Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1881-1890 із 1902 записів.

Термін прийому документів
МРДА2/2022

керівник апарату Миколаївської районної державної адміністрації

Миколаївська районна державна адміністрація

9700 - 9700 грн. Миколаївська

- здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;
- організовує аналітичний і оперативно-технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної і районної рад, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій;
- здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації;
- відповідає за стан ведення діловодства, обліку і звітності райдержадміністрації;
- забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації;
- організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців;
- забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує розгляд звернень громадян, їх об’єднань;
- забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»;
- організовує, в межах повноважень, розроблення проєктів програм з питань, що належать до його компетенції і подання їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою про їх виконання;
- організовує роботу щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації, добору персоналу, планування та організації заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформленням вступу на державну службу, її проходження та припинення;
- розглядає питання і вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації;
- забезпечує організацію надання райдержадміністрацією безоплатної первинної правової допомоги;
- забезпечує реалізацію державної політики в сфері архівної справи;
- здійснення правового, інформаційно-аналітичного, методичного, кадрового, матеріально-технічного та іншого організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації;
- забезпечує організацію доступу до публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

22.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
УМСЗО 202204

судовий розпорядник сектору служби судових розпорядників

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

4962 - 4962 грн. Закарпатська

Забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні і вживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання. Забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав, а також виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання. Здійснення перевірки та забезпечення готовності залу судового засідання чи приміщення, у якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи, визначення з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання та відповідно доповідь про їх готовність головуючому у справі. Оголошення про вхід суду до зали судового засідання і вихід з неї. Запрошення за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приведення їх до присяги, запрошення інших учасників судового процесу. Приймання від учасників судового процесу документів, доказів та інших матеріалів, що стосуються розгляду справи, і передача їх головуючому судді під час судового засідання. Звернення до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок. Сприяння доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав. При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомлення керівництва суду. Виконання інших завдань та функціональних обов’язків за дорученням безпосереднього керівника, пов’язаних із забезпеченням роботи сектору, в тому числі розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
дерт06_2022

5500 грн. Запорізька

1. Здійснення перевірки наявності первинних документів, які є підставою для нарахування і виплати заробітної плати, допомоги по тимчасової непрацездатності, щорічних основних, додаткових, учбових відпусток.
2. Здійснення нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасової непрацездатності, щорічних основних, додаткових, учбових відпусток та інших виплат, передбачених законодавством.
3. Підготовка та подання до Головного управління державної казначейської служби України у Запорізькій області та в банківські установи документів для перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам Департаменту.
4. Здійснення контролю за залишками відкритих асигнувань на рахунках Департаменту.
5. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку податкової, статистичної та іншої звітності.
6. Підготовка та видача працівникам Департаменту довідок про розмір заробітної плати.
7. Участь у складанні бюджетного запиту на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на утримання Департаменту.
8. Обробка первинних бухгалтерських документів та ведення облікових бухгалтерських регістрів.
9. Виконання інших обов’язків, за дорученням заступника директора Департаменту, начальника управління, відділу з метою виконання покладених на відділ та управління завдань.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ВОЗРДА3К

5950 - 5950 грн. Миколаївська

Здійснення аналізу діяльності органів місцевого самоврядування району в межах повноважень і порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги з удосконалення організації їх діяльності.
Участь у забезпеченні взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.
Забезпечення виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації питань по роботі із зверненнями громадян в райдержадміністрації.
Участь у вивченні діяльності органів місцевого самоврядування в межах і порядку, встановлених чинним законодавством.
Участь у підготовці проєктів розпоряджень, доручень голови Вознесенської районної державної адміністрації, інформаційних матеріалів, з питань, що належать до компетенції сектору.
Забезпечення роботи сектору відповідно до плану роботи відділу, Положення про відділ взаємодії з органами місцевого самоврядування Вознесенської районної державної адміністрації.
Виконання, в рамках чинного законодавства, доручень начальника відділу з метою забезпечення діяльності відділу.
В разі відсутності начальника відділу (відпустка, хвороба) забезпечення виконання його обов’язків.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ВОЗРДА4К

5300 - 5300 грн. Миколаївська

1. Забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та за окремими вказівками, веде документацію згідно номенклатури справ.
2. Забезпечує правильність витрачання коштів місцевого (районного) бюджету відповідно до фінансування та їх цільового призначення згідно затверджених кошторисів з урахуванням внесених змін, а також збереження грошових коштів та матеріальних цінностей: забезпечує своєчасне проведення розрахунків, які виникли в процесі виконання кошторисів; проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків та матеріальних цінностей, забезпечує своєчасне та правильне визначення результатів інвентаризації і відображення в бухгалтерському обліку; складає і надає в установлений термін бухгалтерську звітність.
3. Здійснює складання та погодження Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та Бюджетних запитів.
4. Забезпечує складання звітів про виконання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів.
5. Забезпечує складання звітності з витрат по нарахованій заробітній платі, утриманих податків, обов’язкових платежів та подання до відповідних органів.
6. Здійснює своєчасне правильне оформлення бухгалтерських документів, забезпечує законність виконання операцій.
7. Забезпечує облік матеріальних цінностей, проводить в установлені строки інвентаризацію грошових надходжень і матеріальних цінностей, малоцінного інвентарю, контролює їх збереження та відповідає за складання меморіального ордеру №13 по коштам місцевого (районного) бюджету.
8. Забезпечує облік розрахунків по коштам місцевого (районного) бюджету з постачальниками за придбані матеріали та послуги, та відповідає за складання меморіального ордеру №6.
9. Забезпечує облік за витрачанням коштів по відрядженням, забезпечує облік розрахунків та відповідає за складання меморіального ордеру №8 по коштам місцевого (районного) бюджету.
10. Складає і узгоджує з начальником відділу кошториси видатків, плани асигнувань, та розрахунки до них по видаткам, довідки змін до кошторисів, які фінансуються з місцевого (районного) бюджету.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
ВОЗРДА5К

5300 - 5300 грн. Миколаївська

1. Участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства, що належить до сфери управління райдержадміністрації, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах;
2. Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;
3. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та підготовка пропозицій до них;
4. Перегляд разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до компетенції відділу з питань правової роботи, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
5. Узагальнення разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації практики застосування законодавства у відповідній сфері, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
6. Участь у підготовці проектів договорів та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань;
7. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також аналіз отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрації;
8. Збирання інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
9. Розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України;
10. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації.

Дата оголошення вакансії:

25.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
КС24012022

Консультант суду

Кременецький районний суд Тернопільської області

5010 - 5010 грн. Тернопільська

- здійснює систематизацію законодавства та судової практики, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.
- здійснює ведення контрольних кодексів.
- інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.
- проводить узагальнення роботи суду.
- контролює ведення діловодства в суді.
- координує роботу архіву суду, надає методичну та практичну допомогу працівникам архіву суду.
- проводить навчання з працівниками апарату суду.
- здійснює контроль за веденням обліку та зберігання судових справ, ведення судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів, координує роботу старшого секретаря суду.
- контролює належний облік та зберігання речових доказів.
- здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень.
- за дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них.
- здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних, кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.
- бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату суду здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.
- вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його поліпшення відповідно до внутрішнього розподілу обов’язків між консультантами.
- виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.
Виконує роботу в КП «Д-3» відповідно до прав користувача автоматизованої системи документообігу, затверджених наказом голови суду.

Дата оголошення вакансії:

24.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

23.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
УСПРДА2601202204

Головний спеціаліст відділу підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг

Управління соціальної політики Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області

5300 - 5300 грн. Житомирська

1. Участь у розробленні районних програм та забезпечення виконання програм і заходів щодо:
- протидії торгівлі людьми;
- запобіганню, протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
- забезпечення рівності прав чоловіків та жінок;
- надання соціальної допомоги, підтримки, соціальних послуг сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2. Координація роботи щодо:
- надання допомоги і захисту постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
- діяльності та взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, на території району;
- діяльності центрів соціальних служб та інших установ, закладів, що надають соціальні послуги.
3. Надання правової, методичної та організаційної допомоги підприємствам, установам, організаціям, органам місцевого самоврядування, а також співпраця з ними та іншими благодійними організаціями, релігійними та громадськими об’єднаннями, установами та організаціями недержавної форми власності, волонтерськими організаціями, окремими волонтерами та громадянами з питань:
- протидії торгівлі людьми та забезпечення гендерної рівності;
- дотримання рівності жінок і чоловіків;
- усунення дискримінації за ознакою статі;
- створення недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги сім’ям з дітьми; сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; особам, які постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства; іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- надання соціальної допомоги та підтримки, соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
4. Проведення роботи щодо:
- впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- підготовки документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
- організації та проведення інформаційних кампаній, поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми;
- прийому та реєстрації заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі як уповноваженої на це особи;
- збору, аналізу і поширенню на території району інформації про домашнє насильство і насильство за ознакою статі;
- інформування постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися.
5. Здійснення моніторингу та аналізу ефективності проведення в громадах соціальної роботи із сім’ями та особами зі складними життєвими обставинами щодо надання їм соціальних послуг та соціальної підтримки.
6. Підготовка та подання встановленої звітності в межах компетенції.
7. Координація роботи щодо соціальної адаптації звільнених осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
8. Забезпечення виконання інших завдань і доручень начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

26.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

24.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
АВРРДА27012022

5300 - 5300 грн. Рівненська

1. Проведення науково-технічної обробки документів установ, підприємств та організацій району згідно з архівними вимогами.
2. Складання науково-довідкового апарату до архівних фондів.
3. Надання методичної допомоги керівникам архівних підрозділів установ, підприємств та організацій з питань організації діловодства та архівної справи.
4. Забезпечення належного збереження документів, взятих на експертизу та впорядкування.
5. Представлення описів на впорядковані документи експертно-перевірній комісії державного архіву області.
6. Ведення обліку архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи, організації району, подає належні відомості про ці документи державному архіву області. Видає архівні довідки, копії документів на вимогу фізичних і юридичних осіб.
7. Доведення до відома начальника відділу фактів незадовільного зберігання документів, їх псування, втрати. Приймання термінових мір для попередження пошкодження і втрати документів.
8. Дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил техніки безпеки та пожежної охорони.
9. Підвищення кваліфікації і ділових знань з архівної справи, забезпечення якісного виконання всього комплексу робіт згідно вимог, встановлених правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.
10. Ведення персональних даних «Звернення громадян» (журнал реєстрації). Розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів на інформацію з питань використання документів Національного архівного фонду України відповідно до чинного законодавства та інструктивних вимог.
11. Опрацювання документів з обмеженим доступом.

Дата оголошення вакансії:

27.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

24.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...
2601222ОдА

судовий розпорядник

Сарненський районний суд

4962 грн. Рівненська

Здійснює перевірку та забезпечує готовність залів судового засідання для розгляду справ, проваджень і доповідає про їх готовність головуючому.
Під час розгляду справ, проваджень:
забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання; з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання, визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця розміщення;
Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати; забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого; запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу; виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства; запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги; за вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду; забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав. Вживає заходи щодо видалення, за розпорядженням головуючого із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок; взаємодіє з працівниками правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок; здійснює, в разі необхідності, взаємодію із судовою охороною щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.
Вживає заходи безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання. Для забезпечення невідкладного розгляду справ, проваджень з питань, що виникли в процесі їх слухання, за розпорядженням головуючого, здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходи до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб. Сприяє доступу до приміщення суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав, обов’язків. При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівництво суду та організовує виклик спеціальних служб; виконує обов’язки відповідальної особи за охорону праці, електробезпеки, пожежної безпеки, проводить інструктажі з питань охорони праці;
Виконує інші розпорядження головуючого у справі судді, керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов проведення судових засідань.

Дата оголошення вакансії:

26.01.2022

Кінцевий термін подачі документів:

24.02.2022

Залишилось 3 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація