Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 91-100 із 485 записів.

Термін прийому документів
2/16/2021

5500 грн. м.Київ

Надання адміністративних послуг у межах компетенції МВС з дотриманням визначеного діючим законодавством порядку та консультацій громадянам з питань надання послуг, віднесених до компетенції сервісних центрів МВС. Контроль за дотриманням ввічливого та коректного ставлення до громадян, недопущення неділових стосунків, порушень антикорупційного законодавства.
Проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів відповідно до вимог діючого законодавства:
- здійснення прийому документів від фізичних та юридичних осіб щодо реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів;
- здійснення комплексу заходів, пов’язаних з перевіркою документів, які стали підставою для здійснення реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку, а також відсутності будь-яких обмежень, звіркою ідентифікаційних номерів складових частин, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків;
- внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, відповідальність за повне та правильне її внесення;
- засвідчення оформлених та укладених в ТСЦ МВС договорів, на підставі яких здійснюється набуття права власності на транспортні засоби;
- проведення перевірок за відповідними реєстрами та базами даних;
- контроль правильності сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) з власників транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів у ТСЦ МВС, відповідальність за відповідність внесення вартості сплати за послуги, повноту та правильність відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків;
- систематизація відомостей щодо проведених реєстраційних операцій для подання податкових декларацій;
- здійснення заходів з установлення відповідності конструкцій транспортних засобів обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України. Проведення огляду транспортних засобів для здійснення процедури їх переобладнання.
Взаємодія з фахівцями експертної служби МВС під час здійснення комплексу заходів із проведення державної реєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортних засобів.
Здійснення своєчасної підготовки запитів (електронних запитів), відповідей на запити (електронні запити) ТСЦ МВС щодо підтвердження реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.
Здійснення видачі та обміну національного й міжнародного посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії та внесення інформації до Єдиного державного реєстру МВС.
Прийом документів від фізичних та юридичних осіб щодо замовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, здійснення їх відпрацювання та направлення до ГСЦ МВС; розгляд документів щодо перезакріплення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів та здійснення їх відпрацювання. Внесення інформації до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, відповідальність за повне та правильне її внесення.
Ведення прийому документів від громадян на отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; їх опрацювання і видача довідок.
Здійснення опрацювання заяв на верифікацію свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, надісланих через застосунок «ДІЯ»; внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
Видача дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.
У визначеному законодавством порядку здійснення видачі свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів:
За дорученням безпосереднього керівника розгляд звернень і запитів громадян, опрацювання іншої службової документації, а також звернень та запитів громадян, правоохоронних та інших органів влади, підприємств, установ та організацій різних форм власності, адвокатів, нотаріусів щодо надання інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Єдиного державного реєстру МВС.
Забезпечення відповідно до законодавства в межах компетенції захисту інформації з обмеженим доступом; зберігання в таємниці та стороннього користування ввіреного для роботи персонального ім’я користувача та паролю доступу до відповідних реєстрів та баз даних.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СВерхньодніпровського18

4394 - 4594 грн. Дніпропетровська

 складання платіжних доручень, фінансові та юридичні зобов’язання по спеціальному реєстраційному рахунку, надання для оплати в органи Держказначейства;
 введення бухгалтерського обліку з депозитних коштів відділу та коштів авансових внесків стягувачів;
 своєчасне складання та надання до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності до Головного територіального управління юстиції первинні документи, необхідні для нарахування заробітної плати (табель обліку використання робочого часу, листки непрацездатності та інше); приймання участі в інвентаризації, складання описів разом із інвентаризаційною комісією;
 перевірка повноти заповнень бланків описів;
 здійснення реєстрації меморіальних ордерів;
 здійснення обліку рахунків тощо.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
3/16/2021

4670 грн. м.Київ

Приймає, реєструє та передає (відправляє) за призначенням вхідну та вихідну кореспонденцію, у тому числі кореспонденцію, яка надходить за допомогою програмних засобів, внутрішню кореспонденцію.
Здійснює друкування і розмноження кореспонденції, своєчасне доведення її до відома виконавців, визначених у резолюціях керівництва РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області.
Здійснює реєстрацію та облік розпорядчих документів з основної діяльності, забезпечує зберігання їх оригіналів.
Приймає та зберігає архівні документи. Складає архівні описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання.
Приймає участь в роботі комісії з експертизи цінності документів, ведення і оформлення протоколів засідань.
Складає та подає на розгляд експертної комісії актів на знищення справ та журналів, актів на знищення окремих документів.
Організовує користування архівними документами.
Організовує та здійснює діловодство та архівне зберігання документів з грифом «Для службового зберігання».
Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ.
Виконує інші функції з документального забезпечення діяльності органу відповідно до Положення про сектор документального забезпечення РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській області

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
НПУ000063К

8500 грн. м.Київ

 Здійснення фінансового забезпечення центрального органу управління поліції, органів та установ поліції, одержувачів бюджетних коштів, надання керівництву пропозицій щодо фінансування, розподілу, перерозподілу бюджетних призначень та асигнувань, коштів Державного бюджету, інших джерел не заборонених законодавством України.
 Здійснення в межах компетенції поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень центрального органу управління поліції та за надходженням та використанням субвенцій з місцевого бюджету до органів та установ поліції.
 Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій стосовно використання фінансових ресурсів під час прийняття та оформлення документів, забезпечення їх повноти та достовірності, оформлення та зберігання.
 Узагальнення інформації щодо витрат, показників бюджету, проектів кошторисів органів та установ поліції, планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також підготовка та формування цих документів у центральному органі управління поліції, подання її керівництву поліції для відповідного затвердження.
 Підготовка оперативної інформації та інших інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану фінансового забезпечення, надання відповідним структурним підрозділам інформації про фінансовий стан, даних бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 Участь у розробленні та опрацюванні в установленому порядку проектів законодавчих та нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів за напрямами діяльності Відділу.
 Розроблення та здійснення заходів стосовно дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення кваліфікації працівників Відділу.
 Участь у розробленні таких заходів для працівників підрозділів фінансового забезпечення органів та установ поліції.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
СС18012021

Секретар суду

Монастирищенський районний суд Черкаської області

4394 - 4394 грн. Черкаська

1. Вносить пропозиції щодо номенклатури справ на наступний рік.

2. Вносить пропозиції до плану роботи суду з питань організації діловодства, судової статистики.

3. Бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

4. Здійснює ведення контрольних журналів суддів судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді в паперовому та електронному варіанті.

5. Здійснює прийняття вхідної кореспонденції суду, справ, що надійшли з інших судів, реєстрацію та переміщення документів суду, видачі оперативних довідок, щодо зареєстрованих канцелярією документів.

6. Вносить дані до автоматизованої системи документообігу суду, організовує прийом, реєстрацію та розподіл, на підставі резолюції голови суду та керівника апарату суду, кореспонденції, що надійшла до суду.

7. Здійснює свою діяльність в межах внесення інформації, коригування читання до всіх гілок команд загальної канцелярії, експедиції та контроль завдань.

8. Робота з електронною поштою.

9. Облік і зберігання виконаних документів суду.

10. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду номенклатури справ за минулі роки, готує описи та акти передачі справ до архіву суду.

11. Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
201909

головний спеціаліст

Бориспільський об‘єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

5300 грн. Київська

Організація і проведення заходів психологічної роботи з військовослужбовцями та членами їх сімей, працівниками Збройних Сил України підпорядкованого військового комісаріату.
Проведення заходів професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, кандидатів на строкову військову службу, кандидатів на військову службу за контрактом кандидатів для навчання у ВВНЗ, кандидатів на службу у військовому резерві, громадян, які призиваються за мобілізацією та військовослужбовців підпорядкованого військового комісаріату.
Уточнення інформації щодо наявності регіональних реабілітаційних центрів, доведення інформації до військовослужбовців та членів їх сімей щодо можливостей проходження реабілітації.
Визначення професійно-психологічних особливостей військовослужбовців та працівників ЗС України, вивчення та корекція соціально-психологічного клімату у колективі військового комісаріату, сприяння згуртуванню колективу.
Здійснення психологічного аналізу відомостей, що надійшли з місця роботи (навчання) кандидатів на військову службу, інших матеріалів, що містяться в документах військового обліку.
Своєчасне виявлення осіб із нервово-психічною нестійкістю, низькими індивідуально-психологічними та морально-діловими якостями, схильних до девіантної поведінки, надання (за необхідністю) рекомендації щодо додаткового медичного обстеження даних осіб.
Організація взаємодії із місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, закладами та установами, громадськими організаціями з питань проведення заходів психологічної реабілітації з військовослужбовцями та членами їх сімей, які її потребують.
Ведення обліку військовослужбовців, які звільняються з військової служби та потребують подальшої психологічної допомоги (реабілітації).
Забезпечення своєчасного надання звітних документів з професійно-психологічного відбору до Київського обласного військового комісаріату.
Забезпечення збереження та конфіденційністі отриманої психологічної інформації.
Дотримання вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.
Інші посадові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
№34004

головний спеціаліст 2 відділу Департаменту цифрової трансформації Адміністрації Держспецзв’язку

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

10600 грн. м.Київ

1) відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань у сферах впровадження технологій цифрової трансформації, цифрового розвитку, та задач, що відносяться до компетенції відділу, відповідно до своєї посадової інструкції;
2) аналізує, узагальнює практику з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, вносить керівництву департаменту пропозиції щодо вдосконалення цих питань;
3) відповідає за виконання переліку завдань у робочих групах проєктів, дотримання термінів їх виконання;
4) бере участь у розробці та погодженні планів виконання проєктів, що стосуються компетенції підрозділу;
5) забезпечує узгодження документів, пов’язаних з реалізацією проєктів, що розроблюються у підрозділі;
6) за дорученням керівництва готує матеріали для інформаційно-аналітичного забезпечення Голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
7) бере участь у створенні інформаційної інфраструктури, інформаційних та аналітичних систем/підсистем, необхідних для забезпечення діяльності Держспецзв’язку, надання адміністративних та інших послуг у цифровому вигляді;
8) бере участь у розробці плану заходів інформаційної інтеграції Держспецзв’язку;
9) бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
10) за дорученням керівництва розглядає проєкти актів, що надійшли на опрацювання до відділу.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
1/14/2021

5500 грн. м.Київ

Надає адміністративні послуги з дотриманням визначеного діючим законодавством порядку та консультацій громадянам з питань надання послуг, віднесених до компетенції сервісних центрів МВС:
- проводить державну реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів;
- здійснює діяльність по видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами;
- вносить інформацію про осіб позбавлених права керувати транспортними засобами до Єдиного державного реєстру МВС, забезпечує зберігання посвідчення водія у разі позбавлення особи права на керування транспортним засобом та копій документів про позбавлення спеціального права, а також його повернення після закінчення строку позбавлення та успішного складання іспитів;
- приймає документи від фізичних та юридичних осіб щодо замовлення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, їх відпрацювання та направлення до ГСЦ МВС;
- вносить інформацію до Єдиного державного реєстру ТЗ;
- оформляє, видачу та облік дозволів на встановлення та використання на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв синього та автожовтого (оранжевого) кольорів;
- оформляє, видачу/продовження та облік свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;
- взаємодіє (по територіальності обслуговування) з працівниками Центрів надання адміністративних послуг ОМС з питань надання сервісних послуг громадянам, відповідно до положень Узгоджених рішень;
- опрацьовує заяви, які надійшли через Електронний кабінет водія, замовника послуг (внесення відомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру ТЗ, заміна посвідчення водія) та заяв на верифікацію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія, надісланих через застосунок «ДІЯ».
Здійснює:
- обстеження відповідності обладнання транспортних засобів спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями нормам і стандартам;
- перевірку відповідності транспортних засобів вимогам ДОПНВ;
- обстеження, обліку, контролю та постійного моніторингу діяльності закладів, що проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, своєчасне внесення відповідної інформації в бази даних;
- облік підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які займаються торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;
- розгляд звернень і запитів, заяв і скарг громадян, опрацювання іншої службової документації, а також звернень, запитів громадян, правоохоронних та інших органів влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності, адвокатів, нотаріусів щодо надання інформації з Єдиного державного реєстру ТЗ та Єдиного державного реєстру МВС.
Приймає документи від громадян на отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості, або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України; їх опрацювання та видача довідок.
Вносить до Єдиного державного реєстру ТЗ інформації про накладення або зняття встановлених у визначеному законодавством порядку обмежень щодо транспортних засобів або їх власників.
Веде встановлену звітно-облікову документацію, підготовку відповідної звітності з питань реєстраційно-екзаменаційної діяльності та роботи ТСЦ.
Забезпечує, відповідно до законодавства та в межах компетенції, захист інформації з обмеженим доступом.
Запобігає доступу третіх осіб до ввірених йому для роботи персонального ім’я користувача та паролю доступу до відповідних реєстрів та баз даних.
Здійснює облік і зберігання бланків суворої звітності, номерних знаків протягом робочого дня та передачу їх на зберігання до архіву ТСЦ.
Персонально відповідає за збереження отриманої печатки адміністратора ТСЦ та унеможливлення її використання іншими особами.
Персонально відповідає за ввічливе та коректне ставлення до громадян, недопущення неділових стосунків, порушень антикорупційного законодавства.
Формує справи (групування виконаних документів у справи відповідно до номенклатури справ, складання внутрішнього опису, оформлення справи).
Виконує інші функції відповідно до покладених на ТСЦ завдань.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
ДРАП1923

начальник відділу у справах осіб з інвалідністю управління соціальних гарантій

Департамент розвитку адмінстративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

7050 - 8500 грн. Рівненська

Керівництво та організація роботи відділу:
- забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики з питань забезпечення: житлом пільгових категорій громадян; організації оздоровлення осіб з інвалідністю, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян; технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення; забезпеченням осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення, автомобілями. Участь в організації роботи щодо визнання автомобілів та вантажів до 3 тонн гуманітарною допомогою. Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю;
- розробка проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу. Готує рішення за напрямами діяльності відділу у межах наданих повноважень;
здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.
Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу.
Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян.
Подає пропозиції керівництву департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.
Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції відділу.
Організовує та координує роботу відділу щодо складання і подання в установленому порядку оперативної, щомісячної, щоквартальної звітності та оперативної інформації.
Здійснює контроль за ефективним і цільовим використанням відповідних бюджетних коштів у межах визначених повноважень.
Організовує роботу щодо розгляду звернень громадян з питань компетенції відділу.
Бере участь у підготовці та проведенні семінарів з працівниками структурних підрозділів соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...
201910

спеціаліст

Бориспільський об‘єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

4394 грн. Київська

Повідомляти начальника служби охорони державної таємниці про достовірно відомі факти порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці;
видавати секретні справи виконавцям згідно поіменних списків на доступ, за підписом у картці видачі та контролювати їх повернення до РСО у день видачі;
готувати проект номенклатури секретних справ органу спеціального зв’язку;
вести облік робочих зошитів, окремих аркушів паперу, копіювального паперу та фарбуючої стрічки, інвентарний облік, облік документів печаток і штампів органу спеціального зв’язку;
виконувати вимоги і дотримуватися обмежень, передбачених для осіб, допущенних до державної таємниці;
збереження виданої йому техніки, майна та документів;
швидку та якісну обробку телеграм;
точне та своєчасне виконання поставлених йому завдань.
твердо знати і неухильно виконувати вимоги керівних документів щодо забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, порядку поводження із ключовими документами, прирівняними до них документів, правил користування ключовими документами та інших керівних документів з роботи органу спеціального зв’язку;
сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися режиму секретності у роботі;
систематично підвищувати свій професійний рівень;
бути пильним, рішуче припиняти дії інших осіб, що можуть призвести до компрометації і розголошення інформації з обмеженим доступом;
своєчасно доповідати безпосередньому начальнику про всі порушення, допущені під час роботи, а також у разі зміни у своїх анкетних даних;
вести облік документів архівного зберігання органу спеціального зв’язку;
знати сигнали оповіщення та практичні дії по ним, а також свої функціональні обов’язки при приведенні у різні ступені бойової готовності (діяти згідно бойового розрахунку);
здійснювати контроль за додержанням виконавцями правил розробки, обліку, зберігання документів із грифом обмеження доступу ’Для службового користування’ та поводження з ними;
виконувати інші завдання за вказівкою начальника служби;
долучати та підшивати секретні документи долучаються у справи органу спеціального зв’язку у хронологічному та/або логічному порядку за датою їх реєстрації;
після завершення провадженням тому (частини) справи наприкінці останнього аркуша внутрішнього опису робити запис цифрами і словами, у якому зазначається кількість найменувань долучених до тому (частини) справи секретних документів, найменування посади та прізвище;
під час приймання секретних документів для долучення до справ перевіряти відповідність їх грифів секретності грифу секретності справи та правильність долучення секретного документа до певної справи;
під час приймання секретних документів від виконавців перевіряти відповідність реєстраційних номерів та кількість аркушів секретних документів записам в журналах або картках обліку (штампі реєстрації) та у внутрішніх описах, після чого розписуватись за прийняті секретні документи;
при прийманні секретної кореспонденцію, ставити підпис за її отримання в реєстрі (розносній книзі або розписці), словами зазначати кількість прийнятих пакетів (документів), дату та час їх прийняття, після цього в пакетно-контрольному журналі зазначати номер реєстру (порядковий номер розносної книги) та словами кількість доставлених пакетів (документів);
негайно повідомляти начальника служби охорони державної таємниці про отримання секретного відправлення, з пошкодженим пакування, якщо характер пошкодження дає змогу ознайомитися із змістом вкладення;.
не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

Дата оголошення вакансії:

18.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

22.01.2021

Залишився 1 день Детальніше...

Тестова експлуатація