську продукцію та сприяння формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої сільськогосподарської продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів
- Проведення моніторингу впливу на економіку цінової (тарифної) політики на місцевому ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ПРДА 07/7

7400 - 7400 грн. Миколаївська

1)забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації з міською, районною, селищними та сільськими радами, координує вивчає та узагальнює інформацію про роботу міської, селищних та сільських рад, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції;
2) здійснює загальне керівництво роботи відділу та забезпечує організацію виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
3) координує роботу по наданню практичної та методичної допомоги працівникам міської, селищних та сільських громад з питань, що належать до його компетенції;
4) забезпечує виконання плану роботи Первомайської районної державної адміністрації з питань, що стосуються роботи відділу та доручень голови Первомайської районної державної адміністрації;
5) розробляє проєкти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;
6) за дорученням голови райдержадміністрації організовує проведення перевірок діяльності міської, селищних та сільських громад у межах і порядку, встановленому законодавством, з питань, що належать до його компетенції;
7) аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності відділу, сприяє підвищенню фахової кваліфікації і професійного рівня працівників відділу;
8) бере участь в організації проведення семінарів, навчань, нарад з працівниками органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції відділу;
9) за дорученням керівництва бере участь у роботі сесій міської, районної, селищних, сільських рад;
10) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
№ФУ120413

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації

5300 - 5300 грн. Харківська

здійснює зведення та контроль за плануванням видатків, розглядає та здійснює перевірку розрахунків до кошторисів видатків, здійснює перевірку штатних розписів; здійснює перевірку бюджетних запитів по районним програмам ХРДА;
приймає безпосередню участь у складанні проєкту районного бюджету;
забезпечує планування джерел фінансування дефіциту по загальному та спеціальному фондах районного бюджету району;
здійснює перевірки форм помісячного звіту по джерелах фінансування дефіциту районного бюджету;
щомісячно проводить звірку балансування доходів та видатків районного бюджету району;
розробляє подання та забезпечує підготовку матеріалів до сесій районної ради, здійснює формування розпоряджень та додатків до нього;
приймає участь в підготовці та складанні річного звіту районного бюджету району;
надає мережу до УДКСУ Харківського району;
забезпечує підготовку матеріалів щодо формуванню бюджету та стану виплат по відповідних розділах для доповіді керівництву;
забезпечує контроль за використанням коштів по резервному фонду та освоєння коштів по програмах, що фінансується з районного бюджету;
виконує і направляє контрольні завдання до Департаменту фінансів облдержадміністрації

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

18.04.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація