Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-76 із 76 записів.

ПРДА26.05.2020.1

5300 - 5300 грн. Київська

1. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, контролює їх здійснення на території Переяслав-Хмельницького району.
2. Організує і координує розробку мобілізаційного плану Переяслав-Хмельницького району на особливий період, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки.
3. Забезпечує розроблення, корегування і уточнення основних показників мобілізаційного плану Переяслав-Хмельницького району на особливий період.
4. Контролює стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які мають мобілізаційні завдання (замовлення).
5. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування Переяслав-Хмельницького району в умовах особливого періоду.
6. Розробляє заходи та здійснює контроль щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого процесу на підприємствах, в установах, організаціях.
7. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
8. Організує під час мобілізації здійснення заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду.
9. Організує контроль за організацією створення, розвитком, утриманням, передачею, ліквідацією та реалізацією мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
10. Організовує роботу пов’язану з визначенням можливостей задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, економіки та забезпечення життєдіяльності населення Переяслав-Хмельницького району в умовах особливого періоду, з бронюванням військовозобов’язаних та контроль за веденням військового обліку, забезпечення подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
11. Здійснює контроль за поданням державними інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів, готує і доводить іншим структурним підрозділам адміністрації вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації.
12. Розробляє плани заходів щодо забезпечення режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки на особливий період та на випадок надзвичайних ситуацій та не допускає необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.
13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства у сфері охорони державної таємниці та мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Дата оголошення вакансії:

26.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
701000006

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Берегівський районний суд Закарпатської області

6360 грн. Закарпатська

1.Організація впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу
2.Забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду, впровадження передових технології організації роботи з документами в суді, впровадження електронного суду.
3.Забезпечення введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді.
4.Організація проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення, забезпечує функціонування у суді інформаційно-телекомунікаційних систем, систем електронних комунікацій, програмного забезпечення та баз даних;
5.Здійснення обслуговування та моніторинг працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі.
6.Надання консультативної допомоги суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення
7.Забезпечення моніторингу введення в експлуатацію та організація обслуговування комп’ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.
8.Забезпечення доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.
9.Здійснення моніторингу дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі.
10.Забезпечення виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.
11.Проведення аналізу стану інформаційного забезпечення суду та внесення пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, подання відповідних звітів.
12.Забезпечення перевірки повноти виконання договірних обов’язків (по договору поставки устаткування для автоматичного оброблення інформації) та оформлення відповідних актів приймання – передачі.
13.Забезпечення роботи системи комплексного інформаційного забезпечення ’Ліга’. Забезпечення приймання та відправлення електронної пошти.
14.Виконання функцій із забезпечення виконання в суді організаційно-технічних заходів у сфері інформаційної безпеки, технічного захисту інформації та протидії кіберзагрозам.
15.Здійснення заходів щодо попередження кібернетичних загроз інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем.
16.Здійснення контролю стану захищеності інформації в системі електронного діловодства суду та локальній мережі суду, в тому числі здійснення заходів щодо кібернетичного захисту інформації.
17.Встановлення та оновлення ліцензійного програмного забезпечення на компютерному та серверному обладнанні суду для уникнення вразливості до потенційних кіберзагроз.
18.Здійснення постійного моніторингу електронної пошти суду щодо попередження можливих кібератак.
19.Вжиття заходів щодо зберігання резервних копій баз даних автоматизованої системи документообігу суду, шляхом їх резервування на окреме файлове сховище для уникнення втрат напрацьованої виробничої інформації у випадку виникнення кіберзагроз в суді.
20.Забезпечення підтримку цілісності та безпеки електронної інформаційної бази даних.
21.Забезпечення функціонування системи відеоконференцзв’язку.
22.Здійснення моніторингу щодо впровадження кваліфікованого електронного підпису. Вжиття заходів щодо забезпечення суддів і працівників апарату суду ключами електронного цифрового підпису.
23.Здійснення інформаційного наповнення веб-сайту суду.
24.Здійснення організацію доступу суддів і працівників апарату суду до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування у визначеному чинним законодавством порядку, а також контрольза дотриманням вимог щодо захисту інформації;

Дата оголошення вакансії:

25.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
701000007

Спеціаліст сектору управління персоналу

Берегівський районний суд Закарпатської області

4204 грн. Закарпатська

1. Перевіркадотриманнявимогзаконодавства про працю та державну службу, правил внутрішньогослужбового (трудового) розпорядку в суді.
2. Підготовка розрахунку стажу державних службовців, службовців, працівників патронатної служби а також суддів.
3. Розробленніпроектів нормативно-правовихактів, щостосуютьсяпитаньуправління персоналом (наказів з кадрових питань, про відпустки та відрядження тощо).
4. Підписання актупередачі справ і майна, у разізвільнення державного службовця з посади чипереведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державнимслужбовцем, якийзвільняється чи переводиться.
5. Обробка персональних даних, здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та формуванням, наповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) суддів та працівників апарату суду.
6. Моніторинг виконання завдань та ключових показників; та вжиття заходів щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату суду. Складання разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.
7.Оформлення, облік, видача службових посвідчень працівникам апарату суду.
8. Організаціяпроведенняспеціальноїперевіркищодоосіб, якіпретендують на зайняття посад в суді, у випадках передбачених законом
9.Оганізаціяпроведенняперевіркидостовірностівідомостейщодозастосуваннязаборон, передбаченихчастинамитретьою і четвертоюстатті 1 Закону України «Про очищеннявлади», підготовка довідки про їїрезультати
10. Ведення встановленоїзвітно-обліковоїдокументації, підготовкастатистичноїзвітності з кадровихпитань
11. Видача, у встановленому порядку, звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки
12. Підготовка проектів відповідей назверненьгромадян, підприємств, установ та організацій, посадовихосіб, запити та звернення народнихдепутатів, запити на інформацію з питаньуправління персоналом тощо
13. оформляє і видає довідки з місця роботи працівника апарат суду;
14. опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
15. виконує інші доручення завідувача сектору в межах Положення про сектор управління персоналу.

Дата оголошення вакансії:

25.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
701000008

Старший судовий розпорядник

Берегівський районний суд Закарпатської області

4250 грн. Закарпатська

1. Організація роботи служби судових розпорядників.
2.Внесення пропозицій керівнику апарату суду щодо поліпшення умов, удосконалення форм і методів роботи судових розпорядників.
3.Забезпечення належної взаємодії зі Службою судової охорони, Національною поліцією України, Національною гвардією України та працівниками апарату суду.
4.Забезпечення належного стану зали судового засідання, підготовку її до слухання справи, повідомлення про готовність головуючому судді і запрошення до нього учасників судового процесу.
5.Визначення, з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання,конкретних місць розміщення таможливої кількості осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання.
6.Оголошення про вхід і вихід суду із зали судового засідання та пропонування всім присутнім встати.
7.Слідкування за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання.
8.Запрошення за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приведення їх до присяги.
9.Запрошення за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання інших учасників судового процесу.
10.Забезпечення неухильного виконання розпоряджень головуючого судді.
11.Приймання за розпорядженням головуючого судді від учасників судового процесу документів, доказів та інших матеріалів, що стосуються розгляду справи, і передача їх головуючому судді під час судового засідання.
12.Забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.
13.Забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вжиття заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб.
14. Сприяння доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.
15. Забезпечення координації діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою, та інформування головуючого судді про затримку чи неможливість доставки цих осіб у суд.
16.Виконання інші розпоряджень головуючого судді, пов’язаних із створенням умов, необхідних для розгляду справи.
17.Забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.
18. Вжиття заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
19. Виконання інших доручень головуючого, пов’язаних зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.
20. Прийняття участі, у взаємодії зі Службою судової охорони, у заходах щодо додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил і підтримання громадського порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду.
21. Прийняття участі, у взаємодії зі Службою судової охорони, у заходах щодо забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу.

Дата оголошення вакансії:

25.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
№ЯРДА2616127490098682

Провідний спеціаліст командування

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат

4230 грн. Тернопільська

- перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис військовому комісару, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;
- надавати письмовий висновок військовому комісару з роз’ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства;
- за дорученням військового комісара представляти інтереси в судах та інших органах;
- організовувати облік, своєчасне опрацювання та підготовку необхідних матеріалів для належного забезпечення представництва в судах загальної юрисдикції, проводити аналіз судових справ;
- забезпечувати дотримання позовної роботи військовому комісаріаті, організовувати апеляційне та касаційне оскарження рішень, винесених не на користь військового комісаріату;
- разом з відповідними фахівцями надавати висновки щодо законності списання матеріальних цінностей та надавати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами;
- разом із заінтересованими посадовими особами та підрозділами військового комісаріату у межах компетенції брати участь у заходах щодо зміцнення військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників комісаріату;
- сприяти правильному застосуванню законодавства про працю;
- надавати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни у військовому комісаріаті;
- надавати правову допомогу службовим особам військового комісаріату в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників комісаріату;
- брати участь у забезпеченні правильного застосування законодавства про проходження військової служби, про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, норм трудового, житлового, пенсійного, інших законодавств, що стосуються прав і законних інтересів військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;
- вносити обов’язкові для розгляду письмові пропозиції військовому комісару, про поновлення порушених прав у разі невиконання вимог чинного законодавства при звільненні працівників з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;
- брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу військового комісаріату, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов’язаних з діяльністю комісаріату;
- вести зберігання текстів законів та інших нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства;
- відповідно до покладених завдань здійснювати діяльність, пов’язану з державною таємницею;
- виконувати накази військового комісара;
- виконувати інші доручення військового комісара та помічника військового комісара з правової роботи Тернопільського обласного військового комісаріату;
- провідний спеціаліст командування повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншому спеціалісту, за винятком випадків, визначених наказом військового комісара;
- відпрацьовувати всі документи у суворій відповідності до вимог наказів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
- вміти працювати на ПЕОМ та користуватись електронними засобами зв’язку.

Дата оголошення вакансії:

28.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

12.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
тест2

тест2

Національне агентство України з питань державної служби

1000 грн. м.Київ

тест2

Дата оголошення вакансії:

01.04.2020

Кінцевий термін подачі документів:

20.06.2020

Залишилось 2 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація