Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 440 записів.

Термін прийому документів
№ЯРДА648229994131

7050 - 7050 грн. Харківська

- забезпечення своєчасного та якісного виконання покладених на Відділ завдань і функцій;
- розподіл обов’язків між працівниками Відділу, здійснення контролю за виконанням ними службових обов’язків та визначення ступеню їх відповідальності за неналежне виконання цих обов’язків;
- здійснення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Відділу;
- забезпечення розроблення проєкту положення про Відділ та посадових інструкцій працівників Відділу;
- забезпечення узагальнення результатів державного фінансового контролю, що здійснюється Відділом, та інформування про його результати керівництво Офісу та Держаудитслужбу;
- забезпечення контролю за повнотою дослідження питань, передбачених затвердженою програмою проведення державного фінансового аудиту та вживання необхідних заходів;
- розглядання поданих працівниками Відділу висновків щодо проєктів звітів за результатами державних фінансових аудитів на предмет додержання об’єктивності, ясності, обґрунтованості висновків, вичерпності опису виявлених фактів, повноти виконання програми державного фінансового аудиту із застосуванням визначених аудиторських процедур та вживання необхідних заходів;
- здійснення персональної відповідальності за зміст документів, складених за результатами заходів державного фінансового контролю, які проводять підлеглі працівники, а саме: за повноту застосованих засобів та методів контролю, якість та обґрунтованість висновків щодо наявності порушень норм законодавства, правильність визначення винних осіб;
- забезпечення здійснення аналізу стану дотримання господарюючими суб’єктами фінансової дисципліни, підготовка та надання керівництву Управління пропозицій щодо інформування про його результати керівництво Офісу, Держаудитслужби, відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів;
- організація підготовки відповідних аналітичних матеріалів щодо фактів неефективного та нецільового витрачання державних фінансових ресурсів, державного та комунального майна та надання керівництву Управління пропозицій щодо заходів, спрямованих на запобігання таким фактам надалі;
- організація контролю за роботою Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Управління, з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами при виконанні покладених на Відділ завдань і функцій;
- внесення в установленому порядку пропозицій керівництву Управління щодо своєчасного заміщення вакантних посад у Відділі, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, їх заохочення та накладення стягнень тощо;
- забезпечення ведення та складання звітності про роботу Відділу, її достовірність;
- вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу, підвищення кваліфікації працівників;
- при виконанні покладених завдань та обов’язків забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
- використання відомостей за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування фундаментальних наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи економічне значення;
- здійснення контролю за веденням діловодства у Відділі, збереженням документів;
- організація контролю за роботою Відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Офісу, з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами при виконанні покладених на Відділ завдань і функцій;
- внесення в установленому порядку пропозицій керівництву Офісу щодо своєчасного заміщення вакантних посад у Відділі, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, їх заохочення та накладення стягнень тощо;
- вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу, підвищення кваліфікації працівників;
- забезпечення дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства України з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994132

6300 - 6300 грн. Харківська

- забезпечення своєчасного та якісного виконання покладених на Сектор завдань і функцій;
- розподіл обов’язків між працівниками Сектору, здійснення контролю за виконанням ними службових обов’язків та визначення ступеню їх відповідальності за неналежне виконання цих обов’язків;
- забезпечення розроблення проєкту положення про Сектор та посадових інструкцій працівників Сектору;
- здійснення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Сектору;
- забезпечення організації бухгалтерського обліку фінансово - господарської діяльності Управління;
- відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами у бухгалтерському обліку;
- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових, в межах кошторисних призначень (з урахуванням залишків коштів) та за цільовим витрачанням, і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, участь (в частині фінансового забезпечення) в укладанні договорів з підприємствами, організаціями, що стосується господарської діяльності Управління;
- запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
- встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в Управлінні на основі використання сучасної автоматизованої технології роботи з документами, діловодного обслуговування підрозділів Управління, технічне забезпечення своєчасної та якісної підготовки документів, що надходять на розгляд;
- складання на підставі даних бухгалтерського обліку державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) по Управлінню в порядку, встановленому чинним законодавством;
- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, відповідно до затверджених нормативів та розрахунків видатків Управління до кошторису;
- здійснення інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу;
- формування проєктів довідок про складові заробітної плати працівників для нарахування пенсії та про нараховану заробітну плату за місцем вимоги;
- здійснення контролю за дотримання вимог щодо придбання, списання рухомого та нерухомого майна;
- складання розрахунків до кошторису та зміни розрахунків до нього по загальному та спеціальному фондах державного бюджету по Управлінню;
- заключення договорів та додаткових угод з постачальниками, що стосуються господарської діяльності Управління;
- здійснення контролю за відповідністю укладених договорів з постачальниками затвердженим асигнуванням, погодження проєктів договорів;
- організація контролю за роботою Сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Управління, з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами при виконанні покладених на Сектор завдань і функцій;
- внесення в установленому порядку пропозицій керівництву Управління та Офісу щодо своєчасного заміщення вакантних посад у Секторі, призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Сектору, їх заохочення та накладення стягнень тощо;
- вжиття необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Сектору, підвищення кваліфікації працівників;
- забезпечення дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства України з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
970

10600 грн. м.Київ

- координує надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
- координує надання на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель;
- забезпечує функціонування інформаційного ресурсу Уповноваженого органу;
- вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері публічних закупівель;
- забезпечує опрацювання та розгляд запитів, звернень народних депутатів України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів, установ, організацій, підприємств в межах компетенції відділу;
- забезпечує виконання доручень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та керівництва Мінекономіки, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
974

головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення публічних закупівель департаменту сфери публічних закупівель

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- розробляє та подає начальнику відділу проекти нормативно-правових актів, необхідні для виконання Закону України «Про публічні закупівлі» та регулювання державної політики у сфері публічних закупівель;
- здійснює опрацювання законодавчих, нормативно-правових актів, документів, запитів та звернень громадян, що надходять на опрацювання до відділу;
- бере участь у проведенні правової експертизи законодавчих актів та нормативно-правових актів, що стосується сфери публічних закупівель; розробленні аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів щодо функціонування сфери публічних закупівель в Україні;
- бере участь у розробленні актів законодавства, що забезпечують виконання міжнародних зобов’язань та зобов’язань України у сфері публічних закупівель відповідно до Угоди про асоціацію;
- подає пропозиції щодо формування порядку денного засідання комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель;
- готує та подає начальнику відділу пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері закупівель;
- розробляє, опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- готує проекти рішень щодо авторизації електронних майданчиків та рішень про відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель;
- готує проекти рішень щодо визначення та/або створення централізованих закупівельних організацій

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
UNMZ_25

головний спеціаліст

Управління нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння, використання та розпорядження нерухомого майна і земель

8500 грн. м.Київ

участь, згідно доручення керівництва Міністерства оборони України (начальника Управління), в окремих заходах щодо: методичного забезпечення питань з виготовлення технічної та правовстановлюючої документації на нерухоме військове (державне) майно та землі оборони; інвентаризації нерухомого військового (державного) майна; проведенні моніторингу технічного стану об’єктів нерухомого військового (державного) майна (об’єктів незавершеного будівництва), їх обліку, стану збереження та охорони;
забезпечення заходів з моніторингу державних реєстрів, рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, у тому числі мережі Інтернет, проведення аналізу судових рішень з питань володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями, з метою виявлення у цій сфері ризиків (негативних факторів) та порушень, які суперечать інтересам оборонного відомства та можуть спричинити порушення (або порушують) майнові права Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
участь в підготовці проектів законів і нормативно-правових актів, які стосуються повноважень Управління, опрацюванні нормативно-правових актів (надані щодо них пропозицій та зауважень), що надійшли із структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу, підпорядкованих їм органів військового управління, організацій, установ та підприємств, інших центральних органів виконавчої влади;
надання пропозицій щодо розроблення та подальшого удосконалення методичних рекомендацій у сфері володіння, використання та розпорядження нерухомим військовим (державним) майном і землями оборони, створення в Управлінні відповідних реєстрів, електронних баз даних та виготовлення необхідних картографічних матеріалів з цих питань;
участь, в межах компетенції відділу, в розгляді звернень громадян (фізичних і юридичних осіб), народних депутатів України, керівників центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які стосуються діяльності Управління;
забезпечення в межах компетенції функціонування у відділі системи управління охороною праці;
ведення електронного обліку контрольних заходів, які перебувають на виконанні у відділі, виконання моніторингу стану додержання його працівниками встановленого порядку роботи з документами та щодо своєчасного виконання ними доручених завдань, вказівок і доручень;
формування справ відділу, вжиття заходів щодо їх зберігання у адміністративному відділі та кадрів Управління, надання допомоги визначеній посадовій особі зазначеного підрозділу в їх підготовці до передачі в архівну установу Міністерства оборони України;
здійснення контролю за додержанням у службових приміщеннях відділу його працівниками та відвідувачами вимог пожежної безпеки;
здійснення представництва інтересів Міністерства оборони України в судах та інших юрисдикційних органах за напрямком діяльності Управління, на підставі відповідної довіреності.

Дата оголошення вакансії:

24.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994133

6300 - 6300 грн. Харківська

1) Керівництво та організація роботи:
забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на Сектор;
внесення пропозицій начальнику Управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
здійснення аналітично-консультативного забезпечення роботи начальника Управління з питань управління персоналом;
здійснення організаційного забезпечення та взяття участі у проведенні оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Управління.
2) Забезпечення участі у роботі щодо:
розробки положень про структурні підрозділи;
організації роботи щодо мотивації персоналу Управління;
забезпечення планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді;
створення сприятливого організаційного та психологічного клімату.
3) Організація роботи щодо заміщення вакантних посад:
вивчення потреби в персоналі на вакантні посади в Управлінні та внесення відповідних пропозицій начальнику Управління;
здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору;
забезпечення підготовки матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Управління.
4) Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління:
організація проведення внутрішніх навчань державних службовців Управління;
здійснює планування професійного навчання державних службовців Управління;
узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідніі пропозиції начальнику Управління.
5) Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань та проведення аналізу кількісного та якісного складу державних службовців.
6) Забезпечення розгляду пропозицій та підготовки документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.
7) Здійснення роботи, пов’язаної із:
заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників Управління;
оформлення та видачі довідок з місця роботи працівника;
забезпеченням видачі у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки
обліком військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Управління.
8) Ознайомлення державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.
9) Організація розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
10) Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом відповідно до чинного законодавства, дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, антикорупційного законодавства, законодавства України з питань державної служби; захисту персональних даних при їх обробці в установленому порядку; дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки; підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення організації службової діяльності; а також проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу та виконує інші доручення керівництва, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та державну службу, що належить до компетенції Сектору.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994584

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 - 5500 грн. м.Київ

Головний спеціаліст сектору правового забезпечення Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі-Управління), до основних завдань якого належить:
Головний спеціаліст безпосередньо:
1) здійснює юридичну експертизу проектів актів та інших документів;
2) візує акти Управління, як юрист чи виконавець;
3) здійснює перевірку відповідності законодавству проектів актів, документів що подаються на підпис керівництву;
4) забезпечує правильне застосування законодавства України в Управлінні;
5) у разі необхідності здійснює ознайомлює (усно чи письмово) посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві;
6) здійснює, в межах своєї компетенції, постійний перегляд нормативно-правових актів з метою проведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, усунення множинності, скасування застарілих актів та подає пропозиції завідувачу сектором;
7) надає консультації працівникам Управління щодо чинного законодавства України;
8) забезпечує представництво, у встановленому порядку, інтересів Управління, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради та Київського міського голови (за дорученням) в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, у межах наданих повноважень;
9) бере участь у підготовці договорів (контрактів) та забезпечує їх опрацювання і візування;
10) проводить претензійно – позовну роботу;
11) проводить роботу щодо державної регуляторної політики;
12) сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями та постановами прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
13) у відповідності з вимогами Закону України «Про звернення громадян» та в межах своїх повноважень розглядає та/або приймає участь у розгляді звернень громадян;
14) виконує інші розпорядження та доручення завідувача сектором правового забезпечення Управління;
15) зберігає відому головному спеціалісту сектору правового забезпечення державну таємницю та іншу інформацію, яка згідно законодавства України не підлягає розголошенню;
16) здійснює підготовку висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Управління;
17) бере участь у здійсненні організаційно практичних заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, збереження державної власності, соціального захисту працівників Управління, а також притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
972

10600 грн. м.Київ

- здійснює аналіз функціонування системи публічних закупівель;
- формує показники, необхідні для підготовки щорічного звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг), який подається до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати;
- здійснює збір та опрацьовує аналітичні дані щодо стану та перспектив розвитку сфери публічних закупівель, в тому числі за запитами структурних підрозділів департаменту сфери публічних закупівель;
- забезпечує співпрацю з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та структурними підрозділами Мінекономіки в межах компетенції відділу;
- бере участь в міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- здійснює збір, обробку даних та готує аналітичну інформацію, проекти документів та інші види матеріалів, що стосуються компетенції відділу;
- бере участь у розробленні методологій у різних сферах для суб’єктів сфери публічних закупівель;
- опрацьовує документи, запити та звернення громадян, що надходять до відділу

Дата оголошення вакансії:

27.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
№ЯРДА648229994134

5500 - 5500 грн. Харківська

-здійснює організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції щодо організації та проведення роботи з персоналом, забезпечення контролю за додержанням вимог трудового законодавства, реалізації державної політики з питань управління персоналом в підрозділах Офісу;
-здійснює перевірки стану роботи з персоналом в підрозділах відповідно до плану роботи Офісу;
-вносить керівництву Офісу пропозиції по усуненню виявлених недоліків і порушень за результатами проведених перевірок та притягненню винних осіб до відповідальності;
-здійснює контроль за дотриманням Законів України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції” та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань роботи з персоналом та державної служби;
-вносить пропозиції з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи працівників Офісу щодо періодичного переміщення їх по службі в підрозділах Офісу, а також переведення в інший державний орган або іншу місцевість за їх згодою;
-проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
- здійснює контроль за веденням діловодства у відділі, зберіганням документів і справ;
- забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”;
-бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності Офісу;
- дотримується правил внутрішнього службового розпорядку, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби.

Дата оголошення вакансії:

26.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...
ГУДГКПО 28102020

5100 - 5100 грн. Полтавська

Здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності та у частині родючості ґрунтів (провідний спеціаліст є одночасно державним інспектором у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель на території Полтавської області).
Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації, на яких планується провести зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) та підготовка для видачі спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених у встановленому порядку, а також обстеження земельних ділянок, яким заподіяна шкода внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.
Прийняття участі у роботі комісій при прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель.
Підготовка для внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства.
Здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву без спеціального дозволу, та вжиття заходів щодо її відшкодування в установленому законодавством порядку.
Здійснення розгляду звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів, запитів на інформацію, надання роз’яснень з питань, що належать до компетенції Управління з контролю за використанням та охороною земель.
Здійснення інших повноважень, визначених законодавством та, за рішенням безпосереднього керівника, виконання посадових обов’язків іншого державного службовця відділу (управління), у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

Дата оголошення вакансії:

28.10.2020

Кінцевий термін подачі документів:

30.10.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація