Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 21-30 із 18884 записів.

0103215

10550 грн. Черкаська

1) здійснює керівництво Управлінням культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації (далі – Управління), несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;
2) забезпечує реалізацію державної політики на території області в галузі культури
та охорони культурної спадщини;
3) забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань;
4) здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи працівників Управління;
5) формує положення та штатний розпис Управління, подає їх на затвердження голові Черкаської обласної державної адміністрації;
6) організовує розробку проектів законодавчих і нормативних актів, програм,
що належать до компетенції Управління;
7) вживає заходи щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;
8) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;
9) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Черкаської обласної державної адміністрації кошторису Управління.

Залишилось 2 дні Детальніше...
КОДА260591

5100 - 5100 грн. м.Київ

Здійснює виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
Подає пропозиції начальнику відділу щодо проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп.
Приймає участь у розгляді, в установленому порядку, звернень громадян.
Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.
Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Київської області.
Розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації та проекти рішень обласної ради.
Забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища.
Бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
Готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації.
За дорученням керівництва Департаменту приймає участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань економіки природокористування.
Подає пропозиції начальнику відділу щодо розподілу коштів екологічного податку, що надходять до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Здійснює інші передбачені законом повноваження.
Виконує доручення начальника відділу.

Залишилось 2 дні Детальніше...
КОДА260592

спеціаліст сектору персоналу

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

4230 - 4230 грн. м.Київ

Реалізовує державну політику з питань управління персоналом в Департаменті.
Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
За дорученням завідувача сектору персоналу перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Департаменті.
Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Департаменту, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення.
Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
Забезпечує оформлення документів у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»
Виконує доручення завідувача сектору.

Залишилось 2 дні Детальніше...
soda_09

12000 грн. Сумська

здійснює керівництво Департаментом захисту довкілля та енергетикиСумської обласної державної адміністрації (далі - Департамент), несе персональну відповідальність за організацію
та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
забезпечує реалізацію державної політики
у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсіва також у паливно-енергетичному комплексі на території області;
забезпечує реалізацію повноважень Сумської обласної державної адміністрації щодо:
видачі документів дозвільного характеру у межах повноважень;
надання зауважень і пропозицій до проектів документів у межах повноважень;
визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів;
реєстрації звітів про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин;
реєстрації декларацій про відходи;
передачі територій та об’єктів природно-заповідного фонду під охорону з оформленням охоронних зобов’язань;
видачу довідок величин фонових концентрацій;
управління якістю атмосферного повітря;
затвердження паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення тощо;
забезпечує здійснення у сфері паливно-енергетичного комплексу:
моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків за спожиту електричну енергію та природний газ, виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;
розробки пропозицій щодо удосконалення системи обліку електро-, газопостачання;
розгляду та опрацювання програм розвитку паливно-енергетичного комплексу тощо;
укладає договори (угоди), у тому числі щодо виконання бюджетних програм, видає довіреності;
здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби для державних службовців
та роботодавця для інших працівників Департаменту

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЧОДА261575

7400 - 7400 грн. Вінницька

Начальник відділу фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації – головний бухгалтер:
1) Здійснює організацію бухгалтерського обліку, фінансової діяльності та контроль за наявністю та рухом майна установи.
2) Планує та розробляє плани асигнувань, кошториси та розрахунки по коштах, бюджетні запити державного бюджету та зміни до них.
3) Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних та фінансових зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірне та у повному обсязі відображання операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
4) Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
5) Здійснює підготовку розрахунків та проектів штатних розписів районної державної адміністрації і її відділів.
6) Складає кошториси витрат районної державної адміністрації, візує кошториси та зміни до кошторисів Державного бюджету структурних підрозділів установи.
7) Формує та подає в електронному вигляді бюджетну та фінансову звітність по державному та місцевому бюджету в т.ч. консолідовану.
8) Веде мережу розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету та зміни до неї, здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів і платіжних зобов’язань.

Залишилось 2 дні Детальніше...
987654321

5500 грн. Хмельницька

Головний спеціаліст відділу здійснює державний нагляд (контроль):
1) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами-нерезидентами вимог законодавства:
а) про екологічну безпеку, зокрема щодо:
наявності та виконання вимог висновків державної екологічної експертизи;
наявності та виконання висновків з оцінки впливу на довкілля;
під час провадження видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку) законодавства про використання та охорону земель, надр із:
- консервації деградованих і малопродуктивних земель;
- збереження водно - болотних угідь;
- виконання екологічних вимог при наданні у власність і користування, в тому числі в оренду, земельних ділянок;
- здійснення заходів із запобігання забрудненню земель хімічними і радіоактивними речовинами, відходами, стічними водами;
- додержання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;
- додержання екологічних нормативів з питань використання та охорони земель;
- встановлення та використання водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також із додержання режиму використання їх територій;
- ведення будівельних, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
- використання та охорони надр.
б) законодавства про поводження з відходами щодо:
- дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами та подання декларацій про відходи;
- складання і ведення реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів;
- перевезення небезпечних відходів територією України та транскордонних перевезень відходів;
- збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;
- ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;
- виконання вимог нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;
- недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;
- дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;
- дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;
- додержання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні й похованні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;
- своєчасності й повноти виконання заходів щодо захисту земель від засмічення відходами;
в) законодавства щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.
г) проводить перевірки (у тому числі документальні) із застосуванням інструментально-лабораторного контролю.
ґ) державний нагляд (контроль) з інших ресурсів за окремим дорученням керівника;
3. Складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать, до компетенції відділу, надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства та здійснює контроль за їх виконанням.
4. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.
5. Готує пропозиції щодо надання територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;
готує пропозиції щодо внесення до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності.
6. Готує пропозиції щодо обмеження чи зупинення судовими органами діяльності підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин та лімітів скидів забруднюючих речовин.
7.Здійснює розрахунки збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних ресурсів.
8. Готує матеріали про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання природних ресурсів для пред’явлення в установленому порядку претензій.
9. Готує та передає правоохоронним органам матеріали про діяння, в яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
10. Готує та вносить у встановленому порядку начальнику відділу пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.
11. Готує пропозиції у встановленому порядку територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
12. Забезпечує в межах повноважень доступ до публічної інформації, в тому числі забезпечує захист таємної та/або службової інформації, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства.
14. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
15. Приймає участь у роботі з укомплектування та передачі для зберігання і обліку архівних документів до архіву Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області відповідно до встановлених правил.
16. Приймає участь у плануванні роботі відділу.
17. Несе персональну відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання завдань покладених на відділ, порушення Правил етичної поведінки державних службовців та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, за додержанням правил пожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки.
18. Здійснює інші повноваження відповідно до доручень начальника відділу та керівництва Інспекції.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0000011114/2020

секретар судового засідання

Голосіївський районний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Зазначає на повістках час перебування в суді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі.
- Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Здійснює приєднання поштових повідомлень до матеріалів справ, по яким винесені судові рішення.
- Здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, провідного спеціаліста/спеціаліста, що стосуються організації розгляду судових справ.
- Виконує вимоги Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
ВА26415

Головний спеціаліст

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області

5510 - 5510 грн. Донецька

1) організаційне забезпечення діяльності місцевих загальних судів області (далі – судів області), які становлять заходи інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямовані на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.
2) забезпечення збирання та обробку статистичної інформації, отриманої від місцевих судів;
3) забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність та цілісність статистичної інформації;
4) проведення аналізу показників стану здійснення правосуддя судами області;
5) забезпечення в установленому порядку статистичною та аналітичною інформацією органи державної влади;
6) проводить за результатами роботи судів області вивчення обсягу їх навантаження та вносить на розгляд начальнику відділу обґрунтовані пропозиції щодо можливої зміни кількості суддів та працівників апарату місцевих судів області

Залишилось 2 дні Детальніше...
24.03.2020-1

6100 грн. Донецька

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку, складання звітності та подання її до відповідних установ.
Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
Перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) своєчасно та у повному обсязі до відповідних бюджетів.
Забезпечення проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Зберігання, оформлення та передача до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності.
Здійснення делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування та інших функцій відповідно до типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи.

Залишилось 2 дні Детальніше...
24.03.2020-2

Головний спеціаліст сектора фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації

Покровська районна державна адміністрація Донецької області

5300 грн. Донецька

Ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат місцевого та державного бюджетів.
Забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
Подання в казначейство документів для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
Прийняття участі у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат, нестачі, крадіжки і псування активів установи.
Складання фінансової звітності.
Забезпечення підготовки оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом встановленого терміну.
Забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
Виконання інших доручень завідувача сектора в межах Положення про сектор фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації.
Здійснення делегованих відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

Залишилось 2 дні Детальніше...