Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 101-110 із 332 записів.

Термін прийому документів
010320211

завідувач сектору

Апарат Луцька РДА

6100 - 6100 грн. Волинська

Здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування з питань мобілізаційної роботи.
Проводить вивчення та відпрацювання документів, що стосується питань, віднесених до його компетенції.
У межах повноважень райдержадміністрації контролює виконання підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності покладених на них мобілізаційних завдань.
Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями. Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів).
Забезпечує подання державним органам інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів.
Координує та контролює проведення заходів щодо забезпечення потреб держави, у тому числі мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району.
Бере участь в розробці заходів раціонального розміщення продуктивних сил на території району і використання людських, матеріальних, природних та фінансових ресурсів, а також виробничих потужностей в особливий період та участь у роботі щодо перерозподілу трудових ресурсів в особливий період.
Подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Забезпечує функціонування системи військового обліку на відповідній адміністративно – територіальній одиниці.
Надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад з питань, що належать до його компетенції.
Здійснює контроль за роботою очолюваного сектору.

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
430429

10600 грн. м.Київ

організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю ГУ ДПС у межах повноважень, відповідно до розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС, Положення про ГУ ДПС, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує у межах компетенції виконання в ГУ ДПС Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та інших міністерств з питань, що належать до компетенції ДПС, наказів ДПС та ГУ ДПС, доручень Голови ДПС, судових рішень;
забезпечує:
у межах своїх повноважень реалізацію державної програми з виконання Антикорупційної стратегії та реалізацію положень Антикорупційної програми ДПС;
реєстрацію та ведення обліку платників податків, платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проведення диференціації платників податків;
організацію у межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового соціального страхування;
проведення аналізу нормативно-правових актів, закріплених функцій і процедур щодо виявлення дискримінаційних повноважень і норм (корупційних ризиків), що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;
забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахисту, технічного та криптографічного захисту інформації та здійснення контролю за його станом;
виконує обов’язки тимчасово відсутнього начальника ГУ ДПС, заступників начальника ГУ ДПС згідно розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС;
здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, Положенням про ГУ ДПС та відповідно до розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС.

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
010320212

начальник відділу

Апарат Луцька РДА

7400 - 7400 грн. Волинська

Здійснює координацію та методичне керівництво діяльністю правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування щодо запобігання злочинності та корупції.
Аналізує діяльність правоохоронних органів, управлінь і структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування по виконанню Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, указів і розпоряджень Президента України, Комплексної програми профілактики злочинності, національних програм по запобіганню і протидії корупції та внесення відповідних пропозицій голові райдержадміністрації. Доводить до виконавців прийняті рішення та забезпечує контроль за їх виконанням.
Проводить спільні заходи за участю правоохоронних, контролюючих органів, зацікавлених організацій і відомств, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю та корупцією, забезпечення громадського порядку.
Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ у роботі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, трудових колективів, громадських організацій з питань запобігання злочинності і корупції, надає їм у цьому необхідну методичну допомогу і готує пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
Готує проекти розпоряджень райдержадміністрації з питань, що входять до його компетенції.
Перевіряє на відповідність законодавству проєкти розпоряджень, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
Контролює додержання законодавства в районі щодо соціального захисту ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також щодо пільг і допомоги сім’ям військовослужбовців строкової служби.
Забезпечує функціонування системи військового обліку на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
Організовує підготовку запасних пунктів управління до роботи в умовах особливого періоду.
Надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам сільських, селищних рад з питань, що належать до його компетенції.
Здійснює контроль за роботою очолюваного відділу

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
МВС 014

10600 грн. м.Київ

1. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.
За дорученням керівництва Департаменту з метою захисту інтересів МВС готує претензії, скарги, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи та подає їх у встановленому порядку до уповноважених судових та інших органів.
2. За дорученням керівництва Департаменту представляє, у межах своєї компетенції, у встановленому законодавством порядку інтереси МВС у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів.
Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.
Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.
3. Опрацьовує претензії, позовні заяви (адміністративні позови), апеляційні та касаційні скарги, інші документи, що надійшли від судових органів, органів державної виконавчої служби, прокуратури та інших державних установ; готує на них відзиви, пояснення та заперечення.
4. Здійснює юридичне супроводження та контроль за представництвом інтересів МВС у судових органах працівниками юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.
5. Розробляє та вносить на розгляд керівництва Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи юридичних служб територіальних органів та установ (закладів), що належать до сфери управління МВС, уживає заходів до впровадження кращих форм і методів цієї роботи.
6. За дорученням керівництва Департаменту аналізує матеріали та дані статистичної звітності з питань претензійної і позовної роботи територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС. Бере участь у підготовці проєктів управлінських рішень, доповідних записок, звітів, оцінок та інших інформаційних (аналітичних) документів, що характеризують стан правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС.
7. У межах компетенції, розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції Департаменту.
За дорученням керівництва Департаменту готує проєкти цивільно-правових, господарсько-правових договорів та інших правочинів.
За дорученням керівництва Департаменту здійснює безпосередню розробку та проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів.
8. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій; дає правові висновки за фактами виявлених порушень.
9. Опрацьовує матеріали службових розслідувань за фактами порушень працівниками МВС службової дисципліни та проєкти наказів МВС про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.
10. За дорученням керівництва Департаменту бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів та закладів (установ), що належать до сфери управління МВС.
За дорученням керівництва Департаменту бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях з питань правового забезпечення діяльності Міністерства.

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
МВС 013

10600 грн. м.Київ

1. Опрацьовує проєкти господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, однією із сторін яких є МВС, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, а також погоджує (візує) проєкти договорів (контрактів).
2. У межах компетенції розглядає та виконує документи, що надійшли для опрацювання до відділу. За дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що належать до компетенції відділу, у вигляді листів, довідок, службових записок тощо.
3. Бере участь у підготовці проєктів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проєкти нормативних актів, які надійшли для погодження, із питань, що належать до компетенції відділу, готує проєкти письмових висновків чи зауважень до них.
4. Супроводжує застосування заходів правового впливу в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань із метою забезпечення захисту майнових інтересів МВС.
5. За дорученням керівництва Департаменту бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.
6. Надає в установленому порядку методичну допомогу структурним підрозділам системи МВС при виконанні ними своїх завдань та функцій. Сприяє правильному застосуванню ними положень чинного законодавства, бере участь у виявленні та усуненні причин порушень.
7. Розробляє та вносить на розгляд керівництва відділу та Департаменту пропозиції щодо вдосконалення правової роботи в територіальних органах та закладах (установах), що належать до сфери управління МВС, уживає заходів щодо впровадження вдосконалених форм і методів цієї роботи.
8. Бере участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, заняттях, пов’язаних із питаннями правового забезпечення діяльності МВС.
9. Представництво інтересів МВС та керівництва МВС у судах України всіх юрисдикції та інстанцій, ведення справ у цих судах.
Здійснює самопредставництво МВС у судах України всіх юрисдикцій та інстанцій під час розгляду судових справ, учасником яких є МВС, ведення справ у судах.
10. Виконує інші обов’язки, що випливають із завдань, покладених на відділ.

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
БРДА01.03.2021ВДРВ

5300 - 5300 грн. Київська

Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру;
забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»;
здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;
забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків та іменних запрошень виборцям;
здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;
здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;
Виконує функції оператора інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців».

Дата оголошення вакансії:

01.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
ЗОТЦКСП02032021БЕРДВОЗІК

головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів

Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 - 5300 грн. Запорізька

прийом громадян з числа офіцерського складу запасу, оформлення документів з військового обліку офіцерів запасу; збереження і заповнення особових справ офіцерів запасу, прийнятих на військовий облік, за стан і наявність картотеки алфавітних карток; відповідає за стан і наявність картотеки послужних карток офіцерів запасу загального і спеціального обліку, за ведення нетаємного діловодства відділення офіцерів запасу і кадрів; відповідає за стан і зберігання архівних особових справ і картотеки архівних алфавітних карток.
здійснювати постановку на військовий облік звільнених з Збройних Сил України та інших військових формувань офіцерів запасу; вести облік тимчасово відсутніх військовослужбовців, робітників та службовців ОМТЦК та СП; вести книгу наказів по ОМТЦК та СП стосовно питань, що регламентують трудові відносини працівників, контролювати дотримання їх соціальних гарантій.
оформляти особові справи державних службовців, особові картки Ф.П.2/ДС, а також інші необхідні документи по державній службі, своєчасно вносити в них зміни; приймати заяви від громадян з питань виконання правил військового обліку, проходження військової служби, внесення змін в облікових даних у військово – облікові документи офіцерів запасу, робити запити та готувати на них відповіді; вести прийом, знімати і виключати з військового обліку офіцерів запасу, з оформленням відповідних документів.
в 5-денний строк запитувати і пересилати в інші ОР(М)ТЦК та СП облікові документи на офіцерів запасу, які змінили місце проживання і надавати облікові документи та донесення в ГУК та ОТЦК та СП та інші облікові органи у випадках, передбачених переліком, з урахуванням вимог по складанню донесень; робити розшук офіцерів запасу, на яких не відправлені облікові документи; робити розшук облікових документів офіцерів запасу, які прийняті на військовий облік.
виписувати тимчасові посвідчення, військові квитки офіцерам, звільненим у запас зі Збройних Сил, НП, СБУ; видавати довідки та інші документи про проходження служби офіцерами запасу і у відставці; своєчасно звіряти і вносити в документи військового обліку зміни облікових даних офіцерів запасу; брати участь у роботі по складанню статистичної звітності по офіцерам запасу.
обновлювати послужні і алфавітні картки на офіцерів запасу. Приймати і вести облік військових квитків офіцерів запасу, знятих з військового обліку; проводити бронювання офіцерів запасу та своєчасно вносити зміни у відповідні документи; виключати з військового обліку і переводити офіцерів запасу по розрядам при досягненні ними граничного віку.
готувати усі необхідні документи і особові справи для передачі в архів МОУ і знищення в ОМТЦК та СП; вести облік архівних справ та алфавітної картотеки, виключених та знятих з військового обліку офіцерів; вести облік офіцерів запасу, засуджених і тимчасово вибулих за кордон; вести облік призваних у війська офіцерів запасу; проводити консультативно-роз’яснювальну роботу з офіцерами запасу і у відставці з правил військового обліку та роз’ясненню статей Законів України пільговим категоріям офіцерів запасу і у відставці.
своєчасно вносити зміни в облікові документи офіцерів запасу про присвоєння перших та чергових військових звань; вести і постійне уточнювати облік офіцерів запасу із числа вільних залишків та заброньованих за підприємствами та організаціями; готувати особові справи на військовозобов’язаних, які подаються до присвоєння першого офіцерського звання; вести встановлений облік державних службовців ОМТЦК та СП та працівників Збройних Сил України, книгу реєстрації трудових книжок; книгу обліку особових справ державних службовців; картки (форма П-2).
оформлювати документи щодо прийому на роботу за результатами конкурсу державних службовців, переміщення, звільненню з роботи, відповідно до вимог чинного законодавства України; оформляти особові справи на державних службовців, трудові книжки працівників ЗС України, забезпечувати їх облік і зберігання; організовувати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань.
контролювати та оформляти документи для своєчасного присвоєння чергових рангів державним службовцям; виконувати вимоги інструкція з діловодства у Збройних Силах України, яка затверджена наказом начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.04.2017 № 124; брати участь у розгляді пропозицій, листів, заяв і скарг громадян, установ та організацій, що належать до компетенції визначених обов’язків посадовою інструкцією, та забезпечувати їх своєчасний розгляд; своєчасно надавати до обласного ТЦК та СП звітну документацію в установлені терміни та готувати дані для представлення звітів і донесень згідно табелю термінових донесень визначених Генеральним штабом Збройних Сил України; виконувати іншу роботу за вказівкою начальника відділення.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
НВРС01032021

4590 грн. Харківська

1. Здійснює судові виклики і повідомлення по справах, які знаходяться у провадженні судді.
2. Оформлює заявки до органів Національної поліції, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду обвинуваченого, готує копії відповідних судових рішень.
3. Здійснює надсилання процесуальних документів в електронному вигляді та текстів судових повісток у вигляді SMS – повідомлень.
4. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
5. Перевіряє, хто з учасників судового процесу з’явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, і доповідає про це головуючому.
6. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.
7. Забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання в режимі відеоконференції.
8. Забезпечує аудіо та відео фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів, а також створює робочі та архівні копії аудіо та відеофонограм.
9. Забезпечує ведення протоколу судового засідання.
10. Здійснює заходи щодо вручення копії вироку обвинуваченому та прокурору відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.
11. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.
12. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
13. Надає в установленому законом порядку інформації про стан розгляду справ.
14. Оформлює матеріали судових справ та матеріалів кримінального провадження, що перебувають у провадженні судді і здійснює передачу справ і проваджень, розглянутих по суті, до канцелярії суду.
15. Виконує інші доручення керівника апарату суду, судді, помічника судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
Minfin_19

18230 грн. м.Київ

1. участь у розробці стратегічних та програмних документів з питань фінансового співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та іншими фінансовими установами;
2. розробка кредитних, гарантійних угод, договорів про субкредитування, безповоротну передачу коштів, про порядок відшкодування витрат державного бюджету, а також агентських та інших договорів між Міністерством, підприємствами і організаціями України, які беруть участь у реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями (далі – Проекти), участь у підготовці інших документів, необхідних для реалізації Проектів;
3. моніторинг реалізації Проектів, аналіз виконання учасниками проектів умов договорів (контрактів) та укладання відповідних актів приймання виконаних ними робіт, наданих послуг, поставлених товарів;
4. моніторинг та аналіз законодавства України, розробка та/або участь у розробці проектів нормативно-правових актів в рамках впровадження спільних з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями Проектів, забезпечення їх методологічної цілісності та узгодженості із чинним законодавством.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...
Minfin_20

11250 грн. м.Київ

1) Розгляд пропозицій Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) та інших регіональних організацій та центральних органів виконавчої влади щодо ініціювання, підготовки та реалізації інвестиційних проектів.
2) Опрацювання у межах компетенції відділу проектів міжнародних угод з питань соціально-економічного та науково-технічного розвитку, проектів законодавчих та нормативних актів, необхідних для реалізації положень прийнятих міжнародних угод; підготовка висновків щодо впливу на дохідну/видаткову частини бюджетів.
3) Опрацювання у межах компетенції відділу фінансових, гарантійних угод, договорів про субкредитування, безповоротну передачу коштів, про порядок відшкодування витрат державного бюджету, а також агентських та інших договорів між Міністерством, підприємствами і організаціями України, які беруть участь у реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими регіональними організаціями (далі – Проекти), участь у підготовці інших документів, необхідних для реалізації Проектів.
4) Підготовка інформації для підтримки роботи Інтернет-форуму Міністерства.

Дата оголошення вакансії:

02.03.2021

Кінцевий термін подачі документів:

04.03.2021

Залишилось 2 дні Детальніше...

Тестова експлуатація