Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 2366 записів.

Термін прийому документів
135.12.04.2021.1

Начальник відділу

Головне управління Держпраці у Київській області

7050 грн. м.Київ

Посадові обов’язки пов’язані здійсненням керівництва діяльністю Відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму.
В межах повноважень розподіляє обов’язки між працівниками та контролює їх роботу та забезпечує виконання покладених на Відділ розслідування у складі Управління Держпраці завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління і нагляду; бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції Відділу розслідування; регулює роботу Відділу розслідування щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами Управління Держпраці, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності Відділу розслідування; аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції Відділу розслідування, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій; організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Відділу розслідування звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності Відділу розслідування, а також підготовку за ними проектів відповідних рішень; вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Відділу розслідування; організовує здійснення контролю за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків та може приймати у ньому безпосередню участь; організовує роботу з розслідування аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, та може брати безпосередню участь у їх розслідуванні; забезпечує ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, і проведення аналізу причин та підготовки пропозицій щодо запобігання таким аваріям і випадкам; забезпечує ведення обліку технічних розслідувань обставин і причин виникнення аварій, пов’язаних із використанням газу в побуті, та контроль за видачею за результатами таких розслідувань обов’язкових для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами рішень; проводить роботу, спрямовану на своєчасне, повне та об’єктивне проведення розслідування та ведення обліку аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню; здійснює контроль за веденням встановленої звітно-облікової документації, підготовкою державної статистичної звітності.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120415

4670 грн. Дніпропетровська

забезпечення розрахунково-касового обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, відповідно до укладених договорів;
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення індивідуальних кошторисів та інших документів що застосовуються в процесі виконання бюджету;
здійснення контролю бюджетних повноважень при прийнятті зобов’язань і проведенні платежів;
дотримання вимог законодавства при виконанні документів (постанов) про арешт коштів на рахунках розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, здійснює операції щодо безспірного списання коштів з рахунків бюджетних установ та інших клієнтів;
застосування заходів впливу до розпорядників або одержувачів бюджетних коштів у разі порушення ними бюджетного законодавства;
виконання розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами, інформування уповноважений орган, який склав та надіслав до органу Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, відповідно до вимог чинного законодавства;
дотримання вимог загального діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;
надання практичної та консультаційної допомоги з питань організації бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
УСЗНГРДА08042021л

6600 - 6600 грн. Вінницька

Керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на відділ;
- забезпечення виконання плану роботи відділу, управління з питань, що стосуються роботи відділу;
- визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;
- організація та скликання нарад з питань, що належать до компетенції відділу;
- забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської
дисципліни.
Здійснює керівництво діяльністю управління у порядку
делегованих йому начальником управління повноважень:
- координує роботу віддалених структурних підрозділів №3 Теплик управління соціального захисту населення
Гайсинської районної державної адміністрації;
- забезпечує ефективне виконання закріплених за ним
напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики
у підвідомчій сфері управління;
- забезпечує організацію підвищення кваліфікації державних
службовців, які займають посади державної служби
категорій “Б” і “В” віддалених структурних підрозділів
№3 Теплик управління соціального захисту населення
Гайсинської районної державної адміністрації.
Забезпечення проведення:
- визначення завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості службової діяльності державних
службовців відділу;
- моніторингу виконання завдань та ключових показників;
- оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;
- погодження індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу.
Організовує розробку проектів нормативно-правових актів,
програм, що належать до компетенції управління в межах
наданих йому повноважень.
Координація роботи відділу щодо його ефективної взаємодії з
іншими підрозділами управління, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності відділу.
Контролює виконання нормативно-правових актів,
розпоряджень (наказів) міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади в межах делегованих йому
повноважень і компетенції.
Організація розгляду звернень громадян з питань, що
належать до компетенції відділу, підготовка за ними проектів відповідних рішень.
Підготовка аналітичних матеріалів, звітів, участь у підготовці
та здача звітів, що стосуються діяльності відділу.
Забезпечує проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи, надання консультацій громадянам з питань що належать до компетенції управління.
Здійснення виконання обов’язків начальника управління під
час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження,
хвороба тощо ).

Дата оголошення вакансії:

08.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДПСС-7-ЧК

5300 грн. Черкаська

1. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства, за біологічними продуктами, патологічним матеріалом, додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарського постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України.
2. Здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей та дітей, які перебувають в організованих колективах.
3. Організовує та бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів до їх усунення відповідно до законодавства.
4. Бере участь в організації проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного санітарно-епідеміологічного контролю.
5. Проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі тих, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120416

5100 грн. Дніпропетровська

забезпечення ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів відповідно до чинного законодавства;
формування та друк регістрів бухгалтерського обліку з АС «Є-Казна» для звірки (зведення) документів, перевірка повноти та правильності відображення проведених операцій за попередній операційний день. Звірка аналітичного обліку з синтетичними даними, аналіз та усунення виявлених розбіжностей. Аналіз інформації про залишки на КЕКВ 0000 за рахунками розпорядників, одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, контроль стану з’ясування нез’ясованих надходжень на КЕКВ0000;
здійснення контролю розрахункових документів на правильність оформлення, звірка реквізитів платіжних документів з електронним виглядом та відповідність кодів економічної класифікації видатків сутності платежу, опрацьовування документів за бюджетною програмою 3504040 ’Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою’, та підпис (електронно-цифровий підпис бухгалтера);
здійснення перевірки документів, наданих клієнтами для отримання чекової книжки та оформлення акта прийому-передачі чекової книжки клієнту. Ведення “Журналу видачі чекових книжок розпорядникам бюджетних коштів з рахунків Головного управління в уповноважених банках”;
здійснення перевірки документів, наданих клієнтами для отримання чекової книжки та оформлення акта прийому-передачі чекової книжки клієнту. Ведення “Журналу видачі чекових книжок розпорядникам бюджетних коштів з рахунків Головного управління в уповноважених банках”

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
дті3-2021

Головний спеціаліст відділу стратегічного планування

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5500 грн. м.Київ

1. Забезпечення ведення діловодства у відділі та опрацювання документообігу в системі електронного документообігу (АСКОД).
2. Забезпечення та організація роботи з підпорядкованими комунальними підприємствами в частині стратегічного та соціально-економічного розвитку.
3. Прийняття участі у збиранні, узагальненні інформації у підготовці звітів Київського міського голови для їх розгляду на сесії Київської міської ради.
4. Забезпечення своєчасного і якісного виконання рішень Київської міської ради, доручень та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перспективних і поточних планів діяльності відділу.
5. Прийняття участі в узагальненні інформації та звітуванні про стан виконання заходів передбачених Стратегією розвитку міста Києва.
6. Забезпечення роботи та внесення звітних даних в ІС моніторингу програм розвитку міста Києва.
7. Здійснення підготовки проєктів запитів на отримання інформації від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що належать до компетенції відділу.
8. Виконання в процесі службової діяльності інших доручень начальника відділу, директора Департаменту відповідно до покладених на відділ завдань.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ 12.04.2021-4

5500 грн. Львівська

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо оформлення отриманих від розпорядників, одержувачів бюджетних коштів індивідуальних кошторисів, планів асигнувань, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та змін до них та забезпечення їх обліку;
здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду, планах надання кредитів із загального фонду, планах спеціального фонду, планах використання бюджетних коштів, затвердженому річному та помісячному розпису;
забезпечення попереднього і поточного контролю при здійсненні видатків розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів:
- приймання реєстрів бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та підтвердних документів до них, які перевіряються на відповідність відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми, вимогам чинного законодавства з питань використання бюджетних коштів та приймання рішення щодо їх реєстрації, здійснення реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань або повернення поданих документів розпорядникам, одержувачам бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку;
- приймання від розпорядників, одержувачів бюджетних коштів платіжних доручень на перерахування коштів, заявки на видачу готівки та перевірка відповідності платежу зареєстрованим бюджетним зобов’язанням, бюджетним фінансовим зобов’язанням, відповідним бюджетним асигнуванням та здійснення їх проведення або повернення у встановленому законодавством порядку;
здійснення на підставі висновку юридичного відділу безспірного списання коштів із рахунків клієнтів за коштами загального та спеціального фондів або повернення отриманих документів з дотриманням вимог нормативно-правових актів;
здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету власних надходжень бюджетних установ на підставі платіжних доручень бюджетних установ – власників рахунків відповідно до діючих нормативно-правових актів;
розроблення виписки з рахунків розпорядників, одержувачів бюджетних коштів для надання їх власникам рахунків;
забезпечення відображення у бухгалтерському обліку виконання бюджетів операцій в натуральній формі, національній і іноземній валюті та коригуючих операцій, відповідно до діючих нормативно-правових актів та документів (довідок, службових записок, висновків, листів установ);
забезпечення формування справ закріплених установ, які ведуться відповідно до затвердженої номенклатури справ відділу та передачі їх на архівне зберігання.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
РДА090420212

Начальник відділу

Корюківська районна державна адміністрація Чернігівської області

7400 - 7400 грн. Чернігівська

1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі, затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації, організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу..
2. Впроваджує державну політику у сфері інтеграції системи надання адміністративних послуг органів державної влади, органів місцевого самоврядування Корюківського району із державними інформаційними системами, в тому числі надання державних послуг онлайн в системі «Дія»;
3. Забезпечує співпрацю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань надання адміністративних послуг;
4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу, вирішує проблемні питання та координує роботу державних реєстраторів Корюківської райдержадміністрації;
5. Забезпечує впорядкування, доступ та роботу з архівами ЦНАПів та державних реєстраторів реорганізованих райдержадміністрацій;
6. Здійснює заходи, що сприяють якісному і своєчасному виконанню завдань щодо впровадження цифрової трансформації, цифровізації та розвитку, задач, що відносяться до компетенції відділу;
7. Аналізує та узагальнює практику з питань цифрових трансформацій; вносить керівництву пропозиції щодо вдосконалення цих питань 8. Готує матеріали з питань цифрової трансформації і цифровізації та розробляє плани заходів цифрової трансформації райдержадміністрації;
9. Розробляє проєкти нормативно-правових актів з питань цифрової трансформації та розвитку;

Дата оголошення вакансії:

09.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ДКА278

начальник управління фінансово – економічної політики

Державне космічне агентство України

13300 грн. м.Київ

1. Забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань.
2.Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на виконання
заходів бюджетних програм передбачених законодавством.
3. Забезпечує формування та погодження проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції Управління.
4. Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту державного
державного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, та забезпечує подання їх на розгляд до Міністерства фінансів України.
5. Здійснює контроль за ефективним використанням коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на забезпечення космічної діяльності, реалізації інших цільових програм за якими ДКА України є головним розпорядником бюджетних коштів.
6. Організовує роботу та забезпечує формування бюджетної декларації
на наступні фінансові роки, бюджетного запиту, бюджетного розпису,
кошторисів та планів асигнувань. Забезпечує їх своєчасне подання до Міністерства фінансів України.
7. Формує та подає до Державної казначейської служби України мережі установ та організацій, які входять до сфери управління ДКА.
8. Здійснює економічний аналіз використання коштів загального
і спеціального фондів державного бюджету установами і організаціями, які входять до сфери управління ДКА.
9. Участь у розробці та затвердженні порядків використання бюджетних коштів, або вносить зміни до них, відповідно до Переліку бюджетних програм, порядки використання бюджетних коштів державного бюджету за якими визначаються у поточному році Кабінетом Міністрів України.
10. Розробляє, разом з іншими структурними підрозділами, проекти
паспортів бюджетних програм на поточний рік та подає до Міністерства фінансів України їх погодження, у визначені бюджетним кодексом терміни.
11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд
працівниками Управління, звернень громадян, громадських об’єднань,
державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд.
12. Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності ДКА.

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...
ГУДКСУ120417

головний спеціаліст із закупівель

Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області

5500 грн. Дніпропетровська

забезпечення організації роботи щодо планування закупівель та інших передумов здійснення процедур закупівель;
здійснення відповідних заходів щодо проведення процедур закупівель: визначення умов, порядку та процедури закупівель товарів робот і послуг, принципів здійснення закупівель;
організація роботи щодо забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених законодавством;
вжиття заходів впливу згідно Бюджетного кодексу України з недопущення реєстрації зобов’язань та здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:
- відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених законодавством, відміни процедури закупівлі;
- набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;
- на період призупинення процедури закупівлі;
- наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 Закону «Про публічні закупівлі»;
підготовка та надання інформації згідно доручень Державної казначейської служби України, запитів контролюючих та правоохоронних органів з питань, що відносяться до компетенції Головного управління в частині здійснення публічних закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів;
здійснення контрольних функцій, визначених законодавством з публічних закупівель: перевірка наявності оригіналу договору про закупівлю, наданого замовником – розпорядником бюджетних коштів/ одержувачем;
перевірка річного плану закупівель та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що підтверджують проведення процедури закупівлі, за результатами якої укладено договір про закупівлю шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель; опрацювання пакету підтвердних документів, визначених п.п.1,2 п.2.6;
підготовка та надання висновку фахівцям управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Головного управління щодо відповідності проведеної процедури закупівлі вимогам нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель;
надання консультаційної допомоги працівникам Головного управління та територіальним управлінням з питань здійснення публічних закупівель;
виконання іншої роботи, яка пов’язана із застосуванням законодавства з питань сфери державних закупівель

Дата оголошення вакансії:

12.04.2021

Кінцевий термін подачі документів:

19.04.2021

Залишилось 3 дні Детальніше...

Тестова експлуатація