Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 333 записів.

Термін прийому документів
№ВРДА180120212

начальник відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

7400 грн. Київська

Начальник відділу освіти:
- здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
- затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів відділу та розподіляє обов’язки між ними;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- затверджує договори про співпрацю, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за дорученням керівництва райдержадміністрації;
- спрямовує і координує діяльність загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області);
- подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторис у відділу;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників структурних підрозділів відділу освіти, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності педагогічних працівників (за погодженням з керівниками);
- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти;
- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом;
- здійснює інші повноваження, визначені законодавством;
- здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників відділу освіти адміністрації.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
№ВРДА180120213

начальник управління фінансів Вишгородської районної державної адміністрації

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

8150 грн. Київська

Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління фінансів та затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління фінансів та розподіляє обов’язки між ними.
Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації та звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи.
Представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації.
Видає у межах своєї компетенції накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту.
Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників та розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису на утримання управління.
Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління.
Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.
Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
СМТВ11

Головний спеціаліст юридичного відділу

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

5500 - 5500 грн. Харківська

Перевіряє на відповідність законодавству про захист економічної конкуренції проєкти наказів, інших розпорядчих актів, що подаються на підпис голові територіального відділення та проєкти розпоряджень та рішень, що подаються на розгляд голови та адміністративної колегії територіального відділення, візує їх за наявністю віз заінтересованих осіб.
Здійснює претензійну та позовну роботу територіального відділення.
Забезпечує в установленому порядку самопредставництво інтересів територіального відділення в судах та інших органах без довіреності.
Вживає передбачених законом заходів для забезпечення виконання судових рішень у справах за позовами територіального відділення, поданими у зв’язку із порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та веде справи по виконавчому провадженню.
Готує щомісячні, квартальні та річні форми звітності відповідно до своєї компетенції.
Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, у разі невиконання або порушення його вимог подає голові територіального відділення письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
Бере участь у підготовці проєктів господарських договорів (контрактів), стороною у яких є територіальне відділення, а також у застосуванні заходів правового впливу у разі неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.
За дорученням голови територіального відділення розглядає документи, скарги, заяви, що надходять до територіального відділення, готує відповідні матеріали, вносить пропозиції з розглянутих питань. Збирає та аналізує докази, проводить дослідження і розслідування, направлені на всебічне, повне та об’єктивне з’ясування дійсних обставин справи.
За дорученням голови територіального відділення очолює або бере участь у проведенні перевірок дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, органами влади, органами місцевого самоврядування та ін. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
Бере участь в організації і проведенні семінарів, круглих столів та інших заходів з правових питань.
Виконує інші доручення голови територіального відділення в межах завдань і функцій, покладених на відділ.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
krpfu200120216

5500 - 5500 грн. Кіровоградська

- надання практичної, методичної допомоги відділам управління пенсійного забезпечення, з ретроконверсії;
- здійснення вибіркової перевірки пенсійних справ щодо правильності застосування пенсійного законодавства;
- здійснення контролю виконання зобов’язань, покладених судом;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань пенсійного забезпечення;
- здійснення узагальнення, аналізу інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, віднесених до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
UIKODA22012021-4

Головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку управління інфраструктури обласної державної адміністрації

Управління інфраструктури Кіровоградської обласної державної адміністрації

5500 грн. Кіровоградська

Посадові обов’язки: Аналізує стан та тенденції розвитку сфери зв’язку на території області та надає начальнику відділу транспорту та зв’язку пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків подальшого розвитку, надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності. Узагальнює інформацію районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо виконання доведених їм завдань та доручень, у межах своєї компетенції.
Готує у межах компетенції:
проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, проекти рішень обласної ради і постійних комісій обласної ради з питань роботи у галузі зв’язку;
матеріали для проведення нарад і зустрічей керівництва облдержадміністрації, управління з керівниками підприємств зв’язку області незалежно від форм власності.
Аналізує у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень облдержадміністрації спрямованих на розвиток галузі зв’язку та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.
Приймає участь у розробці державних, галузевих та регіональних програм галузі зв’язку.
Своєчасно та якісно готує відповіді на звернення від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань зв’язку.
Вивчає та накопичує статистичні, інформаційні та інші матеріали щодо розвитку підприємств і організацій галузі зв’язку області.
Організовує роботу з документами відповідно до чинного законодавства.

Дата оголошення вакансії:

22.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
1010101010

головний спеціаліст відділу прийняття рішень

Управління соціального захисту населення Бориспільської районної державної адміністрації Київської області

5300 грн. Київська

1.Здійснення перевірки правильності оформлення та розрахунку справ громадян, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат;
2.Перевіряє якість і своєчасність виконання роботи по прийняттю рішень щодо надання усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат;
3.Здійснює перевірку правильності застосування нормативно- правових актів при визначенні права на допомогу та повноти проведених розрахунків щодо призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат, встановлених строків призначення, термінів розгляду та опрацювання документів;
4.Організовує вивчення стану роботи по призначенню усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат, аналізує недоліки і надає пропозиції по їх усуненню;
5.Надає кваліфіковані роз’яснення і консультації громадянам та житловим організаціям з питань призначення та перерахунків усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат;
6. Проводить співбесіду з заявником та житловими організаціями з питань призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсаційних виплат.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
СМТВ12

Головний спеціаліст відділу фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України

5500 - 5500 грн. Харківська

Ведення касових операцій згідно встановлених правил. Складання касових звітів, витяг і реєстрація прибуткових та видаткових ордерів. Облік цільових надходжень грошових коштів на рахунки відділення, реєстрація усіх платіжних відомостей на перерахування грошових коштів.
Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів, приймати участь у інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Оформлення заявок, листів, договорів на придбання матеріальних цінностей та виконання робіт з прибирання приміщень.
Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів.
Проведення синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках: 321; 321/1; 326; 641, 650, 652, 661, 331, 666.
Виписка довіреностей з відміткою у книзі обліку.
Видавання працівникам відділення розрахункових листків щодо нарахованої заробітної плати за поточний місяць.
За дорученням начальника відділу забезпечує своєчасне надання інформації до податкових та інших органів.
Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
Бере участь у роботі з документами, які мають обмежений доступ.
Виконує інші доручення голови територіального відділення та начальника відділу.

Дата оголошення вакансії:

20.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
№ВРДА180120214

начальник служби у справах дітей та сім’ї Вишгородської районної державної адміністраці

Вишгородська районна державна адміністрація Київської області

8150 грн. Київська

Забезпечення та організація роботи служби.
Надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам соціальної роботи з сім’ями.
Збереження інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.
Здійснення адміністрування безпеки районного рівня в Єдиній інформаційно-аналітичній системи «Діти».
Представництво інтересів Вишгородської районної державної адміністрації та служби у всіх інстанціях, правоохоронних органах, установах та організаціях в межах компетенції.
Організація розробки та здійснення заходів , спрямований на соціально-правовий захист дітей, профілактику негативних проявів, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, правопорушень серед дітей.
Координація взаємодії служби з іншими структурами.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
UIKODA22012021-5

Головний спеціаліст сектору цифрового розвитку управління інфраструктури обласної державної адміністрації

Управління інфраструктури Кіровоградської обласної державної адміністрації

5500 грн. Кіровоградська

Забезпечує ефективне виконання закріплених напрямів діяльності щодо реалізації державної політики в сфері інформатизації в межах повноважень і компетенції. Здійснює підготовку аналітичних матеріалів з питань інформатизації , сфери розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій.
Приймає участь у забезпеченні інформування громадськості з питань, що належать до сфери управління сектору цифрового розвитку, шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Готує проекти розпоряджень, доручень, наказів керівництва облдержадміністрації та управління з питань цифрового розвитку, інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства.
Надає консультативну і методичну допомогу з питань застосувань інформаційних технологій і програмних продуктів підготовки інформаційних матеріалів.

Дата оголошення вакансії:

22.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...
№ВРДА180120215

7400 грн. Київська

Начальник Центру:
1. Здійснює контроль за дотриманням законодавства України «Про надання адміністративних послуг».
2. Координує взаємодію Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг, підприємствами та установами району, місцевими та регіональними дозвільним органами.
3. Забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній окремій адміністративній послузі.
4. Здійснює контроль за дотримання суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень.

Дата оголошення вакансії:

19.01.2021

Кінцевий термін подачі документів:

25.01.2021

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація