Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 111-120 із 2140 записів.

Термін прийому документів
дод2009_1

Директор департаменту юридичного забезпечення

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

19900 грн. м.Київ

координація та організація роботи департаменту щодо забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на департамент; здійснення розподілу обов’язків між керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу;
здійснення організації представництва інтересів КРАІЛ у судах та інших органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових питань і спорів, організація претензійної та позовної роботи в КРАІЛ, здійснення контролю за її проведенням;
забезпечення здійснення правової експертизи проектів договорів, меморандумів, угод (контрактів), стороною яких є КРАІЛ, участі в підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів КРАІЛ та забезпечення заходів для юридичного супроводу при розгляді листів, запитів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, за результатами опрацювання яких, у разі необхідності, забезпечує підготовку правових висновків та пропозицій;
забезпечення в межах повноважень участі департаменту у підготовці структурними підрозділами апарату КРАІЛ проектів нормативно-правових актів за напрямами діяльності, розроблення, в межах компетенції департаменту, проектів внутрішніх нормативно-правових актів та проведення юридичної, антидискримінаційної, гендерно-правової експертиз проектів нормативно-правових актів, розробником яких є КРАІЛ;
за дорученням Голови КРАІЛ та/або керівника апарату КРАІЛ у межах компетенції департаменту розгляд разом з іншими структурними підрозділами звернень громадян, адвокатських запитів, звернень та запитів народних депутатів України, листів державних органів та юридичних осіб незалежно від форми власності, розгляд запитів на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
надання пропозицій до паспорта бюджетної програми, а також звітування про виконання паспорта бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей»; бюджетної декларації на середньостроковий період; проектів наказів щодо планування роботи КРАІЛ, а також звітування про виконання закріплених за департаментом завдань;
забезпечення, у межах повноважень департаменту, реалізації державного регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;
забезпечення, в межах компетенції, дотримання законодавчих вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України, здійснення контролю за документообігом у Департаменті, організація роботи з документами у відповідності із законодавством та забезпечення їх збереження, а також виконання інших функцій, визначеними положеннями про КРАІЛ, про Департамент та за дорученнями керівництва КРАІЛ, неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства;
виконує інші обов’язки, передбачені Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_2

Начальник управління захисту прав громадян

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

16600 грн. м.Київ

координація та організація роботи управління:
- контроль за виконанням завдань і функцій, покладених на управління;
- забезпечення виконання плану роботи управління та плану роботи КРАІЛ з питань, що стосуються роботи управління;
розподіл обов’язків між керівниками підпорядкованих структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу;
підготовка, погодження та видання в межах своєї компетенції рішень, що є обов’язковими для виконання організаторами азартних ігор та лотерей з питань, що належать до компетенції Комісії, та здійснення контролю за їх виконанням;
здійснення розгляду, перевірки та внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» (далі – Закон);
забезпечення розгляду скарг гравців та інших осіб на дії організаторів азартних ігор, здійснення у разі виявлення порушень за результатами їх розгляду заходів відповідно до Закону;
здійснення аналізу та внесення пропозицій щодо встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією);
участь у визначенні принципів відповідальної гри;
здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_3

16000 грн. м.Київ

здійснення керівництва діяльністю відділу;
розподіл обов’язків між підпорядкованими працівниками, очолює та контролює їх роботу;
підготовка, погодження та видання в межах своєї компетенції рішень, що є обов’язковими для виконання підпорядкованими працівниками, та здійснення контролю за їх виконанням;
здійснення в межах повноважень адміністрування Державної системи онлайн-моніторингу;
бере участь у межах повноважень щодо забезпечення моніторингу діяльності організаторів азартних ігор з використанням Державної системи онлайн-моніторингу;
підготовка пропозицій щодо проведення організаційно-технічних заходів щодо побудови та супроводу інформаційних систем, модернізації та розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій у Комісії;
підготовка з подальшим винесенням пропозицій для прийняття рішення про встановлення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу, розроблення та затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн-моніторингу;
забезпечення у межах повноважень підготовки пропозицій щодо встановлення порядку передачі організаторами азартних ігор накопиченої інформації у разі зупинки функціонування Державної системи онлайн-моніторингу з технічних або будь-яких інших причин;
надання пропозицій в межах повноважень щодо реалізації визначення відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» української та/або іноземної лабораторії, що видає сертифікат відповідності Державній системі онлайн-моніторингу згідно із Законом;
здійснення інших повноважень, визначених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
100069

Консультант суду

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4440 грн. Донецька

Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики;
здійснює ведення контрольних кодексів;
інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня;
проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання;
організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду;
забезпечує роботу системи комплексного інформаційного забезпечення «Ліга»;
здійснює контроль за роботою по підготовці і передачі до архіву суду закінчення провадження справ, карток, журналів, порядків;
контролює ведення діловодства в суді;
координує роботу архіву суду, надає методичну та практичнудопомогу працівникам архіву суду;
здійснює роботу з підвищення кваліфікації працівників суду;
здійснює контроль за веденням обліку та зберіганням судових справ, веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів, координує роботу старшого секретаря суду;
контролює належний облік та зберігання речових доказів;
веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду;
здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи суду з розгляду звернень;
за дорученням голови суду чи керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них;
здійснює облік та контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду та керівникові апарату про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення роботи;
здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;
бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботи суду;
вивчає питання організаційного забезпечення діяльності суду та готує пропозиції щодо його поліпшення;
виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду;
здійснює контроль та підготовку проведення щоквартального складання аналізу стану здійснення судочинства та за підсумками року;
здійснює облік запитів на публічну інформацію.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_4

13700 грн. м.Київ

готує інформаційні, аналітичні, статистичні та інші матеріали (довідки, звіти тощо) з питань інформації, яка була оприлюднена на офіційному вебсайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей;
забезпечує приймання, попереднє опрацювання, реєстрацію, облік та систематизацію запитів щодо надання публічної інформації, які надходять в письмовій та (або) електронній формі, організацію консультацій щодо порядку складання та подання запитів на інформацію, координацію та контроль за наданням доступу до публічної інформації, а також забезпечує зберігання вхідних та вихідних запитів на публічну інформацію;
забезпечує редакційне опрацювання інформації та безпосереднє оприлюднення інформації на офіційному вебсайті КРАІЛ; здійснення загального контролю над усіма етапами підготовки та обробки інформації, координація роботи відповідальних виконавців по внесенню інформації, що розміщується на вебсайті КРАІЛ, моніторинг стану інформаційного наповнення вебсайту;
забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів КРАІЛ та пропозицій, спрямованих на вдосконалення організації роботи із публічними запитами в КРАІЛ та вносить їх на розгляд в установленому порядку директору департаменту
забезпечує організацію та планування роботи відділу, контроль за своєчасністю та повнотою виконання завдань, заходів передбачених відповідними планами роботи, підготовку звітів про їхнє виконання;
здійснює аналіз, розроблення, внесення змін до внутрішніх документів організаційно-розпорядчого характеру КРАІЛ та приведення їх у відповідність до чинного законодавства у межах повноважень відділу;
забезпечує впровадження системи електронного документообігу в КРАІЛ, її змістового наповнення відповідно до повноважень та покладених н відділ завдань;
забезпечує дотримання службової, трудової, виконавчої дисципліни та неухильне виконання вимог антикорупційного законодавства;
здійснює виконання інших обов’язків, відповідно до покладених на відділ завдань, доручень керівництва КРАІЛ, директора департаменту

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_5

Головний спеціаліст відділу представництва Комісії в судах

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

10600 грн. м.Київ

забезпечення в установленому порядку представлення інтересів КРАІЛ у судах та інших органах і організація претензійної та позовної роботи у КРАІЛ, здійснення контролю за її проведенням;
підготовка документів з питань, що належать до повноважень відділу, візування проектів документів;
розробка внутрішніх документів організаційно-розпорядчого характеру, що стосуються виконання відділом основних завдань;
ведення журналу обліку судових засідань у справах за участю КРАІЛ;
аналіз та узагальнення судової практики розгляду справ за участю КРАІЛ, доведення результати цієї роботи до заінтересованих структурних підрозділів КРАІЛ;
здійснення моніторингу стану розгляду в судах справ за участю КРАІЛ та невідкладне повідомлення відповідних структурних підрозділів про набрання законної сили судовими рішеннями про покладення зобов’язань або стягнення коштів з КРАІЛ;
здійснення ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, стороною в якому є КРАІЛ, за наявності підстав підготовка процесуальних документів для оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців при необхідності;
виконання інших обов’язків, визначених Законами України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», «Про державні лотереї в Україні», положеннями про КРАІЛ, про департамент, про відділ і за дорученням начальника відділу, дотримання антикорупційного законодавства

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
БРССЗ16092021

Секретар судового засідання

Богунський районний суд м.Житомира

4440 - 4440 грн. Житомирська

1) Здійснення заходів та вчинення дій щодо підготовки справи (кримінального провадження) до розгляду та під час судового засідання:
• здійснення судових викликів та повідомлень в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлення заявки до органів поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та обвинувачених осіб, підготовка копій відповідних судових рішень;
• оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду;
• перевірка наявності і з’ясування причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доведення про це головуючому судді;
• перевірка осіб, які викликані в судове засідання, та зазначення на повістках час перебування в суді.
• забезпечення фіксування судового процесу (судового засідання) або проведення судового засідання в режимі відеоконференції за допомогою технічних засобів відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду.
• ведення журналу судового засідання та протоколу судового засідання;
• в разі відсутності судового розпорядника, вручення особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки;
2) Внесення інформації до автоматизованої системи документообігу суду про рух судових справ та кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні відповідного судді.
3) Виготовлення копій судових рішень у справах, які знаходяться у провадженні судді. Оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
4) Здійснення заходів щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснення заходів щодо дачі засудженим підписки в порядку ст.ст. 75, 76 КПК України.
5) Оформлення виконавчих листів у справах, за якими передбачено негайне виконання.
6) Оформлення матеріалів судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді, передача справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
7) Після кожного судового засідання з участю присяжного негайне повідомлення відповідальної особи суду про участь в судовому засіданні присяжного з наданням довідки.
8) У разі винесення судом рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави або припинення/скасування дії такого рішення та відкриття/закриття провадження у справах з розгляду спорів щодо права спільної часткової власності із внесенням коштів на депозитний рахунок негайне повідомлення відповідальної особи суду про прийняття такого рішення з наданням його копії.
9) Виконання інших доручень судді, голови суду, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ, а також які не передбачені посадовою інструкцією, але витікають зі змісту нормативно-правових актів, наказів, розпоряджень тощо.

Дата оголошення вакансії:

16.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_6

10600 грн. м.Київ

бере участь у підготовці проектів рішень КРАІЛ;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань віднесених до компетенції відділу;
бере участь у затвердженні порядків ведення реєстрів, передбачених Законом України «Про державне регулювання азартних ігор», включення, внесення змін та виключення інформації з реєстрів, а також у веденні таких реєстрів;
забезпечує розгляд, перевірку та з метою внесення відомостей про фізичних осіб, стосовно яких наявні обмеження у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх у випадках, установлених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор»;
забезпечує встановлення вимог щодо боротьби з вираженою ігровою залежністю (лудоманією) у відповідності до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор»;
бере участь у веденні реєстрів, передбачених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації азартних ігор»;
забезпечує представництво КРАІЛ в установленому законодавством порядку інтересів КРАІЛ у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються компетенції відділу;
забезпечення дотримання службової, трудової, виконавської дисципліни та неухильне виконання вимог антикорупційного законодавства;
забезпечує захист персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
здійснення інших обов’язків визначених законами України, що регулюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері;

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
дод2009_7

Головний спеціаліст відділу планування та фінансування

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

10600 грн. м.Київ

здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності КРАІЛ, а саме: організація планово-фінансової роботи, прогнозного планування видатків на утримання, матеріально-технічне забезпечення діяльності КРАІЛ, розвиток інформаційних технологій та інше;
забезпечення роботи щодо фінансового планування КРАІЛ:
- складання в установленому порядку проєктів кошторисів, плану асигнувань та розрахунків до кошторису КРАІЛ та внесення змін до них на підставі отриманих розрахунків від структурних підрозділів КРАІЛ;
- розгляд та подання керівництву у встановленому порядку на затвердження кошториси та плани асигнувань КРАІЛ, відповідно до доведених лімітів видатків і вимог законодавства у частині правильності їх складання, економічної доцільності та обґрунтованості;
- організація погодження та затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань КРАІЛ;
забезпечує відповідність річного плану закупівель товарів, робіт і послуг у частині відповідності очікуваної вартості закупівель обсягам асигнувань, передбаченим у кошторисі КРАІЛ на відповідний бюджетний рік;
забезпечує відповідність договорів та угод на придбання товарно-матеріальних та інших цінностей, на виконання робіт та послуг, кошторису та бюджетним призначенням КРАІЛ на відповідний бюджетний рік;
бере участь в опрацюванні та погодженні документації з публічних закупівель та проектів господарських договорів (контрактів) у частині відповідності нормативно-правовим актам, дотримання вимог законодавства щодо порядку розрахунків, терміну поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), наявності специфікації, графіка поставки, календарних планів виконання робіт тощо, здійснення моніторингу використання коштів за договорами, укладеними КРАІЛ за результатами процедури закупівлі;
аналізує раціональність та ефективність використання КРАІЛ бюджетних коштів та, у разі необхідності, готує пропозиції щодо оптимізації видатків на їх утримання, можливих шляхів економії, більш раціонального використання коштів;
здійснює моніторинг використання державних коштів згідно з цільовим призначенням, передбаченим кошторисом, чітко дотримуючись фінансово-бюджетної дисципліни і максимальної економії грошових коштів та матеріальних цінностей;
розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників КРАІЛ;
здійснює реєстрацію укладених КРАІЛ господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів;
виконує інші обов’язки, передбачені законодавством у межах повноважень неухильно дотримуючись вимог антикорупційного законодавства

Дата оголошення вакансії:

21.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...
100070

Секретар суду

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

4394 грн. Донецька

Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді;
забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів;
веде номенклатурні справи суду;
здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів;
здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій;
проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ;
веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження;
здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби та державної фіскальної служби;
проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи;
складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ;
надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду;
здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії за минулі роки;
здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку;
на час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов’язки;
виконує доручення керівника апарату суду, старшого секретаря щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

08.09.2021

Кінцевий термін подачі документів:

28.09.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація