Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1171-1180 із 19013 записів.

000864

36200 грн. м.Київ

розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сфері паливно-енергетичного комплексу (далі – ПЕК);
забезпечує підготовку пропозицій щодо удосконалення системи стратегічного планування;
бере участь у організаційному і методологічному забезпеченні розроблення документів стратегічного планування;
бере участь у розробленні за дорученням керівництва Міністерства проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань стратегічного планування;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положенням Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням України. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов’язкові до розгляду пропозиції;
готує пропозиції Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;
взаємодіє зі структурними підрозділами Міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності Міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;
здійснює моніторинг виконання Міністерством Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів;
здійснює зведений аналіз основних результатів у галузях та сегментах ПЕК та формує рекомендації щодо удосконалення політики у відповідних галузях та сегментах;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000863

36200 грн. м.Київ

розробляє пропозиції щодо реалізації державної інвестиційної політики у паливно-енергетичному комплексі (далі - ПЕК), а також його окремих галузях, що відносяться до сфери компетенції Міністерства;
бере участь у координації роботи Міністерства стосовно створення необхідних умов для підвищення інвестиційної привабливості галузей та підприємств ПЕК, зокрема, створення стимулів для залучення інвесторів;
бере участь у здійсненні координації з підготовки, оцінки та відбору державних інвестиційних проектів підприємств ПЕК, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями»;
бере участь в організації та здійсненні координації роботи Міністерства, підприємств ПЕК стосовно започаткування, підготовки та реалізації інвестиційних проектів і програм у ПЕК;
бере участь у координації діяльності, пов’язаної з проведенням аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та виявленні можливих ризиків, пов’язаних з його реалізацією щодо об’єктів ПЕК;
бере участь в організації діяльності, пов’язаної з наданням Міністерством підтримки започаткування та/або впровадження інвестиційних проектів у ПЕК;
бере участь у розробленні за дорученням керівництва Міністерства проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної політики, що відносяться до сфери компетенції Міністерства, а також у проведенні їх експертизи;
бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, доповідей та довідок;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000862

36200 грн. м.Київ

бере участь у бюджетному плануванні діяльності Міністерства. Участь у розробці, підготовці пропозицій щодо бюджетного фінансування паливно-енергетичного комплексу (далі – ПЕК);
бере участь у координації роботи інших директоратів Міністерства щодо участі Міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
надає пропозиції щодо відповідності бюджетних програм Міністерства та інших головних розпорядників державних коштів, діяльність яких скеровується Міністерством, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, Міністерства, та затверджених документах політики Міністерства;
бере участь у координації роботи інших підрозділів Міністерства з питань надання державної допомоги в ПЕК;
здійснює аналіз відповідності показників ефективності, що містяться у бюджетних програмах та в бюджетному запиті Міністерства, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, Міністерства, та затверджених документах політики Міністерства;
готує пропозиції щодо формування законодавчої бази з питань Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних, економічних, соціальних і галузевих програм;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000861

36200 грн. м.Київ

розробляє пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації в паливно-енергетичному комплексі (далі - ПЕК) єдиної державної політики у сфері міжнародного співробітництва та європейської і євроатлантичної інтеграції України;
здійснює інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у ПЕК у сфері інтеграції України до ЄС;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним положеннями Угоди про асоціацію;
взаємодіє зі структурними підрозділами Міністерства з питань планування їх роботи за напрямком впровадження та звітування щодо виконання зобов’язань України у сферах компетенції Міністерства відповідно до Угоди про асоціацію;
бере участь в межах компетенції у координації діяльності Міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
здійснює координацію діяльності Міністерства з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співробітництва з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;
бере участь в межах компетенції у розробці проектів нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції;
здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів з питань європейської інтеграції та пов’язаних з виконанням зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі між Україною та ЄС, Договору до Енергетичної Хартії, Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства тощо та здійснює координацію їх реалізації в ПЕК;
готує проекти законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на виконання внутрішньодержавних процедур набрання чинності міжнародними договорами України, розробником або ініціатором яких є Директорат;
надає пропозиції щодо розвитку багатостороннього міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
сприяє відповідно до законодавства забезпеченню виконання міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції;
формує перспективні напрямки двостороннього співробітництва в галузі ПЕК;
готує пропозиції в межах компетенції стосовно заходів з інтеграції енергетичних мереж та енергетичних ринків України до енергетичних мереж і ринків ЄС з урахуванням оцінки ризиків та переваг;
готує разом з іншими структурними підрозділами Міністерства аналітичні матеріали щодо стану та перспектив розвитку багатостороннього міжнародного співробітництва у відповідних сферах;
сприяє участі Міністерства у тематичних програмах ЄС, започаткуванню та реалізації проектів і заходів у рамках нових інструментів Європейської Комісії, зокрема, TWINNING, TAIEX тощо;
бере участь у координації роботи з впровадження проектів зовнішньої допомоги ЄС, Ради Європи та ООН у сфері паливно-енергетичного комплексу;
бере участь в організації форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з питань співробітництва з міжнародними політичними організаціями;
бере участь представленні у межах компетенції інтересів Міністерства у координаційних, консультативно-дорадчих та інших структурах, створених в рамках міжнародних проектів та програм;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000860

36200 грн. м.Київ

розробляє проекти нормативно-правових актів стратегічного напрямку у сферах реформування паливно-енергетичного комплексу, забезпечення перспективного розвитку галузей ПЕК, бюджетного планування та залучення інвестицій;
проводить експертизу проектів нормативно-правових актів у сфері реформування паливно-енергетичного комплексу, забезпечення перспективного розвитку галузей ПЕК, бюджетного планування та залучення інвестицій;
готує розпорядчі документи у сфері реформування паливно-енергетичного комплексу, забезпечення перспективного розвитку галузей ПЕК, бюджетного планування та залучення інвестицій;
проводить консультації із заінтересованими сторонами;
виконує плани та заходи з реформування у сфері компетенції експертної групи;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000859

42400 грн. м.Київ

формує державну політику в паливно-енергетичному комплексі в частині питань, спрямованих на розвиток об’єктів альтернативної і відновлювальної енергетики;
формує науково-технічну політику щодо розвитку альтеративної та відновлювальної енергетики, обладнання для акумулювання енергії з метою досягнення наведених в енергетичній стратегії України показників встановленої потужності та обсягу виробництва енергії з відновлювальних джерел;
формує державну політику щодо підвищення точності і надійності прогнозування обсягу генерації об’єктами відновлювальної енергетики з метою зниження величини необхідної регулюючої потужності для забезпечення операційної безпеки ОЕС України;
аналізує теоретичний, технічно-досяжний і економічно-доцільний енергетичні потенціали відновлювальних джерел енергії в розрізі територій і типів електроустановок;
проводить оцінку обсягів генерації об’єктами відновлювальної енергетики виходячи технічних параметрів таких електроустановок та кліматичних умов території їх розташування;
здійснює аналіз тенденцій розвитку відновлювальної енергетики в Україні і пов’язаних з цим потенційних загроз порушення операційної безпеки та економічності режимів ОЕС, розробляє пропозиції щодо упередження негативних явищ, які можуть перешкоджати сталому розвитку відновлювальної енергетики в Україні;
здійснює моніторинг та аналіз світових тенденцій розвитку відновлювальної енергетики, проводить експертну оцінку науково-технічних розробок в зазначеному напрямку, готує відповідні аналітичні матеріали;
здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної технічної політики в частині питань, що відносяться до його компетенції, надає їм необхідну консультативну допомогу;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної науково-технічної політики в частині сталого розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики;
готує проекти законодавчих і нормативно-правових актів щодо розвитку об’єктів альтернативної і відновлювальної енергетики;
готує проекти документів державної політики щодо забезпечення сталого розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики в Україні, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали і подає їх на розгляд керівництва Міністерства;
бере участь в організації, чи організовує самостійно науково-практичні конференції, семінари, наради з питань, що відносяться до його компетенції;
здійснює підготовку інформаційної графіки (інфографіки) для наочного зображення (візуалізації) проміжних і остаточних результатів в частині формування державної політики щодо сталого розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики;
розробляє пропозиції щодо продовження, перегляду, або коригування державної технічної політики, що належить до сфери його компетенції;
приймає участь в міжнародному співробітництві щодо питань сталого розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000858

42400 грн. м.Київ

забезпечує формування державної політики з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії для збереження цілісності об’єднаної енергетичної системи України;
здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики на енергетичних ринках за визначеними показниками, готує пропозицій щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
організовує формування прогнозних річних та місячних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, накопичення органічного палива в кількісних показниках, необхідних для забезпечення сталої роботи об’єднаної енергетичної системи України та електростанцій;
здійснює аналіз звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи України для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву з урахуванням вимог безпеки постачання електричної енергії;
розроблює пропозицій щодо планування заходів із забезпечення безпеки постачання електричної енергії, які повинні охоплювати:
- баланс попиту та пропозиції на ринку електричної енергії;
- рівень очікуваного попиту на електричну енергію та передбачених додаткових генеруючих потужностей, запланованих або що будуються;
- заходи щодо покриття максимального навантаження та недопущення дефіциту генеруючих потужностей;
розглядає пропозицій щодо формування графіків ремонтів та реконструкції електростанцій на підставі проведеного аналізу з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи України;
розглядає та здійснює аналіз енергетичних характеристик електричних станцій і мереж з метою їх затвердження;
здійснює аналіз поточних та планових цінових показників ринків електричної енергії та вугілля з урахуванням тенденцій розвитку світових (у т.ч. європейських) енергетичних бірж;
надає пропозицій щодо вжиття заходів у випадках ризику порушення безпеки постачання електричної енергії;
аналізує стан виконання прогнозного балансу об’єднаної енергетичної системи України та готує пропозицій керівництву Директорату щодо шляхів вирішення виявлених проблем, зокрема щодо альтернативних варіантів їх розв’язання, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;
розробляє проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції експертної групи;
забезпечує узгодженість проектів документів державної політики та актів законодавства, що ним розробляються, з цілями та пріоритетами, визначеними програмою діяльності та планами пріоритетних дій Кабінету Міністрів України, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), іншими міжнародними зобов’язаннями України;
здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики та надання їм необхідної консультативної допомоги;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної політики в частині забезпечення безпеки постачання електричної енергії для збереження цілісності об’єднаної енергетичної системи України;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000857

42400 грн. м.Київ

забезпечує формування, приймає участь у розробці та сприяє реалізації державної політики в частині розвитку конкурентних ринків природного газу, нафти та нафтопродуктів (далі – енергетичні ринки) на виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері енергетичних ринків, що випливають з членства України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства та з Угоди про асоціацію;
здійснює моніторинг з виконання Україною міжнародних зобов’язань в сфері енергетичних ринків і стану справ з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року, включаючи план заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору» (до 2020 року) та, за необхідності, розробляє пропозиції щодо коригування (у тому числі, оперативного) державної політики з врахуванням поточного стану справ на енергетичних ринках;
здійснює моніторинг стану справ та створює нормативно-правові, організаційно-технічні передумови для реформування ринку природного газу в Україні та його інтеграції до європейського ринку у відповідності до вимог Третього енергетичного пакету та етапності реалізації цільової моделі ринку природного газу, визначеній в Енергетичній стратегії України до 2035 року;
розробляє пропозиції, законодавчі та нормативно-правові акти, спрямовані на сприяння формуванню ліквідних біржових енергетичних ринків та створення газового хабу;
розробляє пропозиції, законодавчі та нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення добросовісної економічної конкуренції на енергетичних ринках, зокрема шляхом розробки та впровадження заходів постійного і дієвого нагляду та сприяння прозорості діяльності суб’єктів господарювання поза біржових ринків (зокрема, імплементація Директиви 98/70/ЄС щодо якості бензину та дизельного пального та Регламенту Європейського парламенту Ради (ЄС) від 25.10.11 №1227/2011 щодо цілісності та прозорості оптового енергетичного ринку (REMIT) з врахуванням вимог регуляторних актів з регулювання фінансових ринків EMIR, MAR, MIFID-ІІ в частині, що стосується енергетичних ринків та ринків деривативів);
вивчає світовий досвід щодо засад функціонування конкурентних енергетичних ринків, створення умов для формування ринкового ціноутворення, регуляторної політики, тенденцій та надає висновки і розробляє пропозиції щодо застосування світового досвіду для реформування енергетичних ринків та удосконалення регуляторної політики в Україні;
здійснює аналіз та розробляє пропозиції щодо підходів у формуванні тарифів і виділенні пропускних потужностей для транскордонної торгівлі, тарифів і умов зберігання природного газу, нафти и нафтопродуктів, тарифоутворення та формування репрезентативних цінових індикаторів на енергетичних ринках і методик їх розрахунку, а також інших заходів, спрямованих на спрощення процедур організації транзиту, постачання та використання потенціалу газо- і нафтотранспортної систем;
здійснює моніторинг імплементації директив і регламентів ЄС з доведення якості моторних палив до екологічних норм (Директива 1999/32/ЄС із внесенням змін та доповнень Директивою 2005/33/ЄС та Регламент ом1882/2003/ЄС), з введення контролю за викидами летких органічних сполук із паливних резервуарів (Директива 94/63/ЄС) та, за необхідності, розробляє пропозиції щодо заходів з їх імплементації;
визначає шляхи, механізми та способи вирішення нагальних проблемних питань функціонування енергетичних ринків, питань, пов’язаних з енергонезалежністю України, посиленням конкурентних позицій на зовнішніх ринках;
здійснює координацію дій та співпрацює з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, центральних і місцевих органів виконавчої влади в межах своїх повноважень, завдань та компетенції;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів, що стосуються та/або впливають на розвиток енергетичних ринків;
забезпечує, і також здійснює, консультації із заінтересованими сторонами, у тому числі з іноземними консультантами, міжнародними організаціями, щодо виявлення проблем на енергетичних ринках та визначення кроків на розбудову конкурентних засад, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
бере участь в організації, чи організовує самостійно науково-практичні конференції, семінари, наради з питань, що відносяться до його компетенції;
бере участь в міжнародному співробітництві з питань розвитку конкурентних енергетичних ринків;
здійснює керування діяльністю експертної групи з питань розвитку конкурентного ринку природного газу, нафти та нафтопродуктів Директорату енергетичних ринків;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000856

36200 грн. м.Київ

здійснює моніторинг безпеки постачання електричної енергії з метою оцінки можливих ризиків;
за результатами проведеної оцінки ризиків, визначає превентивних заходів, які повинні базуватися на ринкових засадах та визначатися, виходячи з їх ефективності для функціонування ринку електричної енергії, впливу на навколишнє природне середовище і споживачів, а також не створювати надмірних зобов’язань для учасників ринку та мінімізувати негативні наслідки для функціонування ринку електричної енергії;
готує інформацію Секретаріату Енергетичного Співтовариства про застосування заходів, що вживаються у разі порушення безпеки постачання електричної енергії, а також про зміст заходів, що плануються, та причини вжиття таких заходів;
інформує Секретаріат Енергетичного Співтовариства щодо вжиття необхідних заходів на міжнародному рівні у разі якщо вжиття відповідних заходів на національному рівні не забезпечить відновлення безпеки постачання електричної енергії;
готує пропозиції щодо внесення змін до правил про безпеку постачання електричної енергії;
готує пропозиції в частині оновлення Плану пріоритетних дій Уряду щодо визначення заходів для усунення або зменшення загального негативного впливу кризової ситуації на ринку електричної енергії;
здійснює аналіз нормативно-правих актів відповідно до його компетенції з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить в установленому порядку проекти законодавчих та нормативно-правових актів;
розробляє пропозиції стосовно продовження, перегляду, або коригування державної політики відповідно до його компетенції;
проводить аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної технічної політики щодо безпеки постачання електричної енергії;
готує відповідні проекти документів державної технічної політики щодо безпеки постачання електричної енергії, аналітичних, інформаційних, довідкових та інших матеріалів та подає їх на розгляд керівництва Міністерства;
здійснює підготовку інформаційної графіки (інфографіки) для наочного зображення (візуалізації) проміжних і остаточних результатів в частині формування державної технічної політики щодо безпеки постачання електричної енергії;
приймає участь в міжнародному співробітництві щодо питань безпеки постачання електричної енергії;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...
000855

42400 грн. м.Київ

здійснює оперативне керівництво та координацію роботи експертної групи, розподіляє обов’язки між працівниками, контролює виконання поставлених завдань;
забезпечує:
- координацію бюджетного планування діяльності Міністерства. Участь у розробці, підготовці пропозицій щодо бюджетного фінансування паливно-енергетичного комплексу (далі – ПЕК);
- координацію роботи інших директоратів Міністерства щодо участі Міністерства у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та середньострокової бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Міністерства на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;
- координацію відповідності бюджетних програм Міністерства та інших головних розпорядників державних коштів, діяльність яких скеровується Міністерством, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, Міністерства, та затверджених документах політики Міністерства;
- координацію роботи інших підрозділів Міністерства з питань надання державної допомоги в ПЕК;
- аналіз відповідності показників ефективності, що містяться у бюджетних програмах та в бюджетному запиті Міністерства, цілям та індикативним показникам їх виконання, що містяться у стратегічних документах Уряду, Міністерства, та затверджених документах політики Міністерства;
- координацію робіт з підготовки пропозицій щодо формування законодавчої бази з питань Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних, економічних, соціальних і галузевих програм;
виконує інші доручення та завдання керівництва

Конкурс завершено! Детальніше...