Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 131-140 із 457 записів.

Термін прийому документів
УСКО 0012

Заступник начальника відділу інституційного аудиту

Управління Державної служби якості освіти у Київській області

6700 - 6700 грн. м.Київ

Координує роботу відділу.
Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
Надає рекомендації закладам дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Надає роз’яснення з питань, що відносяться до повноважень відділу.
Надає рекомендації місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.
Розробляє проєкти розпорядчих документів, аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань освіти.
Надає консультаційну допомогу працівникам місцевих органів управління освітою, закладів освіти, підприємств, організацій, установ, громадянам із питань, що належать до компетенції відділу.
Розглядає звернення громадян, запити на отримання публічної інформації.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
чода19102020211

Головний спеціаліст з питань персоналу

Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

5500 грн. Чернівецька

1. Здійснює методичне, консультативне забезпечення діяльності Управління з питань управління персоналом:
- вносить пропозиції начальнику Управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
-проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
- за дорученням начальника Управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Управлінні.
2. Розробляє і бере участь в розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосується питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби:
- організовує роботу щодо розробки структури управління;
-організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи Управління;
-контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Управління та переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
-опрацьовує штатний розпис Управління.
3. Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків:
-вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Управлінні та вносить відповідні пропозиції начальнику Управління;
-здійснює організаційні заходи щодо оголошення та проведення конкурсу на заняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В»;
-розробляє спеціальні вимоги до усіх, які претендують на заняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
-забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб категорії «Б», які претендують на заняття посад в Управлінні;
-забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
4. Забезпечує проведення моніторингу виконання завдань та ключових показників, оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в Управлінні.
5. Забезпечує підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління:
-узагальнює потребу у професійному навчанні;
-планує професійне навчання;
-складає разом із державних службовцем індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
-проводить внутрішні навчання щодо процедури оцінювання для державних службовців Управління.
6. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
7. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Управління.
8. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та присвоєнням рангів державним службовцям.
9. Організовує роботу з ведення військового обліку України:
-готує документи для оформлення військово- зобов’язаним відстрочки від призову на період мобілізації та на воєнний час;
- проводить звіряння особових карток призовників і військово зобов’язаних з обліковими документами військових комісаріатів;
-готує звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій.
10. Забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.
Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
R9994

Головний спеціаліст

Вінницький окружний адміністративний суд

5760 - 5760 грн. Вінницька

1. Здійснює реєстрацію документів відповідно до Інструкції з діловодства в адміністративних судах України та Положення про автоматизовану систему документообігу суду відповідно до функціональних обов’язків та в межах наданого рівня доступу.
2. Здійснює підготовку проектів відповідей за заявами фізичних, юридичних осіб, установ, організацій щодо надання інформації про рух адміністративних справ, в межах функціональних обов’язків та в межах наданого рівня доступу.
3. Здійснює підготовку проектів відповідей, за запитами, скаргами, пропозиціями фізичних або юридичних осіб, що не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді.
4. Здійснює формування матеріалів за розглядом заяв, скарг, пропозицій, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
5. Здійснює реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції щодо діяльності суду.
6. Здійснює передачу відповідальним виконавцям, згідно резолюції керівництва, вхідної кореспонденції щодо діяльності суду.
7. За заявами стягувачів готує виконавчі документи для звернення судового рішення, що набрало чинності, до виконання в примусовому порядку.
8. Здійснює реєстрацію адміністративних справ, що надійшли з апеляційної та касаційної інстанції.
9. Вносить до комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду» відомості про результат перегляду адміністративних справ в порядку апеляційного та касаційного провадження.
10. Виконує інші доручення начальника відділу та заступника начальника відділу в межах функціональних повноважень, передбачених цією посадовою інструкцією.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
18.01.2021.1

заступник начальника відділу правового забезпечення

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

6700 - 6700 грн. Київська

1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу у межах делегованих йому начальником відділу повноважень;
2. Забезпечує організацію правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
3. Несе відповідальність за обґрунтування (правомірність) застосування адміністративно – господарських санкцій до суб’єктів господарювання, а також адміністративних стягнень по справам про адміністративні правопорушення, погоджує та візує проекти постанов про накладення адміністративно-господарських стягнень та постанов по справам про адміністративні правопорушення за наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують, та в разі відповідності їх законодавству.
4. Представляє та захищає правові інтереси Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області в державних органах та громадських організаціях, приймає участь у судових справах, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління, забезпечує аналіз та узагальнення результатів розгляду судових справ;
5. Вивчає практику застосування законодавства України у сферах безпечності харчових продуктів та ветеринарії, санітарного законодавства, насінництва та розсадництва, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду, захисту прав споживачів і реклами в цій сфері, вносить пропозиції щодо його вдосконалення, проводить аналіз правової роботи в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
УСКО 0013

Головний спеціаліст

Управління Державної служби якості освіти у Київській області

5500 - 5500 грн. м.Київ

Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
Здійснює заходи державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
Надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Готує запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і належать до його повноважень.
Відвідує заклади освіти, отримує від їх керівників необхідні пояснення, матеріали та інформацію для виконання завдань, покладених на управління Служби.
Розглядає звернення громадян та готує проєкти відповідей.
Надає рекомендації місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.
Вносить пропозиції керівництву відділу щодо удосконалення роботи, що відноситься до компетенції відділу .
Розробляє проєкти аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
232389525197

26500 грн. м.Київ

1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держводагентства;
2) забезпечення реалізації державної політики цифрового розвитку, цифрової трансформації адміністративних процесів та інформаційної інтеграції, запровадження цифрових технологій у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
18.01.2021.2

завідувач сектору з питань запобігання корупції

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

6300 - 6300 грн. Київська

1.здійснює загальне керівництво роботою сектору;
2. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
3. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
4. проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
5. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
УСКО 0014

Головний спеціаліст відділу інституційного аудиту

Управління Державної служби якості освіти у Київській області

5500 - 5500 грн. м.Київ

Проводить інституційні аудити закладів освіти (крім закладів вищої освіти).
Надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Готує запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і належать до його повноважень.
Відвідує заклади освіти, отримує від їх керівників необхідні пояснення, матеріали та інформацію для виконання завдань, покладених на управління Служби.
Надає роз’яснення з питань, що відносяться до повноважень відділу.
Надає рекомендації місцевим органам управління освітою щодо удосконалення їхньої роботи, приведення управлінських процесів у відповідність із вимогами законодавства, підвищення якості освіти і освітньої діяльності підпорядкованих закладів освіти.
Вносить пропозиції керівництву відділу щодо удосконалення роботи, що відноситься до компетенції відділу.
Розробляє проєкти аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу.
Розробляє проєкти наказів з питань, що належать до компетенції відділу.

Дата оголошення вакансії:

15.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДФДніпрОДА18012021

5500 - 5500 грн. Дніпропетровська

1. Здійснення експертизи рішень про затвердження та уточнення бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.
2. Перевірка та зведення затверджених планових показників місцевих бюджетів; зведення та підготовка окремих додатків та форм до річного звіту про виконання місцевих бюджетів.
3. Опрацювання розрахункових показників Міністерства фінансів України та місцевих органів влади до проектів бюджету.
4. Підготовка аналітичних матеріалів та проведення порівняльного аналізу виконання місцевих бюджетів до прогнозних показників Міністерства фінансів України та до показників, затверджених місцевими радами.
5. Підготовка довідок, доповідних записок, проектів розпорядчих документів (наказів, розпоряджень тощо) та інформацій щодо стану виконання бюджету області та місцевих бюджетів.
6. Ведення постійного моніторингу виконання зведеного бюджету області за даними звітності (щомісячної, щоквартальної, річної) головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.
7. Виконання контрольних завдань облдержадміністрації, обласної ради, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України тощо.
8. Участь у камеральних перевірках виконання бюджетів міст, районів та об’єднаних територіальних громад відповідно до затверджених програм, проведення перевірок з окремих питань бюджетної роботи в фінансових органах області.
9. Здійснення моніторингу стану розподілу сум перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів області. Проведення аналізу і контролю за станом розподілу вільних залишків коштів місцевих бюджетів області, аналізу стану фінансування соціальних виплат, що фінансуються з місцевих бюджетів області, оперативного аналізу надходження власних доходів, трансфертів з державного до місцевих бюджетів та підготовка моніторингу для керівництва департаменту фінансів та обласної ради.
10. Надання консультативно-методичної допомоги спеціалістам фінансових органів області та застосування оперативного зв’язку з райдержадміністраціями, районними радами, обласною радою, обласною державною адміністрацією, об’єднаними територіальними громадами під час вирішення питань, що стосується його компетенції; вивчення та застосування положень Бюджетного кодексу України та бюджетного законодавства, проведення аналізу виконання місцевих бюджетів.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НКРЕКП18.01.2021

44142 грн. м.Київ

- планує, організовує та координує діяльність працівників відділу комбінованого виробництва електричної та теплової енергії управління генеруючих підприємств Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики;
- забезпечує розробку нормативної бази щодо порядку формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та/або теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ в межах компетенції відділу;
- виконує доручення Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП, керівника апарату, директора департаменту, заступника директора департаменту та начальника управління;
- розробляє або бере участь у розробці проєктів рішень НКРЕКП з питань, що належать до компетенції відділу;
- бере участь у підготовці річного звіту НКРЕКП, а також надає пропозиції щодо внесення змін до законів України та інших нормативно-правових актів, які регулюють правові, економічні та організаційні засади у сфері виробництва електричної та/або теплової енергії, в межах компетенції відділу;
- бере участь у розгляді та аналізі матеріалів щодо встановлення/зміни тарифів (цін) на відпуск електричної та/або виробництво теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ, у тому числі щодо яких мають встановлюватись державні регульовані ціни на електричну енергію;
- бере участь в узагальненні та аналізі відповідного світового досвіду з регулювання діяльності з виробництва електричної та теплової енергії з метою використання його при вирішенні питань тарифоутворення та підвищення ефективності роботи виробників електричної та теплової енергії, зокрема у сфері розвитку високоефективної когенерації;
- бере участь у здійсненні аналізу та опрацюванні матеріалів в ході підготовки до затвердження звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей;
- бере участь в опрацюванні матеріалів та підготовці пропозицій щодо обсягів та умов покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії щодо надання послуг із забезпечення розвитку генеруючих потужностей та готує узгоджені пропозиції НКРЕКП щодо умов застосування стимулів, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

21.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація