Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 71-74 із 74 записів.

701000007

Спеціаліст сектору управління персоналу

Берегівський районний суд Закарпатської області

4204 грн. Закарпатська

1. Перевіркадотриманнявимогзаконодавства про працю та державну службу, правил внутрішньогослужбового (трудового) розпорядку в суді.
2. Підготовка розрахунку стажу державних службовців, службовців, працівників патронатної служби а також суддів.
3. Розробленніпроектів нормативно-правовихактів, щостосуютьсяпитаньуправління персоналом (наказів з кадрових питань, про відпустки та відрядження тощо).
4. Підписання актупередачі справ і майна, у разізвільнення державного службовця з посади чипереведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державнимслужбовцем, якийзвільняється чи переводиться.
5. Обробка персональних даних, здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та формуванням, наповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) суддів та працівників апарату суду.
6. Моніторинг виконання завдань та ключових показників; та вжиття заходів щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату суду. Складання разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.
7.Оформлення, облік, видача службових посвідчень працівникам апарату суду.
8. Організаціяпроведенняспеціальноїперевіркищодоосіб, якіпретендують на зайняття посад в суді, у випадках передбачених законом
9.Оганізаціяпроведенняперевіркидостовірностівідомостейщодозастосуваннязаборон, передбаченихчастинамитретьою і четвертоюстатті 1 Закону України «Про очищеннявлади», підготовка довідки про їїрезультати
10. Ведення встановленоїзвітно-обліковоїдокументації, підготовкастатистичноїзвітності з кадровихпитань
11. Видача, у встановленому порядку, звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки
12. Підготовка проектів відповідей назверненьгромадян, підприємств, установ та організацій, посадовихосіб, запити та звернення народнихдепутатів, запити на інформацію з питаньуправління персоналом тощо
13. оформляє і видає довідки з місця роботи працівника апарат суду;
14. опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
15. виконує інші доручення завідувача сектору в межах Положення про сектор управління персоналу.

Дата оголошення вакансії:

25.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
701000008

Старший судовий розпорядник

Берегівський районний суд Закарпатської області

4250 грн. Закарпатська

1. Організація роботи служби судових розпорядників.
2.Внесення пропозицій керівнику апарату суду щодо поліпшення умов, удосконалення форм і методів роботи судових розпорядників.
3.Забезпечення належної взаємодії зі Службою судової охорони, Національною поліцією України, Національною гвардією України та працівниками апарату суду.
4.Забезпечення належного стану зали судового засідання, підготовку її до слухання справи, повідомлення про готовність головуючому судді і запрошення до нього учасників судового процесу.
5.Визначення, з урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання,конкретних місць розміщення таможливої кількості осіб, які можуть бути присутні у залі судового засідання.
6.Оголошення про вхід і вихід суду із зали судового засідання та пропонування всім присутнім встати.
7.Слідкування за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання.
8.Запрошення за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приведення їх до присяги.
9.Запрошення за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання інших учасників судового процесу.
10.Забезпечення неухильного виконання розпоряджень головуючого судді.
11.Приймання за розпорядженням головуючого судді від учасників судового процесу документів, доказів та інших матеріалів, що стосуються розгляду справи, і передача їх головуючому судді під час судового засідання.
12.Забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав.
13.Забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вжиття заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб.
14. Сприяння доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.
15. Забезпечення координації діяльності щодо доставки в судове засідання підозрюваних і обвинувачених, які тримаються під вартою, та інформування головуючого судді про затримку чи неможливість доставки цих осіб у суд.
16.Виконання інші розпоряджень головуючого судді, пов’язаних із створенням умов, необхідних для розгляду справи.
17.Забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо надання особам, які беруть участь у судовому засіданні, пам’яток про їхні права та обов’язки, що передбачені процесуальним законодавством України.
18. Вжиття заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.
19. Виконання інших доручень головуючого, пов’язаних зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.
20. Прийняття участі, у взаємодії зі Службою судової охорони, у заходах щодо додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил і підтримання громадського порядку в залі судового засідання та в приміщенні суду.
21. Прийняття участі, у взаємодії зі Службою судової охорони, у заходах щодо забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу.

Дата оголошення вакансії:

25.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

09.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
№ЯРДА2616127490098682

Провідний спеціаліст командування

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат

4230 грн. Тернопільська

- перевіряти відповідність вимогам законодавства проектів наказів, інших документів правового характеру, що подаються на підпис військовому комісару, та візувати їх після погодження з відповідними службовими особами;
- надавати письмовий висновок військовому комісару з роз’ясненням та пропозиціями щодо юридично обґрунтованого вирішення відповідних питань у разі невідповідності проекту наказу чи іншого документа правового характеру вимогам законодавства;
- за дорученням військового комісара представляти інтереси в судах та інших органах;
- організовувати облік, своєчасне опрацювання та підготовку необхідних матеріалів для належного забезпечення представництва в судах загальної юрисдикції, проводити аналіз судових справ;
- забезпечувати дотримання позовної роботи військовому комісаріаті, організовувати апеляційне та касаційне оскарження рішень, винесених не на користь військового комісаріату;
- разом з відповідними фахівцями надавати висновки щодо законності списання матеріальних цінностей та надавати правову оцінку фактам нестач, крадіжок, псування військового майна, готувати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб завданих державі матеріальних збитків, надавати правову допомогу при проведенні розслідувань за цими фактами;
- разом із заінтересованими посадовими особами та підрозділами військового комісаріату у межах компетенції брати участь у заходах щодо зміцнення військової і трудової дисципліни серед військовослужбовців та працівників комісаріату;
- сприяти правильному застосуванню законодавства про працю;
- надавати правову оцінку фактам порушень військової та трудової дисципліни у військовому комісаріаті;
- надавати правову допомогу службовим особам військового комісаріату в дотриманні законодавства з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників комісаріату;
- брати участь у забезпеченні правильного застосування законодавства про проходження військової служби, про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, норм трудового, житлового, пенсійного, інших законодавств, що стосуються прав і законних інтересів військовослужбовців та працівників Збройних Сил України;
- вносити обов’язкові для розгляду письмові пропозиції військовому комісару, про поновлення порушених прав у разі невиконання вимог чинного законодавства при звільненні працівників з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності;
- брати участь в організації та проведенні заходів з правової підготовки та правового виховання особового складу військового комісаріату, інформувати особовий склад про законодавство та практику його застосування, давати консультації з питань, пов’язаних з діяльністю комісаріату;
- вести зберігання текстів законів та інших нормативно-правових актів, своєчасне внесення до них відповідних змін, забезпечувати ведення довідкової роботи щодо наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України із застосуванням технічних засобів, з урахуванням чинного законодавства;
- відповідно до покладених завдань здійснювати діяльність, пов’язану з державною таємницею;
- виконувати накази військового комісара;
- виконувати інші доручення військового комісара та помічника військового комісара з правової роботи Тернопільського обласного військового комісаріату;
- провідний спеціаліст командування повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншому спеціалісту, за винятком випадків, визначених наказом військового комісара;
- відпрацьовувати всі документи у суворій відповідності до вимог наказів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;
- вміти працювати на ПЕОМ та користуватись електронними засобами зв’язку.

Дата оголошення вакансії:

28.05.2020

Кінцевий термін подачі документів:

12.06.2020

Залишився 1 тиждень Детальніше...
тест2

тест2

Національне агентство України з питань державної служби

1000 грн. м.Київ

тест2

Дата оголошення вакансії:

01.04.2020

Кінцевий термін подачі документів:

20.06.2020

Залишилось 2 тижні Детальніше...

Тестова експлуатація