Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 18884 записів.

№ЧОДА261566

начальник відділу

Борзнянська районна державна адміністрація Чернігівської області

7400 - 7400 грн. Чернігівська

1. Видає містобудівні умови та обмеження для проектування об’єктів будівництва.
2. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району.
3. Оформлює та реєструє будівельні паспорти забудови земельної ділянки та паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
4. Погоджує та надає висновки до проектів землеустрою.
5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією.
6. Погоджує проекти будівництва і благоустрою населених пунктів, доріг, вулиць і всіх інших об’єктів, які будуються в районі.
7. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення розвитку житлово-комунального господарства району.
8. Організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.
9. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

Залишився 1 день Детальніше...
УДЖ0012

5500 - 7000 грн. Житомирська

Головний державний інспектор відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністртиавних послуг відповідно до покладених на нього завдань здійснює :
1. державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань ринкового нагляду;
2. складання планів здійснення ринкового нагляду та підготовка пропозиції до проекту секторального плану ринкового нагляду Держпраці України зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
3. моніторинг причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);
4. проведення перевірок характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продзгкції та забезпечувати проведення їх експертизи (випробування);
5. вживає обмежувальні (корегувальні) заходи, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання приписів та рішень;
6. моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилуення з обігу та/або відкликання;
7. ознайомлення керівників суб’єктів господарювання, їх заступників або уповноважених ними осіб, фізичних осіб - підприємців та декларантів з результатами перевірок, проведених у межах ринкового нагляду, у строки, передбачені законодавством;
8. складання згідно з установленими формами місячної, квартальної, піврічної і річної звітності з ринкового нагляду;
9. опрацювання службових документів (накази, розпорядження, протоколи тоїцо) з
питань, що відносяться до компетенції відділу, здійснення контролю за їх проходженням і виконанням;
10. участь у складі комісій в перевірці знань з питань охорони праці та промислової безпеки у керівників, посадових та інших осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах та навчальних закладах.

Залишився 1 день Детальніше...
УДЖ0013

6700 - 8000 грн. Житомирська

Заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів відповідно до покладених на нього завдань здійснює :
1. керівництво та організацію роботи відділу:
- забезпеченує виконання завдань та функцій покладених на відділ:
- забезпечує виконання плану робіт відділу та Управління, з питань що стосуються роботи відділу;
- забезпечує моніторинг та контроль за виконанням працівниками відділу
організаційно - методичної роботи, посадових обов’язків, правил внутрішнього
трудового розпорядку;
2. координацію роботи інспекторів під час проведення заходів державного нагляду, приймає участь у здійсненні заходів державного нагляду (контролю);
3. аналіз та узагальнення матеріалів, звітів, довідок, планів, заходів про стан ОП, додержання законодавства про працю і гігієну праці, виробничого травматизму та аварійності на піднаглядних підприємствах і підготовка інформації з цих питань керівництву Управління та Держпраці України;
4. розробку планів роботи відділу та надання пропозиції щодо включення суб’єктів господарювання до планів заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці;
5. організацію та проведення виробничих нарад відділу, в тому числі за участю керівників підприємств, де сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком, пов’язані з виробництвом, де погіршився стан ОП та підвищився травматизму;
6. контроль за виконанням наказів, постанов, колегій та інших рішень Держпраці України та Управління;
7. участь (за рішенням керівництва) у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві;
8. притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів посадових осіб та працівників підприємств за порушення НПАОП та законодавства про працю;
9. участь у складі комісії з перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки у посадових осіб суб’єкта господарювання, які пройшли навчання у навчальних закладах;
10. розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Залишився 1 день Детальніше...
№ЧОДА261573

Керівник апарату Казанківської районної державної адміністрації

Казанківська районна державна адміністрація

9700 грн. Миколаївська

1. Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, є відповідальним за організаційну роботу та забезпечує дотримання законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції.
2. Організовує роботу апарату райдержадміністрації, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації з цих питань.
3. Забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території району.
4. Розглядає питання і вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, президентськими відзнаками, заохоченнями Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації.
5. Забезпечує взаємодію з органами місцевого самоврядування району та контроль за здійсненням виконавчими органами селищної, сільських рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
6. Забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
7. Забезпечує здійснення заходів щодо контролю за дотриманням Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
8. Сприяє взаємодії правоохоронних органів району щодо здійснення ними заходів стосовно запобігання корупції, боротьби з організованою злочинністю.
9. Організовує, в межах повноважень, розроблення проектів програм з питань, що належать до його компетенції, і подання їх на затвердження районній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед районною радою про їх виконання.
10. Організовує здійснення апаратом райдержадміністрації правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
11. Забезпечує організацію доступу до публічної інформації
12. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації:
1) організовує планування роботи з персоналом апарату райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій ’Б’ і ’В’, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;
2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;
4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
5) присвоює ранги державним службовцям апарату райдержадміністрації, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’;
6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців апарату райдержадміністрації;
7) здійснює планування навчання персоналу апарату райдержадміністрації з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;
8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в апараті райдержадміністрації;
9) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій ’Б’ і ’В’;
10) виконує функції роботодавця стосовно працівників апарату райдержадміністрації, які не є державними службовцями;
11) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення»;
12) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про державну службу» та інших законів України

Залишився 1 день Детальніше...
31.03.2020-1

6100 - 6100 грн. м.Київ

1. Організовує роботу відділу з виконання покладених на відділ завдань щодо виконання частини функцій Замовника з будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення) та поточного ремонту на відповідному рівні з ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів.
2. Складає і готує до затвердження у встановленому порядку титули будов.
3. Забезпечує виконання завдань з будівництва, введення в експлуатацію об’єктів будівництва, раціональне використання капітальних вкладень.
4. Забезпечує підготовку та подання на розгляд необхідної документації з фінансування будівництва.
5. Забезпечує технічний нагляд за будівництвом об’єктів, організовує контроль за своєчасним виконанням вказівок та рекомендацій у журналі робіт представниками авторського нагляду та інших контролюючих органів.
6. Організовує приймання від підрядних організацій будівельно-монтажних робіт (закінчених об’єктів, етапів, черг) та оформлення відповідної документації.
7. Складає оперативну статистичну звітність з будівництва.
2.8. Проводить заходи щодо організації проведення пректно-вишукувальних та будівельних робіт відповідно до бюджетних призначень.
9. Здійснює організаційну роботу щодо проведення торгів з будівництва, підготовки проектів договорів на проектно-вишукувальні та будівельно-монтажні роботи на об’єкти будівництва відповідно до вимог Господарського і Цивільного кодексів України та Закону України «Про публічні закупівлі».
10. Забезпечує розроблення поточних і перспективних планів будівництва, та подання їх на затвердження в установленому порядку.
11. Забезпечує розроблення перспективних та річних планів капітальних ремонтів адмінбудинків.
12. Проводить обстеження технічного стану приміщень адмінбудинків та складання дефектних актів на проведення капітальних ремонтів.
13. Забезпечує розроблення концепцій, технічних завдань до проектної документації з питань будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів будівель.
14. Виконує поточні завдання та доручення керівництва.

Залишився 1 день Детальніше...
ГУДПССЧН 010420.12

5300 грн. Чернігівська

1.Приймає участь в реалізації державної політики в сфері санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
2. Приймає участь в здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства; біологічними продуктами, патологічним матеріалом; додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів в імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення; дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України.
3. Приймає участь в здійсненні в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення.
4. Приймає участь в проведенні державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
5. Приймає участь в здійсненні, у межах компетенції, контролю за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей.
6. Приймає участь у розробленні планів щорічного державного контролю та планів державного моніторингу відповідно до закону.
7. Приймає участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, кормів, технічних регламентів та стандартів.
8. Приймає участь у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику.
9. Приймає участь в організації проведення лабораторних досліджень (випробувань) для цілей державного контролю.
10. Приймає участь в проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, вживає заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.
11. Здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень фізичних та юридичних осіб щодо дотримання санітарного законодавства та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею) та впливу небезпечних факторів середовища життєдіяльності людини.
12. Приймає участь та проводить заходи, спрямовані на підвищення рівня гігієнічних знань працівників, в тому числі, тих які підлягають обов’язковим медичним оглядам, а також тих, які зазнають у виробництві, сфері послуг, інших галузях ризику дії небезпечних факторів.
13. Готує звіти про виконану роботу до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівський області.
14. Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього обов’язків та передбачені чинним законодавством.

Залишилось 2 дні Детальніше...
pmd03

8500 грн. м.Київ

Участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу, а також у проведенні експертизи таких актів;
розробляє та подає пропозиції до планів діяльності відділу, Управління щодо заходів забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційно-аналітичної діяльності що стосується сфери діяльності та компетенції;
забезпечує ведення інформаційно-аналітичної роботи з питань, обліку, обробки, узагальнення та розподілу отриманої інформації серед структурних підрозділів Управління за напрямками їх роботи;
організовує єдиний порядок документування управлінської інформації і роботу з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем в Управлінні;
розробляє методичні матеріали та письмові роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;
здійснює прийом вхідних документів, доставку вхідної документації до Управління, реєстрацію вхідних документів;
здійснює прийом вихідних документів від виконавців, перевірку виконання вихідних документів, реєстрацію та відправку вихідних документів;
проводить інформаційно-аналітичний аналіз вихідної, вхідної документації;
проводить моніторинг щодо надходження та відпрацювання документів, які мають контрольні терміни виконання, зі складанням контрольних карток;
надає інформацію начальникам відділів про документи, що знаходяться на контролі;
щотижнево та щомісячно готує доповідь начальнику Управління про службові документи, що надійшли на реєстрацію та знаходяться на контролі;
здійснює формування справ;
здійснює ведення та проводить діагностику і аналіз архівної документації;
розробляє номенклатуру справ, книг та журналів на рік, складає щорічні описи справ постійного зберігання та справ з питань особового складу, готує пропозиції та Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду та погоджує з Галузевим державними архівом Міністерства оборони;
здійснює оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в Галузевий державний архів Міністерства оборони України;
здійснює роботу з документами з грифом обмеження доступу “Для службового користування” та з літерою “М” згідно вимог керівних документів та відповідає за їх облік та збереження, вживає заходи щодо закриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації під час своєї роботи;
готує замовлення на виготовлення печаток та штампів Управління, здійснює їх облік;
готує та подає на підпис проекти наказів начальника Управління з адміністративно-господарчих питань та по стройовій частині та здійснює їх реєстрацію і зберігання;
бере участь у розробці графіку відпусток особового складу Управління, веде облік відпусток;
надає особовому складу Управління довідки, витяги із наказів по стройовій частині, оформляє посвідчення про відрядження, відпускні квитки, приписи;
веде книгу тимчасово прибулого та вибулого особового складу;
здійснює ведення штатно-посадової книги особового складу Управління, опрацьовує пропозиції до директиви Міністра оборони України про проведення організаційних заходів, зміни в штаті Управління, вносить відповідні записи до штату та штатно-посадової книги;
веде Історичну довідку Управління;
веде справи з питань спірної комісії;
бере участь, у межах компетенції, в опрацюванні проектів документів з мобілізаційних питань, внесенні пропозицій до них та у реалізації вимог керівних документів з цих питань;
приймає участь у здійсненні моніторингу стану системи кадрового забезпечення у Збройних Силах України;
використовує моделі і методи аналізу та програмні засоби, які дозволяють здійснювати допомогу в процесі прийняття рішень щодо якісних характеристик та укомплектованості посад особовим складом;
відпрацьовувати пропозиції для формування резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання осіб офіцерського складу Управління, здійснювати контроль за його реалізацією;
збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію стосовно щорічного оцінювання, періодичного атестування осіб офіцерського складу Управління, здійснювати контроль за реалізацією затверджених висновків щорічного оцінювання, періодичного атестування;
відпрацьовувати особові справи осіб офіцерського складу та державних службовців Управління;
здійснює підготовку матеріалів щодо встановлення статусу учасника бойових дій;
систематично аналізувати якісний та кількісний склад особового складу Управління, доповідати начальнику відділу про стан роботи з ними та вносити пропозиції щодо заходів їх поліпшення;
вести облік, своєчасно відпрацьовувати та доводити до особового складу витяги із наказів про призначення та звільнення офіцерів, присвоєння військових звань та нагородження;
вести штатно-посадові картки, штатно-посадову книгу та автоматизовані штатно-посадові списки;
звітувати щодо атестації державних службовців;
вести табель виходу на роботу працівників Управління;
готувати відповідні документи щодо призначення на посади, переміщення по службі та звільнення з військової служби (з державної служби) особового складу Управління;
виконання завдань та функцій відповідно до Положення про службу управління персоналу Управління.

Залишилось 2 дні Детальніше...
0000011113/2020

секретар судового засідання

Голосіївський районний суд міста Києва

4250 грн. м.Київ

- Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.
- Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.
- Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.
- Зазначає на повістках час перебування в суді.
- Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.
- Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.
- Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.
- Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі.
- Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.
- Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.
- Здійснює приєднання поштових повідомлень до матеріалів справ, по яким винесені судові рішення.
- Здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.
- Виконує інші доручення судді, керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, провідного спеціаліста/спеціаліста, що стосуються організації розгляду судових справ.
- Виконує вимоги Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.
- Виконує інші обов’язки, які не перелічені в інструкції, але витікають зі змісту нормативних актів, наказів та вказівок, які входять до компетенції секретаря судового засідання.

Залишилось 2 дні Детальніше...
УДКСУ2504.1

Начальник Управління Державної казначейської служби України у Варвинському районі Чернігівської області

Головне управління Державної казначейської служби України у Чернігівській області

8150 грн. Чернігівська

1) здійснення загального керівництва роботою управління;
2) забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів:
організація розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
забезпечення відкриття та закриття рахунків в національній валюті;
організація проведення розрахунків між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;
забезпечення формування та ведення єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
організація проведення платежів за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
3) організація ведення бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;
4) здійснення в межах повноважень контролю:
за веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;
за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;
за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми

Залишилось 2 дні Детальніше...
№БС05032022

Судовий розпорядник

Барський районний суд Вінницької області

4204 грн. Вінницька

1. Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.
2. Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання.
3. З’ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою поліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.
4. З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.
5. Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.
6. Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.
7. За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від
учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.
8. Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.
9. Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.
10. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.
11. Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

Залишилось 2 дні Детальніше...