Зачекайте

Пошук працює у тестовому режимі!

Знайдено 1-10 із 402 записів.

Термін прийому документів
818

13700 грн. м.Київ

- забезпечує прийняття участі у визначенні напрямків діяльності та розробленні заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки;
- проводить дослідження щодо наявності регуляторних бар’єрів розвитку економічної конкуренції на ринках та визначення іншої ринкової проблематики, яка стримує розвиток економіки на відповідних ринках;
- забезпечує проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо наявності в них державної підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономіки;
- вносить пропозиції, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду щодо вдосконалення законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання;
- забезпечує прийняття участі у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державної допомоги суб’єктам господарювання;
- здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції відділу

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
819

10600 грн. м.Київ

- бере участь у визначенні напрямків діяльності та розробленні заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки;
- аналізує проекти нормативно-правових актів щодо наявності в них державної підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономіки та готує відповідні висновки;
- вносить пропозиції, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду, щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб’єктам господарювання, а також нормативно-правових актів з питань конкуренції;
- бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань розвитку конкуренції, конкурентної політики демонополізації економіки, державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення нормативно-правового регулювання питань, що належать до компетенції головного управління

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
820

10600 грн. м.Київ

- аналізує проекти нормативно-правових актів, проводить моніторинг нормативно-правових актів щодо наявності в них державної підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів з питань пов’язаних з діяльністю Мінекономіки;
- погоджує повідомлення про державну допомогу, підготовлені структурними підрозділами Мінекономіки, а також документів, що стосуються виконання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
- вносить пропозиції, у тому числі з урахуванням міжнародного досвіду щодо вдосконалення законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання;
- бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенції відділу, готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку;
- надає консультаційну, методичну та інформаційну допомогу структурним підрозділам Мінекономіки в частині практичної реалізації положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
821

директор департаменту документообігу та контролю

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

19900 грн. м.Київ

- забезпечує реалізацію державної політики у сферах діловодства та архівної справи, електронного документообігу, доступу до публічної інформації та звернень громадян;
- розробляє та бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів та наказів Мінекономіки з питань діловодства та архівної справи, електронного документообігу, доступу до публічної інформації, звернень громадян тощо;
- опрацьовує нормативно-правові акти та готує висновки до них;
- готує пропозиції стосовно заходів та обсягів фінансування робіт для забезпечення належного функціонування та подальшого розвитку системи електронної взаємодії Мінекономіки;
- надає консультаційну та методичну допомогу структурним підрозділам Мінекономіки з питань діловодства та архівної справи, доступу до публічної інформації, звернень громадян тощо;
- організовує електронний та паперовий документообіг, здійснює реєстрацію та ведення обліку документів, формування справ, у тому числі електронних справ;
- формує, зберігає та забезпечує користування архівним фондом Мінекономіки, здійснює перевірку передання структурними підрозділами електронних та паперових справ до архіву Мінекономіки;
- організовує експертизи цінності документів та відомостей, що в них містяться;
- готує та передає документи Національного архівного фонду на державне зберігання до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України;
- забезпечує належне функціонування та подальший розвиток системи електронної взаємодії структурних підрозділів Мінекономіки;
- здійснює методичне керівництво і контроль за додержанням установленого порядку роботи з документами незалежно від форми їх створення, у тому числі з документами з грифом “ДСК”, у структурних підрозділах та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінекономіки, у діяльності яких не створюються документи Національного архівного фонду;
- організовує та здійснює постійний контроль за виконанням структурними підрозділами Мінекономіки завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами та рішеннями Кабінету Міністрів України, дорученнями керівництва Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями керівництва Мінекономіки;
- організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю в Мінекономіки;
- забезпечує реалізацію громадянами їх конституційного права на звернення до Мінекономіки як органу державної влади;
- забезпечує в установленому законодавством порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Мінекономіки;
- організовує та контролює здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінекономіки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
- організовує роботу громадської приймальні Мінекономіки

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
822

заступник начальника відділу державно-приватного партнерства департаменту інвестицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

12100 грн. м.Київ

- готує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері державно-приватного партнерства;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
- опрацьовує концептуальні записки здійснення державно-приватного партнерства та готує позицію Мінекономіки стосовно них;
- забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінекономіки висновків за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства у випадках, передбачених законодавством, а в разі їх непогодження також і повідомлення про відмову у погодженні висновку, з обґрунтуванням причин відмови;
- готує та погоджує висновки за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства у випадках, передбачених законодавством;
- забезпечує здійснення моніторингу та ведення обліку договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів, та оприлюднення в установленому порядку результатів здійснення державно-приватного партнерства (концесії);
- забезпечує участь Мінекономіки та бере участь в підготовці та проведенні конкурсів з визначення приватного партнера та концесійних конкурсів, а також участь у засіданнях двосторонніх міжурядових комісій, зокрема українсько – турецької робочої групи з питань державно-приватного партнерства;
- здійснює аналіз міжнародної практики правового регулювання у сфері державно-приватного партнерства та реалізацію проектів, що здійснюються на умовах державно-приватного партнерства;
- забезпечує координацію роботи державної організації “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства”;
- бере участь в організації навчання і підвищенні кваліфікації фахівців у сфері державно-приватного партнерства

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
ХРКДВРДА040595792003

6100 - 6100 грн. Харківська

1) складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
2) планування роботи сектору, забезпечення виконання поточних планів роботи сектору;
3) організація обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять до установи, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-економічної діяльності установи, а також фінансових, розрахункових та кредитних операцій;
4) складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг);
5) забезпечення правильного нарахування вкладів на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладів, заробітної плати робітників і службовців та інших виплат і платежів, погашення в установлені строки заборгованості за позиками;
6) оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжних зобов’язань; витрачання фонду заробітної плати; проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних засобів;
7) участь у розробці й здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення дотримання платіжної та фінансової дисципліни;
8) вжиття заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витрачанню коштів і привласненню товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінансового та господарського законодавства;
9) забезпечення збереження бухгалтерських документів;
10) забезпечення своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності в установі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання їх в установленому порядку до відповідних органів.

Дата оголошення вакансії:

06.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
823

заступник начальника відділу інвестиційної політики департаменту інвестицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

12100 грн. м.Київ

- готує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу, та організовує їх підготовку;
- готує презентаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності;
- проводить в межах повноважень консультації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, організаціями роботодавців, професійними спілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями щодо питань інвестиційної діяльності та за результатами організації вносить в установленому порядку узгоджені пропозиції;
- забезпечує проведення моніторингу та підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану вирішення проблемних питань діяльності іноземних інвесторів в Україні;
- забезпечує участь в організації щорічних форумів, семінарів, круглих столів з питань інвестиційної діяльності;
- забезпечує проведення моніторингу виконання завдань, визначених Указами Президента України та рішеннями Кабінету Міністрів України;
- забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану залучення прямих іноземних та капітальних інвестицій, інвестиційного клімату України

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
824

головний спеціаліст відділу державних інвестиційних проектів департаменту інвестицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- готує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері управління державними інвестиціями, зокрема з питань оцінки, експертизи, відбору державних інвестиційних проектів;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
- надає методологічну допомогу з питань розроблення державних інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок державних капітальних вкладень, та проведення економічної оцінки, результати якої відображаються в державному інвестиційному проекті;
- готує пропозиції щодо утворення консультативно-дорадчих органів при Мінекономіки з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує організаційний та інформаційно-аналітичний супровід їх діяльності, у тому числі забезпечує діяльність Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів;
- готує пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів та надає їх Мінфіну;
- готує пропозиції щодо перерозподілу державних капітальних вкладень на поточний рік на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів на підставі рішень Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів;
- бере участь у проведенні моніторингу, узагальненні та забезпеченні оприлюднення інформації щодо реалізації державних інвестиційних проектів у встановленому порядку;
- здійснює в межах повноважень, передбачених законом, проведення оцінки економічної ефективності державних інвестиційних проектів;
- розглядає подані державні інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок державних капітальних вкладень, та готує пропозиції щодо їх участі у відборі або поверненні документів із зазначенням причин відмови в допуску до участі у відборі;
- готує пропозиції, у передбачених законодавством випадках, щодо погодження титулів будов (об’єктів), фінансування проектів будівництва яких здійснюється із залученням коштів державного бюджету або коштів підприємств державної власності

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
825

головний спеціаліст відділу інструментів залучення інвестицій департаменту інвестицій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

10600 грн. м.Київ

- готує в межах повноважень, передбачених законодавством, проекти нормативно-правових актів у сфері інвестиційної діяльності, у тому числі спеціальних режимів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, індустріальних (промислових) парків;
- готує висновки Мінекономіки за результатами опрацювання проектів актів на предмет впливу реалізації актів на показники економічного і соціального розвитку з питань, що належать до компетенції відділу;
- опрацьовує та готує матеріали для участі уповноваженого представника Мінекономіки в засіданнях Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
- готує на розгляд керівництву Міністерства пропозиції щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, вільних митних зон промислового типу, кластерів та інших інструментів і механізмів сприяння інвестиційній діяльності;
- готує інформаційно-аналітичні матеріали до засідань постійно діючої міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій щодо включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків;
- веде Реєстр індустріальних (промислових) парків України, а також готує пропозиції щодо прийняття рішень про включення або вмотивовану відмову у включенні індустріальних парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків;
- готує пропозиції щодо звернення до органів державної влади, підприємств, установ та організацій стосовно вирішення питань, пов’язаних із створенням та функціонуванням індустріальних (промислових) парків;
- забезпечує інформаційну та консультаційну підтримку ініціаторів створення індустріальних (промислових) парків і керуючих компаній;
- готує пропозиції щодо забезпечення сприятливих умов для створення та функціонування індустріальних (промислових) парків;
- бере участь у здійсненні аналізу міжнародної практики правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності, спеціальних режимів, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, індустріальних (промислових) парків

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...
826

16000 грн. м.Київ

- здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій управлінням;
- забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері стандартизації;
- бере участь у розробленні нормативно-правових актів, міжнародних договорів у сфері технічного регулювання, оцінки відповідності, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, у тому числі з питань технічного захисту секретної інформації у частині виконання функцій у сфері стандартизації;
- забезпечує підготовку висновків Мінекономіки за результатами опрацювання проектів нормативно-правових актів на предмет впливу реалізації акта на показники економічного і соціального розвитку;
- забезпечує міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
- координує роботи у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
- визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;
- забезпечує інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері стандартизації;
- забезпечує здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;
- забезпечує підготовку керівництву департаменту пропозицій стосовно погодження розроблених національним органом стандартизації національних стандартів, пропозицій щодо розроблення та внесення змін до інших документів, що стосуються сфери діяльності управління;
- забезпечує узагальнення практики застосування законодавства у сфері стандартизації, забезпечує розробку пропозицій щодо його вдосконалення та вносить на розгляд керівництва департаменту в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;
- здійснює в межах повноважень координацію діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
- організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономіки та директора департаменту технічного регулювання та метрології, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;
- організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції управління;
- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань

Дата оголошення вакансії:

05.08.2020

Кінцевий термін подачі документів:

08.08.2020

Останній день! Детальніше...

Тестова експлуатація